Sijoitusrahastojen suosio vankka – pääoma kohosi 140 miljardiin

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,1 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.

Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 140 miljardia euroa, kun se oli helmikuun lopussa 136 miljardia.

Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Maaliskuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 299 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 453 miljoonaa euroa lisää pääomia. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 30 miljoonaa euroa pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 204 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 173 miljoonaa euroa uusia varoja.

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.3.2021
Osakerahastot29986955 743
Yhdistelmärahastot20459829 392
Pitkän koron rahastot-30-1331 264
Lyhyen koron rahastot4531 00516 050
Vaihtoehtoiset rahastot1732067 975
YHTEENSÄ1 0992 664140 423

Maaliskuun alussa jatkui keskustelu Yhdysvaltojen inflaatio-odotusten ja pitkien korkojen noususta. Nousun jyrkkyys herätti markkinoilla huolestuneisuutta ja pelkoa rahapolitiikan kiristymisestä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on kuitenkin ilmoittanut pitävänsä ohjauskorkonsa muuttumattomana vielä pitkään. Yhdysvalloissa työttömyysluvut ovat laskeneet mutta ovat edelleen korkealla, joten työmarkkinoilla ei ole palkkojen nousupaineita.

Osakekurssit jatkoivat maaliskuussa globaalisti nousuaan talouslukujen elpymisen siivittämänä. Yhdysvalloissa presidentti Bidenin hallinnon tukipaketit tukevat hyviä kasvunäkymiä. Euroopassa asetettiin uusia talouden sulkutoimia koronapandemian kolmannen aallon takia. Vaikka teollisuustuotannon näkymät ovat Euroopassa palautuneet kriisiä edeltäneelle tasolle, rokotusohjelmien hidas edistyminen haittaa palvelusektorin elpymistä.

Korkosijoittajalle markkinaympäristö on ollut alkuvuonna haastava. Maaliskuussa pitkien korkojen nousu jatkui Yhdysvalloissa, mikä näkyi velkapaperien hintojen laskuna, mutta Euroopassa korot vähän laskivat. Korkeamman riskitason yrityslainoilla korkotuotot olivat selvästi positiivisia. Yritysten konkurssimäärät ovat olleet pandemiasta huolimatta Yhdysvalloissa ja Euroopassa toistaiseksi maltillisia.

”Vuoden 2020 helmi-maaliskuussa koronapandemia romahdutti globaalisti osakemarkkinat. Pörssit lähtivät maaliskuun lopussa nopeasti elpymään, minkä seurauksena näemme nyt erinomaisia tuottoprosentteja viimeiseltä 12 kuukaudelta. Vuoden aikana suunnitelmallista säästämistä jatkaneille tai sen aloittaneille uusille säästäjille ja sijoittajille markkinat ovat tarjonneet poikkeuksellisen hyviä tuottoja. Historiassa saatuihin tuottoihin ei kannata tulevaisuuden suunnitelmaansa laskea. Riskit kannattaa nyt tiedostaa hyvin ja olla realistinen tuotto-odotuksissa”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti, Pohjoismaihin ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 334 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Japaniin, kehittyville markkinoille, Suomeen ja eri toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 89 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,29). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.3.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-11-36 66967 %
Pohjoismaat812897 78987 %
Eurooppa271277 08847 %
Pohjois-Amerikka571456 83251 %
Japani-44-4572036 %
Tyynenmeren alue267786051 %
Kehittyvät markkinat-17-576 50150 %
Maailma19636917 71346 %
Toimialarahastot-17-331 57139 %
YHTEENSÄ29986955 743 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin maaliskuussa pääasiassa euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 103 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittavista rahastoista, yhteensä 108 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 17,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,68).

milj. EURNettomerkinnät maaliskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.3.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-50925 6541,8 %
Luokitellut yrityslainat EUR772509 7387,7 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-58-873 58117,8 %
Valtioriski maailma-14125-0,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma81207 4508,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma26-181 54017,7 %
Kehittyvät markkinat-32-3743 17612,1 %
YHTEENSÄ-30-1331 264 

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.


Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat