Sijoitusrahastoihin 272 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti 272 miljoonaa euroa. Suotuisan markkinakehityksen vuoksi rahastopääomien yhteenlaskettu arvo nousi kuitenkin peräti 4,1 miljardia euroa.    

​Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa nettomääräisesti 400 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastot keräsivät 195 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastot 148 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin 471 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista miljoona euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät lokakuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-lokakuu 2015 Pääoma 31.10.2015
Osakerahastot 400 1 106 35 677
Yhdistelmärahastot 148 4 826 18 029
Pitkän koron rahastot 195 1 765 28 397
Lyhyen koron rahastot -471 527 12 985
Vaihtoehtoiset rahastot -1 201 1 601
Yhteensä 272 8 425 96 690

Kesän alussa alkanut osakekurssien laskusuuntaus on muuttunut nousuksi. Tämä on näkynyt paitsi osakerahastoihin tehdyissä uusissa sijoituksissa mutta varsinkin osakerahastojen arvonmuutoksissa. Myös pitkän koron rahastojen ja yhdistelmärahastojen arvo nousi huomattavasti.

Sijoittajan on silti syytä varautua siihen, että kurssit heilahtelevat jatkossakin. Tästä pitävät huolta kehittyvien markkinoiden talouskasvun näkymät, USA:n rahapolitiikan odotettu kiristys ja Suomen olematon talouskasvu. Euroopan sisämarkkinoilla on kuitenkin nähtävissä varovaista elpymistä. Yritysten viimeisimmät tulokset ovat yleisesti ottaen olleet hyviä. Lisäksi Euroopan keskuspankin, EKP:n viittaukset tulevista elvytystoimista ovat lokakuussa laskeneet euroa ja nostaneet osakekursseja. Myös Suomessa yritysten suhdannetilanne näyttää parantuneen ja viimeisin tuloskausi on ollut hyvä.

”Olosuhteet ovat olleet varsin positiiviset rahastosijoittajalle. Keskuspankkien elvytys ja hyvä tuloskausi ovat kääntäneet osakekurssit nousuun. Lisäksi EKP:n linjaus elvytystoimista on painanut pitkiä korkoja euroalueella ja heikentänyt euroa”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät lokakuussa Eurooppaan sijoittavat rahastot, yhteensä 273 miljoonaa euroa. Huonoiten pärjäsivät maailma-rahastot, joista lunastettiin yhteensä 100 miljoonaa euroa. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi yli 3 miljardia euroa, josta suurin osa tuli arvonmuutoksesta. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 23,7 prosentin tuotolla. Se pärjäsi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,16). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, lokakuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-lokakuu 2015 Pääoma 31.10.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 44 39 4 860 16,8 %
Pohjoismaat -26 -176 3 248 16,5 %
Eurooppa 273 551 6 557 15,0 %
Pohjois-Amerikka 1 -178 5 269 15,9 %
Japani 82 154 971 23,7 %
Tyynenmeren alue 1 6 244 9,4 %
Kehittyvät markkinat 110 -430 4 958 -7,7 %
Maailma -100 1 045 8 243 12,6 %
Toimialarahastot 17 95 1 327 15,0 %
Yhteensä 400 1 106 35 677

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi globaalisti sijoittaviin korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 130 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 3,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 1,07).

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, lokakuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-lokakuu 2015 Pääoma 31.10.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 14 550 6 411 3,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR 9 -336 10 269 0,8 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 47 158 2 809 2,9 %
Valtioriski maailma -1 -21 194 1,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma 43 986 4 418 0,6 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 130 729 2 362 0,3 %
Kehittyvät markkinat -46 -301 1 933 -2,4 %
Yhteensä 195 1 765 28 397

Rahastoraportti, lokakuu 2015
Markkinakatsaus, lokakuu 2015

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli kesäkuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 37,6 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra¬hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli lokakuun lopussa yhteensä 452 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat