Suuri osaamistarvekysely: Finanssialalla on tulevaisuudessa osattava johtaa itseään

Itsensä johtamiseen liittyvät asiat ovat finanssialan ammattilaisten mielestä tärkeimmät tulevaisuuden finanssityössä tarvittavat taidot. Tulos selvisi Finanssiakatemian kyselyssä, johon vastasi noin 650 alalla työskentelevää ammattilaista, opiskelijaa ja opetushenkilökuntaa. Kysely on yksi tapa ennakoida tulevaa ja sitä, miten henkilöstöä ja alan opiskelijoita pitäisi kouluttaa.

​Finanssialan yritysten ja alalle kouluttavien oppilaitosten yhteisen Finanssiakatemian kyselyssä piti valita viisi tärkeintä taitoa reilun kolmenkymmenen tarjokkaan joukosta. Ominaisuudet oli valikoitu kyselyyn Finanssiakatemian työryhmien, alan ammattiliittojen ja alan työnantajien pohjatyön perusteella. Kysely lähetettiin oppilaitoksiin ja alan yrityksiin. Sitä levittivät myös ammattiliitot. Kaikkein tärkeimmäksi ominaisuudeksi vastaajat valitsivat kyvyn sopeutua muutokseen. Toiseksi tärkeimmäksi nähtiin kyky kehittää omaa osaamistaan, jota seurasivat sosiaaliset kyvyt, itsensä johtaminen ja digitaaliset taidot. Kun paljon ääniä saaneita taitoja ryhmiteltiin samaa sukua oleviksi kokonaisuuksiksi, nousivat itsensä johtamiseen liittyvät ominaisuudet suurimmaksi ryhmäksi. Tähän luokkaan katsottiin kuuluvaksi jo mainittujen sopeutumiskyvyn ja oman osaamisen kehittämisen lisäksi oman osaamisen tunnistaminen, omasta jaksamisesta huolehtiminen ja paineensietokyky.

Sosiaaliset taidot ja digitalisaatio seuraavina

Itsensä johtamiseen liittyvien taitojen jälkeen suurimmat taitoryhmät olivat sosiaalisten taitojen alle niputettavat osaamiset: empatia, neuvottelutaidot, palveluosaaminen, sosiaaliset kyvyt ja verkostojen hallinta. Kolmas suuri ryhmä oli paljon puhuttuun digitalisaatioon liittyvät taidot: digitaaliset taidot, datan käsittely ja hyödyntäminen sekä kyky soveltaa teknologiaa. ”Osaamistarvekyselystä näkee selvästi, että omalla asenteella ja halulla kouluttautua ja kehittää itseään on suurin merkitys. Vaikka digitalisaation edetessä työntekijän digitaidot ovat tärkeitä, on kaikki lopulta opittavissa, jos itse vain niin tahtoo. Asenne ratkaisee”, sanoo Finanssiakatemian puheenjohtaja Hilkka Malinen.

Mikä kaikki otetaan jo itsestäänselvyytenä?

Ehkä hieman yllättäen asiakaspalveluun sekä kansainvälisyyteen liittyvät taidot eivät nousseet kyselyssä kovinkaan korkealle. Kielitaito, kulttuurien tuntemus, maailmantalouden ymmärtäminen ja kansainvälisyystaidot saivat kyllä hajaääniä, mutta lähellekään viiden tärkeimmän joukkoon ne eivät tietään löytäneet. Niin ikään monien alan yhtiöiden painottama asiakaskokemuksen ymmärrys ei noussut tuloksissa kovinkaan korkealle. Yksi vaihtoehto on, että sekä kansainvälisyystaidot että asiakaskokemuksen ymmärrys otetaan jo samalla tavalla itsestään selvinä ja jo hyvin hallussa olevina asioina, kuin vaikkapa luku- ja kirjoitustaito. ”Finanssiakatemiassa mukana olevien oppilaitosten näkökulmasta tämä kysely on varsin hyödyllinen. Tulokset nähtyään voi jo pohtia, miten tarjolla olevat opintokokonaisuudet vastaavat nyt esille nostettuihin taitoihin”, sanoo Perho Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi, joka oli Finanssiakatemiasta analysoimassa kyselyn tuloksia. Katso lista ominaisuuksista, joista valinta tehtiin Kyselyn koko tulokset

Finanssiakatemian gaalassa näytetyt videot ja koko tilaisuuden taltiointi