Rahastosijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä, vaikka markkinat sahaavat 

  • Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa yhteensä 1,3 miljardia euroa.
  • Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli toukokuun lopussa 143 miljardia euroa.
  • Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa. 

Uusia pääomia sijoitettiin vain yhdistelmärahastoihin, yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin kaikista muista rahastoluokista. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin varoja 716 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 338 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 204 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 19 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät toukokuu 2022 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.5.2022 
Osakerahastot -204 -460 56 505 
Yhdistelmärahastot 199 30 548 
Pitkän koron rahastot -338 -1 194 28 643 
Lyhyen koron rahastot -716 -1 251 16 663 
Vaihtoehtoiset rahastot -19 301 10 667 
YHTEENSÄ -1 277 -2 405 143 026 

Toukokuussa keskeiset globaalit osakeindeksit hakivat suuntaa. Kuukauden alussa osakeindeksit jatkoivat laskuaan, mutta loppukuusta ne hieman nousivat. Osakesijoittajalle alkuvuosi on ollut haastava. Markkinakorot ovat nousseet voimakkaasti sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi. Korkojen nousun myötä yhtiöiden arvostuskertoimet ovat laskeneet. Globaalisti katsottuna yhtiöiden tuloskasvuennusteet ovat kuitenkin edelleen monelta osin hyviä. Maailmantalouden odotetaan edelleen kasvavan, vaikka ennusteita on päivitetty alaspäin.

Myös korkosijoittajalle kuukausi oli haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Esimerkiksi euroalueella 12 kuukauden euriborkorko nousi vuoden 2015 tasolle.

”Koronakriisin kevään 2020 romahduksen jälkeen osakemarkkinoilla nautittiin pitkään nousevista kursseista. Keskuspankit ja hallitukset elvyttivät merkittävästi taloutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mikä valui osaksi osakemarkkinoille. Korkojen nousun ja talousnäkymien synkentymisen myötä osakekurssit ovat kuluvana vuonna laskeneet. Sijoittaminen ja säästäminen on pitkäjänteistä toimintaa, johon sisältyy nousuja ja laskuja. Laskukausi mahdollistaa sen, että hyviä sijoituskohteita voi löytää edullisesti”, muistuttaa johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin yhteensä 13 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Suomeen, Pohjoismaihin, Eurooppaan ja globaalisti sijoittavista rahastoista, yhteensä 210 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,43). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät toukokuu 2022 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.5.2022 Tuotto  
12 kk (ka.) 
Suomi -22 -155 6 315 -9 % 
Pohjoismaat -76 -86 7 818 -9 % 
Eurooppa -50 -428 5 776 -4 % 
Pohjois-Amerikka 107 7 750 7 % 
Japani 58 618 -6 % 
Tyynenmeren alue -4 134 1 077 -7 % 
Kehittyvät markkinat 10 -132 5 109 -9 % 
Maailma -62 129 20 507 0 % 
Toimialarahastot -3 -87 1 537 0 % 
YHTEENSÄ -204 -460 56 505  

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti euroalueen valtioriskiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 42 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa kehittyviltä markkinoilta sekä euroalueen ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 369 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 0,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla.

milj. EUR Nettomerkinnät toukokuu 2022 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.5.2022 Tuotto  
12 kk (ka.) 
Valtioriski EUR 21 5 314 -8,4 % 
Luokitellut yrityslainat EUR -79 -472 8 742 -8,2 % 
Korkeariskiset yrityslainat EUR 37 -124 3 344 -6,1 % 
Valtioriski maailma -2 44 201 0,3 % 
Luokitellut yrityslainat maailma -204 -423 6 661 -4,1 % 
Korkeariskiset yrityslainat maailma -10 -18 1 551 -4,6 % 
Kehittyvät markkinat -86 -221 2 830 -6,2 % 
YHTEENSÄ -338 -1 194 28 643  

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl. 

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain. 

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen. 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan