Suomalaispankkien tulokset hyviä haasteellisessa taloustilanteessa

Suomessa toimivien pankkien vuoden 2014 tulokset olivat suhteellisen hyviä ja liikevoitot pääsääntöisesti vahvistuivat edellisestä vuodesta. Korkokatteen vahvistuminen ja kasvaneet palkkiotuotot ylläpitivät hyvää kannattavuutta. Pankkien arvonalentumistappiot kääntyivät kuitenkin kasvuun. Sekä kotitalous- että yrityslainakannan kasvu Suomessa oli vahvempaa kuin euroalueella keskimäärin. Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana.

Pankkien toimintaympäristö säilyi haasteellisena vuonna 2014. Matalasta korkotasosta huolimatta korkokatetta onnistuttiin parantamaan noin 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Suomalaispankit ovat onnistuneesti jatkaneet liiketoimintarakenteidensa monipuolistamista ja toimialan palkkiosidonnaisen liiketoiminnan tuotot nousivat kautta linjan. Toimialan yhteenlaskettu liiketulos kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta.

Suomen talouden pitkään jatkunut taantuma näkyy arvonalentumistappiossa, joita kirjattiin vuonna 2014 lähes neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. Arvonalentumiset ovat kuitenkin edelleen matalalla tasolla suhteessa luottokantaan. Suomessa toimivien pankkien muut kulut kasvoivat hieman, mutta vastaavasti henkilöstökulut pienenivät. Muihin kuluihin kirjataan muun muassa pankkivero, jota suomalaispankeilta perittiin vuonna 2014 yhteensä 138 miljoonaa euroa.

Tulojen positiivisen kehityksen ja tiukan kulukurin seurauksena toimialan kulu/tuotto-suhdeluvut kohenivat hieman kautta linjan. Sen sijaan oman pääoman tuoton kehityksessä oli suurta hajontaa vuoden 2014 aikana. Suomalaisten pankkien vakavaraisuusluvut säilyivät hyvällä tasolla uudessa sääntely-ympäristössä, joka astui voimaan vuoden 2014 aikana. Myös Euroopan keskuspankin loppusyksystä suorittamassa kattavassa arvioinnissa ja stressitesteissä suomalaispankit pärjäsivät hyvin. Kolme suurinta suomalaista pankkikonsernia siirtyivät 4.11.2014 EKP:n valvottaviksi.

Kotitalouksien ja yritysten lainakanta kasvoi Suomessa nopeammin kuin muualla euroalueella. Kotitalouslainojen vuosikasvu kuitenkin hidastui vuoden loppua kohti vajaaseen kahden prosentin vuosivauhtiin. Uusien asuntolainojen kanta kasvoi noin 1,7 prosenttia vuoden 2014 aikana vauhdin hiipuessa vuoden loppua kohti. Yritysten ottamat lainat kasvoivat 4,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Yritysten lainakannan kasvua ylläpiti pääasiassa asuntoyhteisöjen lainojen kasvu. Kotitalouksien talletuskannan supistuminen jatkui vuoden 2014 aikana. Matala korkotaso ei kannusta kotitalouksia pitämään varojaan talletusten muodossa.