Sijoittajat epävarmoina – rahastoista lunastettiin tammikuussa 226 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin tammikuussa yhteensä 226 miljoonaa euroa. Lunastuksiin vaikuttivat erityisesti korkomarkkinoilla tapahtuneet nopeat ja voimakkaat liikkeet. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli tammikuun lopussa 154 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin yhteensä 85 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 62 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin yhteensä 136 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoista 90 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 148 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.1.2022
Osakerahastot-136-13660 048
Yhdistelmärahastot858532 367
Pitkän koron rahastot-90-9032 234
Lyhyen koron rahastot-148-14818 460
Vaihtoehtoiset rahastot626210 398
YHTEENSÄ-226-226153 507

Tammikuussa keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Yhdysvaltain keskuspankin suunnitelmat kiristää rahapolitiikkaa markkinaodotuksia nopeampaa tahtia vaikuttivat voimakkaasti korkomarkkinoihin. Korkomarkkinoiden nopeat muutokset taas loivat epävarmuutta globaaleille osakemarkkinoille. Osakeindekseissä nähtiin teknoyhtiöt edellä merkittäviä alaspäin suuntautuvia korjausliikkeitä. Maailmantalouden kasvuennusteet arvioivatkin kuluvalle vuodelle hitaampaa talouskasvua kuin viime vuonna. Yrityksiltä odotetaan silti edelleen vahvoja tulosnäkymiä.

Korot nousivat tammikuussa, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjan korko nousi pitkästä aikaa plussan puolelle. Myös muiden euroalueen valtioiden joukkovelkakirjojen korot nousivat. Euroopan keskuspankin haasteena ovat euroalueen maiden rakenteelliset ongelmat.

”Historiallisesti katsottuna tammikuun korjausliike osakemarkkinoilla oli odotettavissa ja se antoi hyviä tilaisuuksia sijoittamiselle ja säästämiselle. Kuukausisäästäjä on edelleen ajallisen hajautuksensa ansiosta voinut nukkua yönsä erinomaisesti. Kehittyvillä markkinoilla ja Euroopassa epävarmuutta lisää kiristynyt geopoliittinen tilanne Venäjän ja Ukrainan rajalla sekä mahdollisten lisäsanktioiden vaikutukset”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti globaalisti, Tyynenmeren alueelle, Pohjoismaihin ja Japaniin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 219 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa kehittyville markkinoille, Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista yhteensä 323 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,69). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.1.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi227 19614 %
Pohjoismaat52528 12115 %
Eurooppa-143-1436 64918 %
Pohjois-Amerikka-130-1307 76325 %
Japani40406410 %
Tyynenmeren alue67671 0111 %
Kehittyvät markkinat-50-505 8896 %
Maailma606021 15717 %
Toimialarahastot-34-341 62214 %
YHTEENSÄ-136-13660 048 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin vain globaalisti valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 4 miljoonaa euroa. Kaikista muista rahastoluokista varoja lunastettiin, yhteensä 94 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 2,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,52).

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.1.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-8-85 877-3,1 %
Luokitellut yrityslainat EUR-57-579 800-1,9 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-10-103 6821,1 %
Valtioriski maailma331632,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma-15-157 6040,2 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-4-41 8330,8 %
Kehittyvät markkinat113 2750,5 %
YHTEENSÄ-90-9032 234 

Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksen mukaan suomessa sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärä vuonna 2019 oli yli 1,25 miljoonaa eli noin 23 prosenttia suomalaisista.  Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani rahastoja omistaville henkilöille oli 3 900 euroa  Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan