Sijoitusrahastoihin 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti pitkän koron rahastoihin runsaasti uusia varoja

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa yhteensä 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
  • Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia euroa.

Tammikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi lyhyen koron rahastoihin. Eniten uusia varoja sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, yhteensä 271 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 31 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 30 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 18 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin ainoastaan lyhyen koron rahastoista yhteensä 77 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.01.2023
Osakerahastot181854 128
Yhdistelmärahastot313129 632
Pitkän koron rahastot27127128 388
Lyhyen koron rahastot-77-7714 105
Vaihtoehtoiset rahastot303011 574
YHTEENSÄ273273137 828

Tammikuussa keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat. Odotuksia paremmat talousnäkymät Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa antoivat myötätuulta osakekurssien nousulle. Rahapolitiikan odotetaan edelleen kiristyvän Yhdysvalloissa ja Euroopassa korkean inflaation selättämiseksi. Yhdysvaltain keskuspankki on kuitenkin jo ilmoittanut hidastavansa kiristyksiä, koska inflaation hidastuminen on jatkunut. Kiinassa maan talouskasvua haitanneiden koronarajoitustoimien päättymisen jälkeen positiivinen vire on heijastunut myös osakeindekseihin.

Pitkän koron rahastoihin sijoittaneille tammikuu oli tuottoisa. Pitkät korot laskivat, mikä vaikutti pitkän koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korot laskivat ja yrityslainojen riskimarginaalit kapenivat. Keskuspankkien korkopäätösten seurauksena lyhyet korot sitä vastoin nousivat edelleen.

”Osakekurssit ovat nousseet syksystä lähtien odotuksia suotuisamman talouskehityksen seurauksena. Rahapolitiikan odotetaan kuitenkin edelleen kiristyvän Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mikä saattaa aiheuttaa talouskasvun hidastumista. Epävarmuuden oloissa sijoitusten hajauttamisen tärkeys korostuu. Rahastojen kautta hajauttaminen on helppoa ja sitä pystyy tekemään myös pienillä sijoitussummilla” analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, Tyynenmeren alueelle, kehittyville markkinoille ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 396 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Eurooppaan, Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavista rahastoluokista, yhteensä 351 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.01.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-51-515 810-11 %
Pohjoismaat-121-1217 071-17 %
Eurooppa-179-1795 447-7 %
Pohjois-Amerikka1991997 606-5 %
Japani-15-15523-6 %
Tyynenmeren alue4949968-4 %
Kehittyvät markkinat77774 747-11 %
Maailma717120 441-7 %
Toimialarahastot-12-121 515-8 %
YHTEENSÄ181854 128 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Varoja sijoitettiin eniten euroalueen korkeariskisiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sekä valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 234 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EURNettomerkinnät tammikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.01.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR35355 163-13,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR1541549 223-10,0 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR45453 522-6,6 %
Valtioriski maailma55200-6,4 %
Luokitellut yrityslainat maailma16166 072-7,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma111 464-6,6 %
Kehittyvät markkinat15152 745-7,8 %
YHTEENSÄ27127128 388 

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan