Rahastot kiinnostivat laajasti – uutta pääomaa 709 miljoonaa euroa

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 709 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
  • Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia euroa.

Huhtikuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 585 miljoonaa euroa, osakerahastoihin 103 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 42 miljoonaa euroa uusia pääomia. Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 3 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 18 miljoonaa euroa.  

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.04.2023
Osakerahastot103-40853 727
Yhdistelmärahastot4215229 659
Pitkän koron rahastot-342828 470
Lyhyen koron rahastot5851 03515 174
Vaihtoehtoiset rahastot-188411 326
YHTEENSÄ7091 291138 356

Huhtikuussa keskeiset osakeindeksit hakivat suuntaa. Yhdysvalloissa ja Euroopassa yritysten ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistukset olivat odotuksiin nähden kohtuullisen hyviä, vaikka yhtiökohtaiset erot olivat suuria. Taloudessa eletään matalasuhdannevaihdetta samaan aikaan, kun rahapolitiikkaa edelleen kiristetään korkean pohjainflaation selättämiseksi. Euroopassa sota jatkuu, mutta myös geopoliittinen tilanne Yhdysvalojen ja Kiinan välillä lisää epävarmuutta.

Korkosijoittajalle huhtikuu tarjosi kohtuullisen hyviä tuottoja. Euroalueella yrityslainojen riskilisät kaventuivat, mikä vaikutti euroalueen yrityslainoihin sijoittavien korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Myös kehittyville markkinoille sijoittavat korkorahastot tuottivat kohtuullisesti.

”Eurooppaan sijoittavan osakerahastoluokan 12 kuukauden tuotto oli pitkästä aikaa positiivinen. Euroalueen talouskasvu on alkuvuonna pitänyt pintansa kiristyneestä rahapolitiikasta huolimatta”, sanoo johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

”Euroopassa energiakriisi jäi lyhyeksi ja euroalueen kokonaisinflaation hidastuminen selittyykin lähes täysin laskeneilla energiahinnoilla. Korona-aikana syntyneet säästöt ovat kuitenkin loppumassa ja ostovoiman heikkeneminen heijastuu talouteen. Kuluttajat ovat siirtyneet tavaroista palveluiden ostamiseen”, Somerla analysoi.

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa globaalisti ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 110 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 12 miljoonaa euroa. Eurooppaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,04). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.04.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi33-565 844-2 %
Pohjoismaat-7-1717 206-8 %
Eurooppa-7-2035 5621 %
Pohjois-Amerikka12-227 349-5 %
Japani-4-103427-1 %
Tyynenmeren alue1744932-8 %
Kehittyvät markkinat-12434 432-11 %
Maailma7710820 488-4 %
Toimialarahastot-5-491 486-10 %
YHTEENSÄ103-40853 727 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin vain euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 129 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista yhteensä 132 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.04.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR1292145 353-7,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR-423519 424-4,6 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-11653 523-1,7 %
Valtioriski maailma-33195-4,1 %
Luokitellut yrityslainat maailma-45-1235 888-5,3 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-2-51 452-4,7 %
Kehittyvät markkinat-29-772 634-3,0 %
YHTEENSÄ-342828 470 

Tilastokeskuksen vuoden 2021 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,47 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 600 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan