Sijoittajien kiinnostus jatkui – uusia rahastomerkintöjä 427 miljoonalla eurolla

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti yhteensä 427 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 119 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta asti sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Lyhyen koron rahastoihin eniten uusia sijoituksia

Heinäkuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 327 miljoonaa euroa uusia varoja ja pitkän koron rahastoista lunastettiin 29 miljoonaa euroa sijoituksia. Yhdistelmärahastoihin kertyi puolestaan 68 miljoonaa euroa uusia varoja. Vaihtoehtoisista rahastoihin sijoitettiin yhteensä 10 miljoonaa euroa uusia pääomia.

milj. EUR

Nettomerkinnät heinäkuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.7.2020

Osakerahastot

50

-608

41 951

Yhdistelmärahastot

68

417

25 193

Pitkän koron rahastot

-29

-552

31 287

Lyhyen koron rahastot

327

-1 144

13 854

Vaihtoehtoiset rahastot

10

206

6 860

YHTEENSÄ

427

-1 681

119 144

Maaliskuun lopusta alkanut osakemarkkinoiden elpyminen jatkui heinäkuussa. Koronapandemiasta johtuvan talouskriisin uskottiin heikentävän merkittävästi yritysten toisen vuosineljänneksen tuloksia, mutta tulosjulkistukset ovat olleet odotuksia parempia, vaikka pääasiassa heikkoja. Toimialakohtaiset erot ovat olleet suuria ja osa yrityksistä on hyötynyt kevään kriisistä. Euroopassa markkinaoptimismia tuki ostopäällikköindeksien toipuminen ja EU-maiden päätös yhteisestä elvytyspaketista. Heinäkuun lopulla osakekursseja hermostutti Kiinan ja Yhdysvaltojen välien kiristyminen ja koronatartuntojen määrän nousu usealla mantereella.

Keskuspankkien valtava elvytys ja valtioiden mittavat tukitoimet ovat heijastuneet korkomarkkinoille. Euroopassa EU-maiden elvytyspaketin yhteiset lainat rauhoittivat lainamarkkinoita ja hillitsivät painetta etenkin Italian ja Espanjan valtionlainojen korkojen nousulta. Myös euroalueen lyhyet korot laskivat. Joukkovelkakirjalainat ovat tuottaneet maaliskuun jälkeen hyvin, kun pitkät korot ovat laskeneet ja yrityslainojen riskimarginaalit ovat kaventuneet.

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja. Pohjoismaihin sijoittavista osakerahastoista sijoittaja on myös saanut parhaimmat tuotot viimeisimmän 12 kuukauden aikana.

”Vuoden toinen puolisko alkoi sijoitusmarkkinoilla odotuksia paremmin. Yritysten tulosjulkistukset ovat olleet keskimäärin odotuksia parempia ja suurilta konkurssimääriltä on vältytty. Hermostuneisuutta markkinoilla tulee kuitenkin lisäämään koronapandemian toinen aalto ja lähestyvien Yhdysvaltojen presidentinvaalien ja Brexit-neuvotteluiden mahdolliset uudet käänteet”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, Pohjoismaihin ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 71 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin Suomeen ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 39 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,56). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät heinäkuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.7.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-24

-264

5 147

11 %

Pohjoismaat

20

78

5 431

15 %

Eurooppa

19

-257

5 552

-4 %

Pohjois-Amerikka

31

28

5 215

1 %

Japani

0

-110

536

1 %

Tyynenmeren alue

1

-36

571

4 %

Kehittyvät markkinat

-15

-166

4 814

-7 %

Maailma

20

154

13 246

2 %

Toimialarahastot

-3

-34

1 440

1 %

YHTEENSÄ

50

-608

41 951

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin globaalisti ja euroalueelle luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 29 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 48 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 1,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,33).

milj. EUR

Nettomerkinnät heinäkuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.7.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-3

-1

5 778

1,3 %

Luokitellut yrityslainat EUR

13

-611

9 575

-0,6 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

2

172

3 533

-3,3 %

Valtioriski maailma

-3

-13

119

1,6 %

Luokitellut yrityslainat maailma

16

-10

6 992

1,3 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-5

111

1 657

0,5 %

Kehittyvät markkinat

-48

-200

3 633

-2,5 %

YHTEENSÄ

-29

-552

31 287

Rahastoraportti, heinäkuu 2020

Markkinakatsaus, heinäkuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat