Sijoitusrahastoihin 47 miljoonaa euroa uutta pääomaa elokuussa

Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot keräsivät yhteensä 47 miljoonaa euroa uusia sijoituksia elokuussa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma kuitenkin supistui heinäkuusta noin 450 miljoonaa euroa ja oli kuun lopussa 70,5 miljardia euroa. Pääoman negatiiviseen arvonkehitykseen vaikutti etenkin korkorahastojen arvojen lasku, joka oli seurausta muun muassa valtioiden pitkien velkapapereiden korkojen noususta. Myös keskeiset osakekurssit laskivat elokuun aikana. Tämä vaikutti negatiivisesti osakerahastojen pääomien kehitykseen. 

​Elokuun hieman heikommasta markkinakehityksestä huolimatta Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettomerkinnät pysyivät positiivisina. Eniten pääomaa keräsivät osakerahastot. Niihin sijoitettiin uutta rahaa yhteensä 281 miljoonaa euroa. Korkorahastoista sen sijaan lunastettiin pääomia.

milj. EUR nettomerkinnät, elokuu 2013 nettomerkinnät tammi-elokuu 2013 Pääoma 31.8.2013
Osakerahastot 281 1 810 25 231
Yhdistelmärahastot 120 -617 9 579
Pitkän koron rahastot -182 251 21 920
Lyhyen koron rahastot -165 1 718 12 284
Vaihtoehtoiset rahastot -7 93 1 514
Yhteensä 47 3 255 70 527
Yhdysvaltojen keskuspankin ilmoitus elvytyksen asteittaisesta vähentämisestä on hermostuttanut markkinoita kesän aikana. Elokuussa keskeiset osakekurssit Yhdysvalloissa laskivat hiukan. Myös kehittyvien markkinoiden osakekurssit ovat heikentyneet elvytyksen lopetuspuheiden vuoksi, koska monet kehittyvät markkinat ovat haavoittuvia ylimääräisen likviditeetin vähetessä. Kehittyvien maiden talouksia painaa myös etenkin Kiinan talouskasvun hidastuminen. ”Keskuspankkien rahapolitiikalla on viime vuosina ollut keskeinen vaikutus osakekurssien kehitykseen. Kevyt rahapolitiikka ei voi jatkua loputtomiin, mutta elvytyksen äkkipysähdykseen ei markkinoilla uskota”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen. Euroopan taloudessa nähtiin elokuussa useita positiivisia yllätyksiä. Toisella vuosineljänneksellä euroalueen bruttokansantuote kasvoi ja taantuma päättyi virallisesti. Lisäksi teollisuuden ostopäälliköiden indeksi nousi heinäkuussa korkeimmilleen kahteen vuoteen. Euroopan osakemarkkinoille sijoittavat rahastot keräsivätkin elokuussa selvästi eniten uutta pääomaa.
Osakerahastot milj. EUR nettomerkinnät, elokuu 2013 nettomerkinnät tammi-elokuu 2013 Pääoma 31.8.2013 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -38 -222 4 076 21,6%
Pohjoismaat 68 433 3 070 16,5%
Eurooppa 330 387 4 653 14,3%
Pohjois-Amerikka -88 926 2 659 13,4%
Japani -7 340 450 15,8%
Tyynenmeren alue -1 4 249 6,5%
Kehittyvät markkinat -2 -493 5 070 -3,0 %
Maailma 33 382 3 863 13,7%
Toimialarahastot -17 55 1 141 10,3%
Yhteensä 281 1 810 25 231 11,8 %
Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna tuottavin osakerahastoluokka oli suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka, jonka vuosituotto oli keskimäärin 21,6 prosenttia. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,5). Yritysten pankkirahoitus euroalueella on vaikeutunut merkittävästi. Eurooppalaiset yritykset ovatkin hankkineet yhä suuremman osan rahoituksestaan joukkovelkakirjamarkkinoilta. Korkeariskisiin euromääräisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot keräsivät elokuussa yhteensä 106 miljoonaa euroa uutta pääomaa samalla, kun muista pitkän koron rahastoista tehtiin lunastuksia.
Pitkän koron rahastot milj. EUR nettomerkinnät elokuu 2013 nettomerkinnät tammi-elokuu 2013 Pääoma 31.8.2013 12 kk:n tuotto % (ka.)
Valtioriski EUR -26 1 111 5 204 2,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR -73 -13 7 816 4,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 106 117 1 932 10,5%
Valtioriski maailma -3 -73 278 -9,6 %
Luokitellut yrityslainat maailma -36 -420 3 610 -0,2 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -15 65 1 392 4,4 %
Kehityvät markkinat -135 -536 1 689 -5,9 %
Yhteensä -182 251 21 920 2,7 %
Pitkän koron rahastoissa paras vuosituotto oli euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavalla rahastoluokalla (10,5 %). Kyseinen rahastoluokka on menestynyt parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7). Markkinakatsaus
Rahastoraportti

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat