Suomi edelläkävijöiden joukossa kestävän kehityksen edistämisessä – finanssiala mukana

Suomi on kärjessä muiden Pohjoismaiden rinnalla kestävän kehityksen ohjelman Agenda2030 edistämisessä. Suomen toinen maaraportti esiteltiin New Yorkissa heinäkuussa YK:n korkean tason kokouksessa 47 eri maan raportin kanssa. Suomi on saanut kiitosta koko yhteiskuntaa osallistavasta tavasta toimia. Suomen tuore maaraportti tehtiin yhteistyössä useiden osapuolten kanssa. Myös finanssiala osallistui raportin työstämiseen. Finanssiala ry:n (FA) kehityspäällikkö Kristiina Siikala kehuu Suomen hallitusta ja viranomaisia hyvästä ja vuorovaikutteisesta kumppaanuudesta kestävän kehityksen edistämisessä.


Maaraportin mukaan Suomessa kuusi toimialaa on tehnyt koko alaa koskevia kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia. Finanssiala on niistä yksi. Finanssiala ry:n (FA) tekemien neljän kestävän kehityksen sitoumuksen tavoitteena on muun muassa lisätä yhteiskunnan resurssitehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Yksi finanssialan toimenpidesitoumuksista koskee koko sektorin ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimia ja konkreettisia tapoja, joilla ilmastotyötä voidaan saattaa läpinäkyvämpään muotoon. Finanssiala ry jäsenineen tukee Pariisin ilmastosopimuksen toimenpiteitä, joilla maapallon lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Alalla on merkittävä rooli rahoituksen kohdentamisessa kestävän kehityksen mukaisiin kohteisiin.

FA on yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa koonnut sitoumuksen tavoitteiden mittaamista varten raportointimallin, joka nojaa kansainvälisen rahoitusmarkkinoita valvovan työryhmän ohjeistukseen.

”Tekemämme kyselyn mukaan jäsenyhtiöistämme 87 prosenttia kertoi ottavansa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. Jäsenyhtiöistä lähes 90 prosenttia on mukana myös erilaisissa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvissä sitoumuksissa tai yhteistyöhankkeissa”, Kristiina Siikala kertoo.

Toimenpidesitoumuksen etenemistä seurataan viiden vuoden ajan. Kyselyyn vastanneet FA:n jäsenyhtiöt hallinnoivat yhteensä yli 1 000 miljardin euron omaisuutta.

Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 ja siihen kuuluvat 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat ohjanneet YK:n jäsenmaita kestävän kehityksen polulle vuodesta 2016 lähtien. Agenda2030:n tavoitteiden toimeenpano jatkuu vuoteen 2030 saakka. Tavoitteiden edistymistä eri maissa seurataan vapaaehtoisilla maaraporteilla.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen malli toteuttaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Yksi 17 kestävän kehityksen tavoitteesta on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Suomessa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus muodostaa vapaaehtoisten toimenpidesitoumusten pohjalta tehtävän tavan toimeenpanna kestävän kehityksen tavoitteita.

Suomen maaraportti on luettavissa valtioneuvoston sivuilta

Linkki FA:n kestävän kehityksen sitoumuksiin