Sote-uudistukseen tarvitaan laaja valinnanvapaus

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva lakiesitysluonnos mahdollistaa väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen, arvioi Finanssialan Keskusliitto (FK). Uudistus myös hillitsisi palveluista aiheutuvia kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

​Sote-uudistus onnistuu, mikäli mahdollisimman laaja valinnanvapaus toteutuu. Myös yli kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää tuoreen tutkimuksen mukaan tärkeänä, että jatkossa voisi valita itselleen sopivan hoitopaikan joko julkiselta tai yksityiseltä sektorilta.

Finanssialalla on halua ja mahdollisuuksia kehittää uudistuksen myötä ratkaisuja, joilla palveluiden rahoitus saadaan asiakkaiden kannalta toimivaksi. FK painottaa palveluiden laajaa valinnanvapautta, kustannusvaikuttavuutta ja vaikuttavuuden mittaamisen merkitystä.

Kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavien toimijoiden on lähdettävä kilpailuun samalta viivalta, joten yhtiöittämisvelvoitteen tulee koskea kaikkia toimijoita, joiden määräysvallassa on yksityistä tai julkisen vallan palvelutuotantoa. Se, onko palveluntarjoaja yksityisessä vai julkisessa omistuksessa, ei saa asettaa toimijoita eriarvoiseen asemaan.

Yksityisen hoidon Kela-korvauksen poistaminen ei ole tarkoituksenmukaista, ennen kuin uusi sote-järjestelmä toimii täysipainoisesti. Vakuutusyhtiöiden ja asiakkaiden on pystyttävä varautumaan tulevaan muutokseen, ja korvauksen poistaminen vaikuttaisi vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin. Tästä syystä sairausvakuutuskorvausten poistumiseen tarvitaan siirtymäaika.

Kansa liputtaa valinnanvapauden puolesta

Suurin osa suomalaisista haluaa perusterveydenhuoltoon valinnanvapautta, ilmenee FK:n teettämästä Vakuutustutkimuksesta, jonka IROResearch toteutti. Tutkimukseen vastanneista 71 prosenttia pitää hyvänä vapautta valita itselleen sopiva hoitopaikka joko julkiselta tai yksityiseltä sektorilta.

Finanssialan Keskusliiton mielestä valinnanvapaus vahvistaa asiakkaan asemaa, parantaa hoitoon pääsyä ja hoidon laatua sekä lisää palveluntuottajien välistä kilpailua. Kansallista vahvaa ohjausta ja rahoitusta tarvitaan, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus, palveluiden laatu ja niiden saatavuus voidaan varmistaa.

Valinnanvapauden onnistumisen edellytyksenä on, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa julkisten palveluiden palvelulupausten sisällöstä. Tämä antaa palveluita tarvitsevalle asiakkaalle varmuuden, onko hänen syytä ja mahdollista ottaa itse vastuuta oman hyvinvointinsa laajemmasta rahoittamisesta. Selkeyttä tarvitaan myös siihen, mikä on yksityisen rahoituksen vastuulle kuuluva alue. Oma rahoitus ei saa pienentää julkisen rahoituksen määrää yksilötasolla.

Valinnanvapaus innostaa FK:n näkemyksen mukaan tuottajia kehittämään uusia palveluita ja tehostamaan toimintaansa esimerkiksi sähköisillä palveluilla ja erilaisia hyvinvointiteknologioita hyödyntämällä.

Asiakkaan aseman vahvistamisen myötä valinnanvapaus on ulotettava myös täydentäviin palveluihin. FK:n mukaan sote-uudistuksen yhteydessä on helpotettava julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistämistä esimerkiksi yhdenmukaistamalla palveluiden palvelusetelijärjestelmää. Ikääntyneiden hoivan rahoitus, asiakkaan nopea hoitoon pääsy ja hetkittäinen palvelujen ruuhkautuminen voivat esimerkiksi olla tilanteita, joissa jatkossakin tarvitaan palveluseteliä. Palvelusetelijärjestelmä on merkittävä keino tarjota yksityisille tuottajille mahdollisuutta toimia osana julkisesti rahoitettua järjestelmää.

Hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskevaan esitysluonnokseen annettiin yli 700 lausuntoa. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteenveto lausunnoista valmistuu marras-joulukuun vaihteessa.

Kansalaisten mielipidettä valinnanvapaudesta kysyttiin Finanssialan Keskusliiton teettämässä Vakuutustutkimuksessa, jonka toteutti IROResearch internetpaneelilla syyskuussa. 1 000 vastaajan otos on valtakunnallisesti edustava. Tuloksia Vakuutustutkimuksesta julkistetaan laajemmin joulukuun alkupuolella.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat