Rahastosijoittajalla kelpo vuosi 2017

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 4,5 miljardia euroa uutta pääomaa. Suotuisan markkinakehityksen ansiosta rahastopääoma kasvoi lisäksi noin viidellä miljardilla eurolla. Vuoden lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 116,2 miljardia euroa, mikä on 9,5 miljardia euroa ja 8,9 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

​Eniten uusia sijoituksia tehtiin yhdistelmärahastoihin, yhteensä 2,8 miljardilla euroa. Pitkän koron rahastot keräsivät noin miljardi euroa, lyhyen koron rahastot noin puoli miljardia euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 642 miljoonaa euroa. Sen sijaan osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 484 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

joulukuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.12.2017

Osakerahastot

185

-484

43 976

Yhdistelmärahastot

142

2 791

22 520

Pitkän koron rahastot

105

1 002

31 600

Lyhyen koron rahastot

-168

512

14 174

Vaihtoehtoiset rahastot

115

642

3 955

YHTEENSÄ

378

4 463

116 226

Viime vuonna maailmantalouden kasvu kiihtyi, yritykset tekivät hyviä tuloksia ja luottamus talouteen parani. Myös Suomen talous pääsi vihdoin mukaan globaaliin noususuhdanteeseen. Osakekurssit nousivat reippaasti osakeindeksien rikkoessa yhä uusia ennätyksiä. Pitkissä koroissa ei silti vieläkään nähty odotettua nousua. Keskuspankkien rahapolitiikka jatkoi eriytymistään. Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti ohjauskorkoaan yhteensä kolme kertaa kun taas Euroopan keskuspankki EKP jatkoi elvyttävällä linjalla. Euron voimakas vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin heikensi dollarimääräisten sijoitusten tuottoja euroissa.

”Vuosi oli erinomainen rahastosijoittajalle. Osakerahastot tuottivat keskimäärin 9,5 prosenttia ja myös tiettyjen korkorahastojen tuotto oli hyvä. Maailmantalouden kasvun odotetaan kiihtyvän edelleen vuonna 2018 ja yritysten tulosten kasvavan. Talouden perustekijät tukevat osakemarkkinoita. Rahapolitiikan kiristymistä ja korkojen nousua seurataan kuitenkin tarkasti”, summaa Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi vuonna 2017 eurooppalaisiin osakerahastoihin, yhteensä 802 miljoonaa euroa. Myös Japanin, Tyynenmeren alueen ja kehittyvien markkinoiden osakemarkkinat saivat enemmän pääomia kuin niistä lunastettiin. Muut osakerahastoluokat menettivät pääomia. Reippaimmin pääomia lunastettiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista, noin 900 miljoonaa euroa.

Osakerahastoista parhaaseen vuosituottoon euroissa mitattuna ylsivät Eurooppaan ja Japaniin sijoittavat osakerahastot 13,4 prosentin tuotolla. Eurooppan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

joulukuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.12.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi

34

-119

5 468

7,8 %

Pohjoismaat

17

-176

4 520

8,9 %

Eurooppa

78

802

7 986

13,4 %

Pohjois-Amerikka

69

-902

5 466

5,0 %

Japani

22

146

1 065

13,4 %

Tyynenmeren alue

2

58

373

10,8 %

Kehittyvät markkinat

-34

112

6 870

11,3 %

Maailma

-4

-314

10 870

8,3 %

Toimialarahastot

0

-90

1 358

9,9 %

YHTEENSÄ

185

-484

43 976

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja kertyi kehittyvien talouksien korkorahastoihin, yhteensä 886 miljoonaa euroa. Kehittyvien talouksien korkomarkkinat ovat tarjonneet hyviä korkotuottoja tilanteessa, jossa niiden valtionlainojen korot ovat olleet hyvin vaatimattomat. Korkorahastot tuottivat keskimäärin 2,4 prosenttia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 5,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 4,8).

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2017

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

31.12.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-8

-507

5 931

0,2 %

Luokitellut yrityslainat EUR

52

400

10 907

2,4 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-9

-179

2 801

5,9 %

Valtioriski maailma

1

-52

161

-2,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

32

376

5 645

0,7 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-12

78

2 658

3,6 %

Kehittyvät markkinat

49

886

3 497

5,4 %

YHTEENSÄ

105

1 002

31 600

Rahastoraportti, joulukuu 2017
Markkinakatsaus, joulukuu 2017

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 -vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomeen on rekisteröity 26 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli vuoden 2017 lopulla yhteensä 470 kpl.