Suotuisa markkinakehitys avitti rahastopääoman kasvua kesäkuussa – ensimmäinen vuosipuolisko korkosijoittajalle tuottoisa

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa 184 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 142 miljardia euroa.

Kesäkuussa uusia pääomia sijoitettiin pitkän koron rahastoihin yhteensä 262 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 39 miljoonaa euroa uusia pääomia. Osakerahastoista lunastettiin yhteensä 85 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoista miljoona euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 30 miljoonaa euroa varoja.

milj. EURNettomerkinnät kesäkuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.06.2023
Osakerahastot-85-28156 142
Yhdistelmärahastot3918330 186
Pitkän koron rahastot26276528 733
Lyhyen koron rahastot-11 24215 369
Vaihtoehtoiset rahastot-302411 186
YHTEENSÄ1841 933141 616

Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko oli globaalien pääosakeindeksien kehityksen osalta vaihtelevaa. Alkuvuonna Yhdysvalloissa osakeindeksit nousivat isot teknologiayhtiöt edellä. Positiivinen vire heijastui laajalti globaaleihin pääindekseihin. Suunta muuttui maaliskuussa, kun huolet rahapolitiikan kiristymisen vaikutuksista pankkisektorin tilaan alkoivat kasvaa. Pankkisektorista johtunut turbulenssi osakemarkkinoilla rauhoittui, kun kriisiytyneet pankit vakautettiin ja pelko pankkikriisien leviämisestä laantui.

Yhdysvalloissa ja euroalueella inflaatio hidastui vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta odotuksia vähemmän. Keskuspankit jatkoivat ohjauskorkojensa nostoja nopean inflaation selättämiseksi. Maaliskuun jälkeen Yhdysvalloissa osakeindeksit jatkoivat nousua isot teknologiayhtiöt edellä. Positiivinen vire ei enää heijastunut Euroopan osakemarkkinoille. Euroopassa esimerkiksi Helsingin pääosakeindeksi laski.

Vuoden ensimmäinen vuosipuolisko oli korkosijoittajalle tuottoisa. Korkeat korkotasot tarjosivat jo itsessään hyviä tuottoja. Lisäksi yrityslainojen riskimarginaalit ovat maaliskuun jälkeen kaventuneet, mikä vaikutti yrityslainoihin sijoittavien rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Keskustelu rahapolitiikan kiristämisen tarpeellisuudesta jatkui, mikä piti korkomarkkinat herkässä tilassa.

”Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla osakerahastoista eniten nettomerkintöjä tehtiin globaalisti sijoittavaan osakerahastoluokkaan. Globaalisti hajauttavien rahastojen avulla sijoittaja sai tuottoja samaan aikaan kun esimerkiksi Helsingin pääosakeindeksi jatkoi laskuaan. Korkeat korkotasot houkuttelivat sijoitusten hajauttamista myös korkomarkkinoille. Lisäksi yrityslainojen riskimarginaalit kaventuivat, mikä vaikutti yrityslainoihin sijoittavien rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Keskustelu rahapolitiikan kiristämisen tarpeellisuudesta hermostutti korkomarkkinoita, mutta sijoittajien katse oli pidemmällä horisontissa”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin kesäkuussa Suomeen, globaalisti, Tyynenmeren alueelle ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin yhteensä 159 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa Pohjoismaihin, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista yhteensä 222 miljoonaa euroa. Eurooppaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,73). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät kesäkuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 30.06.2023 Tuotto  
12 kk (ka.) 
Suomi 115 76 5 667 2 % 
Pohjoismaat -83 -341 6 699 0 % 
Eurooppa -104 -302 5 444 12 % 
Pohjois-Amerikka -35 -67 7 902 12 % 
Japani -10 -109 443 11 % 
Tyynenmeren alue 19 83 1 011 -2 % 
Kehittyvät markkinat 45 4 560 -1 % 
Maailma 22 393 22 928 10 % 
Toimialarahastot -13 -61 1 489 1 % 
YHTEENSÄ -85 -281 56 142  

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 224 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin vain globaalisti ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 25 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 6,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,32).

milj. EURNettomerkinnät kesäkuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.06.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR1104665 601-4,3 %
Luokitellut yrityslainat EUR1144399 5140,2 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR18943 5486,6 %
Valtioriski maailma-4-3182-3,9 %
Luokitellut yrityslainat maailma16-1475 753-2,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-21-351 4272,6 %
Kehittyvät markkinat28-492 7072,4 %
YHTEENSÄ26276528 733 

Tilastokeskuksen vuoden 2021 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,47 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 600 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0–10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan