Rahoitusala sitoutunut poikkeusoloihin varautumiseen yhteistyössä viranomaisten kanssa

Rahoitusala on sitoutunut toimiin, joilla varaudutaan mahdollisiin poikkeusoloihin. Varautuminen tapahtuu tehokkaimmin alan ja viranomaisten välisellä hyvällä yhteistyöllä. Lainsäädäntöön pohjautuva kansallinen sääntely poikkeusoloihin varautumisessa ei sovellu eurooppalaisille markkinoille.

Taustaa

  • Valtiovarainministeriön (VM) työryhmä esitti elokuussa 2018 rahoitusalan keskeisten tietojärjestelmien ja -kantojen pakkosijoittamista Suomeen ja asiaan liittyvien sääntelyvaltuuksien laajaa delegointia valtioneuvostolle, VM:lle ja Finanssivalvonnalle. VM ei vienyt esityksiään syksyllä 2018 eteenpäin.
  • Finanssiala on pitänyt esityksiä keskeisten uhkien kannalta tehottomina, varautumisvaikutuksiltaan vaatimattomina, kustannuksiltaan hyvin kalliina sekä kansallisen ja sitovan eurooppalaisen sääntelyn kanssa ristiriitaisina.
  • Huoltovarmuuskeskus sekä työ- ja elinkeinoministeriö tukivat FA:n näkemystä, ettei Suomi rakentaisi kansallisesti omia rahoitusalan tietojärjestelmiä. Professorien Olli Mäenpään ja Jukka Snellin mukaan ehdotukseen sisältyy valtiosääntö- ja EU-oikeudellisia ongelmia. EKP kehottaa lausunnossaan hankkimaan esityksestä EU-komission näkemyksen.

Mitä esitykset merkitsisivät?

  • VM:n esitykset eivät sovellu yhteisille eurooppalaisille markkinoille. Sääntelyratkaisu eristäisi Suomen kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista. VM:n työryhmän oletuksen mukaan yritykset voisivat jatkaa toimintaansa ja mm. palkanmaksua siitä huolimatta, että rajat ylittävät raha- ja tavaravirrat tyrehtyisivät. Tämä ei ole mahdollista, koska esimerkiksi Suomen valtion varainhankinta sekä valtion ja työeläkeyhtiöiden ulkomaisten sijoitusten hoito eivät onnistu ilman rajat ylittävää rahoituspalvelujen hoitoa.
  • Rahoitusalalle esitetty varautumisvelvollisuus olisi selkeästi laajempi muihin elinkeinoelämän sektoreihin verrattuna. Suomen rahoitusala on tiiviisti integroitunut pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja globaaliin markkinaan. VM:n esitys tarkoittaisi eurooppalaisista infrastruktuureista ja rakenteista irrottautumista.

Miten finanssialan mielestä poikkeusoloihin kannattaa varautua?

  • Syksyllä 2018 rahoitusala sopi VM:n kanssa aloittavansa oman varautumisselvityksen laadinnan. Selvityksen toteutettiin yhteistyössä mm. Suomen Pankin kanssa ja sen ensimmäinen osa valmistui joulukuussa 2018. Tämä selvitys haki ratkaisuja maksutapahtumien selvitykseen, katteensiirtoon sekä likviditeetti-, vakuus- ja muihin alan yhteisiin kysymyksiin.
  • EBA Clearingin kanssa on neuvoteltu, mitä ratkaisuja se voisi tarjota tilisiirtopohjaisen maksuliikkeen turvaamiseksi Suomessa. Suomen Pankin kanssa on keskusteltu mm. BOF-varajärjestelystä, poikkeusoloissa turvattavista maksupalveluista, likviditeetin turvaamisesta, kansallisen varautumisen vakuuskehikosta sekä varajärjestelyn käyttöönotosta.