Sijoitustuotteiden verokohtelua yhtenäistetään

Valtiovarainministeriön sijoitustuotteiden verotusta selvittäneen työryhmän raportti julkistettiin tänään 4.5.2018. Finanssiala ry on tyytyväinen työryhmän työhön ja yksimielisiin linjauksiin sijoitustuotteiden verokohtelusta. Uudenlainen, kertamaksuinen eläkevakuutus tulee mahdolliseksi, mikäli eri sijoitusmuotojen verokohtelua selvittäneen työryhmän esitykset toteutuvat. Osana sijoitustuotteiden verotuksen yhtenäistämistä työryhmä ehdottaa myös uudenlaista osaketilimallia otettavaksi käyttöön.

Työryhmässä Finanssialaa edustanut johtaja Lea Mäntyniemi pitää hyvänä, että eri sijoitusmuotojen verotuksesta tehtiin nyt kokonaisvaltainen selvitys. Työryhmä on tarkastellut eri sijoitustuotteiden verokohtelua perusteellisesti useista eri tulokulmista, ja työn lopputuloksena on muodostettu suositukset eri sijoitusmuotojen verokohtelun lähentämiseksi.

Säästö- ja sijoitusvakuutuksissa sekä kapitalisaatiosopimuksissa verotus muuttuisi siten, että veronalaiseksi tuloksi katsottaisiin aina se osa nostetuista varoista, joka vastaa sopimukseen maksetuille määrille kertyneen tuoton suhteellista osuutta säästöstä. Samalla tappiot tulisivat vähennyskelpoisiksi sopimuksen päättyessä. Sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verotukseen ei esitetä muutoksia.

Lähinnä ulkomaisten henkivakuutusyhtiöiden tarjoamiin keinotekoisiin vakuutusratkaisuihin aiotaan myös puuttua. Näihin verottajan kannalta ongelmallisiin vakuutuksiin ei enää voisi siirtää omaisuuttaan niin, että omistajavalta säilyy edelleen vakuutuksenottajalla.

Eläkettä kertamaksulla

Osana selvitystään työryhmä esittää myös, että kertamaksuisilta eläkkeiltä poistettaisiin nykylainsäädännön mukainen, osin kaksinkertainen verotus. Kertamaksuiseen eläkevakuutukseen ei ole tulossa verokannustinta. Sitä verotettaisiin kuten säästö- ja sijoitusvakuutuksia. Muilta osin työryhmä ei ottanut kantaa eläketuotteiden verotukseen, sillä eläkekysymykset eivät suoranaisesti kuuluneet työryhmän toimeksiantoon.

Mäntyniemi on joka tapauksessa iloinen, että vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen on avautumassa uusia mahdollisuuksia. ”Eläkesäästämistä on elvytettävä. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen käytännössä tapettiin 2000-luvulla lukuisilla verotukseen ja eläkkeen nostoikään liittyvillä muutoksilla. Lakisääteinen eläketurva kattaa kyllä senioriajan peruskulut, mutta eläkkeen täydentämisen tarve kasvaa jatkuvasti muun muassa hoivatarpeen vuoksi. Työryhmän esitys kertamaksuisen eläkkeen verosanktion poistosta on siksi hyvin tervetullut aloite eläkesäästämisen elvyttämiseksi. Se mahdollistaa nyt kerralla maksettavan eläkevakuutuksen markkinoille tulon.”

”Eläkesäästämisen osalta työtä tulisi jatkaa. Nykyisten eläkevakuutusten ja PS-tilien nostoikää tulisi laskea vastaamaan työeläkkeen eläköitymisikää. Lisäksi kertamaksuisen eläkevakuutuksen rinnalle pitäisi sallia myös säästömuotoinen, ei-verotuettu vakuutus, joka olisi maksettavissa useammassa erässä”, Mäntyniemi listaa.

Osana verokohtelun yhtenäistämistä työryhmä esittää myös uudenlaisen osaketilin käyttöönottoa. Samantyyppisiä osaketilimalleja on jo käytössä muissa Pohjoismaissa. Suomessa liikkeelle lähdettäisiin todennäköisesti tileillä, joita verotettaisiin pitkälti säästö- ja sijoitusvakuutusten tavoin. Mäntyniemi pitää hyvänä, että säästämiseen tulee lisää vaihtoehtoja ja kilpailua.

”Työryhmän ehdotusten toteuttaminen vaatii vielä jatkotyötä, mutta olisi toivottavaa, että näitä koskevat esitykset voitaisiin saada vielä nykyisen eduskunnan käsiteltäväksi. Nyt tehdyn perusteellisen ja kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta tulisi saada aikaan sijoitustuotteiden verokohtelu, joka on pitkäjänteistä ja ennustettavaa siten, että se kannustaa säästämiseen jatkossakin.”

Valtiovarainministeriön tiedote
Työryhmäraportti: Eri sijoitusmuotojen verokohtelu