Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa 864 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti 864 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti rahastopääoman arvoa noin miljardilla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa jälleen uuteen ennätykseen, lähes 85 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin elokuussa pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 492 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin onkin sijoitettu vuoden alusta lukien eniten uutta pääomaa, yhteensä 3,3 miljardia euroa. Lisäksi pitkän koron rahastojen yhteenlaskettu kumulatiivinen arvo on kasvanut vuoden alusta yli miljardi euroa, kun pitkät korot etenkin Euroopassa ovat laskeneet matalien inflaatiolukujen ja odotettujen EKP:n toimien vuoksi. Sijoittajat hakivat turvasatamaa pitkistä koroista myös Ukrainan kriisin vuoksi. Saksan valtion 10 vuoden lainan korko putosi elokuun lopussa ennätysmatalalle tasolle 0,88 prosenttiin.

milj. EUR Nettomerkinnät, elokuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2014 Pääoma 31.8.2014
Osakerahastot -222 979 31 584
Yhdistelmärahastot 166 1 664 13 128
Pitkän koron rahastot 492 3 286 26 803
Lyhyen koron rahastot 440 -420 11 724
Vaihtoehtoiset rahastot -12 179 1 714
Yhteensä 864 5 689 84 952

Euroopan talous kärsi elokuussa geopoliittisten jännitteiden lisääntymisestä ja heikentyneistä makrotalouden luvuista. Etenkin Italiassa ja Ranskassa talouden kehitys osoittautui ennakoitua vaisummaksi. Ranskan hallitus erosi kuun lopulla talouspoliittisten erimielisyyksien vuoksi. Euroalueen inflaation voimakas hidastuminen on herättänyt huolta euroalueen ajautumisesta deflaatioon. Euroopan keskuspankin, EKP:n pääjohtaja Mario Draghi kertoi Yhdysvalloissa pitämässään puheessa käyttävänsä kaikki keinot deflaation välttämiseksi. Euro heikentyi suhteessa dollariin, kun odotukset EKP:n elvyttävistä toimista vahvistuivat.

Kehittyvien talouksien markkinoille sijoittavat osakerahastot keräsivät elokuussa 45 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin edelleen pääomia mutta Kaukoitään sijoittavat osakerahastot keräsivät uusia sijoituksia.

”Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot kiinnostavat jälleen sijoittajia. Pelot Yhdysvaltojen keskuspankin elvytyksen supistamisen vaikutuksista ovat vähentyneet, arvostustasot ovat houkuttelevat ja tuotot ovat parantuneet”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, elokuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2014 Pääoma 31.8.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -70 -382 4 405 18,3 %
Pohjoismaat -111 177 3 655 16,1 %
Eurooppa -188 -173 5 313 14,2 %
Pohjois-Amerikka -28 750 3 952 22,0 %
Japani 48 86 601 9,2 %
Tyynenmeren alue 10 11 217 14,3 %
Kehittyvät markkinat 45 -1 6 076 19,6 %
Maailma 54 434 6 280 19,2 %
Toimialarahastot 17 78 1 085 23,1 %
Yhteensä -222 979 31 584

Osakerahastoluokissa eniten uutta pääomaa sijoitettiin globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat elokuussa 54 miljoonaa euroa. Eurooppaan, Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat osakerahastot sen sijaan menettivät pääomia. Vuoden aikajänteellä mitattuna osakerahastoista parhaiten tuottivat toimialarahastot 23,1 prosentin vuosituotolla. Toimialarahastoista parhaiten tuotti terveydenhoitoala, jossa vuosituotto oli keskimäärin 30,1 prosenttia. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla osakerahastoluokista parhaiten menestyi teollisuuteen ja infrastruktuuriin sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 2,4). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 273 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten kehittyville markkinoille sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 10,2 prosenttia. Sharpen mittarilla vuoden aikajänteellä parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 6,6).

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, elokuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2014 Pääoma 31.8.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 216 226 5 576 9,8 %
Luokitellut yrityslainat EUR 273 1 308 9 850 6,9 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -136 -317 2 119 9,7 %
Valtioriski maailma -1 -46 207 5,1 %
Luokitellut yrityslainat maailma 139 1 163 4 821 5,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -50 167 1 620 8,6 %
Kehittyvät markkinat 51 786 2 609 10,2 %
Yhteensä 492 3 286 26 803

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat