Rahastot suosiossa marraskuussa – sijoitusrahastoihin 571 miljoonaa euroa uusia pääomia

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin yhteensä 571 miljoonaa euroa uusia pääomia.
  • Osakerahastot kasvattivat marraskuussa suosiotaan. Uusia pääomia sijoitettiin niihin yhteensä 241 miljoonaa euroa.
  • Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 357 miljoonaa euroa uusia varoja, yhdistelmärahastoihin 19 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 5 miljoonaa euroa.
  • Pitkän koron rahastoista puolestaan lunastettiin yhteensä 51 miljoonaa euroa.
  • Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 145 miljardia euroa.
milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2023
Osakerahastot24169157 341
Yhdistelmärahastot1918430 662
Pitkän koron rahastot-5112029 004
Lyhyen koron rahastot3572 34716 884
Vaihtoehtoiset rahastot5-15110 817
YHTEENSÄ5713 191144 707

Marraskuussa globaalit pääosakeindeksit nousivat. Markkinakorkojen lasku tuki osaltaan osakekurssien nousua. Euroopassa esimerkiksi Saksan DAX-indeksi nousi lähes kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Euroalueella inflaatio hidastui lähelle Euroopan keskuspankin (EKP) tavoitetasoa.

Markkinat odottavat ensi vuodelle useita keskuspankin ohjauskorkojen laskuja euroalueen heikentyneen taloustilanteen takia. Saksan talousongelmat jatkuvat ja ennusteita on päivitetty alaspäin. Suomen talouden ennustetaan supistuvan kuluvana vuotena inflaation ja EKP:n rahapolitiikan nopean kiristymisen takia. Yhdysvalloissa talous on edelleen vahva eikä inflaatio ole hidastunut yhtä nopeasti kuin Euroopassa.

Myönteinen vire heijastui laaja-alaisesti korkomarkkinoille. Korot laskivat, mikä vaikutti positiivisesti korkorahastojen arvostuksiin. Kaikkien korkorahastoluokkien kuukauden tuotto oli plusmerkkinen. Euroalueella 12 kuukauden euribor oli jo alemmalla tasolla kuin 3 kuukauden euribor.

”Marraskuu oli korko- ja osakesijoittajalle tuottoisa kuukausi. Korkorahastot tuottivat suhteessa hyvin ja useiden osakerahastoluokkien kuukauden tuotto oli viidestä kymmeneen prosenttia”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Somerlan mukaan korkojen lasku tukee osaltaan osakekurssien nousua, mutta euroalueen heikkenevä taloustilanne kasvattaa samalla epävarmuutta. Saksan talousongelmat heijastuvat laaja-alaisesti, esimerkiksi Suomen vientiyrityksiin.

”Euroalueelle sijoittava joutuu nyt tasapainoilemaan korkomarkkinoiden tapahtumien ja heikkenevän taloustilanteen välillä”, arvioi Somerla.

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Suomeen, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin yhteensä 217 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin Japaniin ja toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 42 miljoonaa euroa. Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,21). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi415006 013-4 %
Pohjoismaat14-3776 606-4 %
Eurooppa87-3885 3305 %
Pohjois-Amerikka892028 4886 %
Japani-16-1294506 %
Tyynenmeren alue261761 108-4 %
Kehittyvät markkinat21284 454-3 %
Maailma579823 4814 %
Toimialarahastot-26-1191 4101 %
YHTEENSÄ24169157 341 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 128 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista 153 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 6,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,29).

milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-86395 836-1,0 %
Luokitellut yrityslainat EUR622629 6243,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR10-183 7406,7 %
Valtioriski maailma-3-14179-1,9 %
Luokitellut yrityslainat maailma66-326 084-0,6 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-23-3761 1082,4 %
Kehittyvät markkinat-153-3412 4332,6 %
YHTEENSÄ-5112029 004 

Tilastokeskuksen vuoden 2022 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,51 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 018 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan