Sijoitusrahastoihin uusia sijoituksia 343 miljoonaa euroa elokuussa – osakerahastoihin eniten

Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Kuva: Shutterstock

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti yhteensä 343 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta asti sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Elokuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 370 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 19 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 88 miljoonaa euroa uusia varoja. Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 88 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoista lunastettiin puolestaan 45 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2020

Osakerahastot

370

-238

44 493

Yhdistelmärahastot

-45

372

25 677

Pitkän koron rahastot

-88

-640

31 289

Lyhyen koron rahastot

19

-1 125

13 937

Vaihtoehtoiset rahastot

88

254

6 974

YHTEENSÄ

343

-1 377

122 369

Maaliskuun lopusta alkanut osakemarkkinoiden elpyminen jatkui elokuussa. Yksi keskeisimmistä osakeindekseistä Yhdysvalloissa, S&P 500, saavutti jo kriisiä edeltäneen huipputason. Taloudet eri mantereilla ovat kriisin jälkeen lähteneet elpymään hyvin eri tahtiin. Kehittyneillä markkinoilla Kiinassa teollisuus ja investoinnit ovat hyvin toipuneet kevään romahduksesta. Euroopassa ostopäällikköindeksit ovat myös toipuneet kokonaan, mutta koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt uudelleen nousuun. Suomessa teollisuuden talousluvut ovat edelleen heikkoja. Teollisuuden tilauskanta on laskenut paljon ja uutiset yritysten tehostamisohjelmista lisääntyneet.

Pitkät korot nousivat lievästi elokuussa, mikä vaikutti pitkän koron rahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Euroalue painui deflaatioon ensikertaa sitten vuoden 2016. Vaikka Euroopan keskuspankki on elvyttänyt valtavilla summilla euroalueen taloutta, niin inflaatiovauhti on ollut pitkään keskuspankin tavoitetta selvästi hitaampaa.

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja. Pohjoismaihin sijoittavista osakerahastoista sijoittaja on myös saanut parhaimmat 27 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana.

”Ensi vuodelle arvioidut positiivisemmat talousnäkymät heijastuvat jo globaaleille osakemarkkinoille. Globaalit poliittiset riskit ovat kuitenkin kasvaneet, joten yllättävät uudet käänteet näkyvät markkinoilla herkästi. Euroalueelta saatiin elokuussa jo parempia teollisuuden luottamuslukuja. Suomen teollisuus sen sijaan on hyvin vientiriippuvainen ja jälkisyklinen, joten Suomessa parempia talouslukuja joudutaan vielä odottamaan”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin kehittyville markkinoille, Pohjois-Amerikkaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 313 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin Eurooppaan ja Suomeen sijoittavista rahastoista, yhteensä 55 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,00). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-11

-275

5 456

20 %

Pohjoismaat

31

108

5 834

27 %

Eurooppa

-44

-301

5 701

2 %

Pohjois-Amerikka

94

122

5 639

9 %

Japani

54

-56

622

7 %

Tyynenmeren alue

33

-3

633

10 %

Kehittyvät markkinat

130

-35

5 096

-2 %

Maailma

89

243

14 044

9 %

Toimialarahastot

-6

-40

1 467

2 %

YHTEENSÄ

370

-238

44 493

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueelle luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 8 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 47 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 1,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,09).

milj. EUR

Nettomerkinnät elokuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.8.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-3

-4

5 740

-1,4 %

Luokitellut yrityslainat EUR

8

-604

9 620

-1,1 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

0

173

3 579

-2,7 %

Valtioriski maailma

-1

-14

117

-1,2 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-11

-21

6 996

0,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-33

77

1 636

1,1 %

Kehittyvät markkinat

-47

-248

3 600

-1,9 %

YHTEENSÄ

-88

-640

31 289

Rahastoraportti, elokuu 2020

Markkinakatsaus, elokuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.