Syyskuu toi rahastoihin puoli miljardia uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa nettomääräisesti yli puoli miljardia euroa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Syyskuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 381 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 138 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 117 miljoonaa euroa uusia varoja. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 52 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 164 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät syyskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.9.2020

Osakerahastot

381

142

44 506

Yhdistelmärahastot

117

489

25 618

Pitkän koron rahastot

-164

-804

31 097

Lyhyen koron rahastot

138

-987

13 988

Vaihtoehtoiset rahastot

52

324

7 065

YHTEENSÄ

524

-836

122 274

Yksi Yhdysvaltojen keskeisimmistä osakeindekseistä, S&P 500, laski syyskuussa yli yhdeksän prosenttia isojen teknologiayhtiöiden osakekurssien luisun myötä. Yhdysvalloista alkanut kurssilasku heijastui lievemmin myös Helsingin pörssin yleisindeksiin.

Koronakriisin toinen aalto kurittaa nyt eri mantereilla ja luo paljon epävarmuutta maailmantalouteen. Uusista taloutta sulkevista toimenpiteistä päätetään samaan aikaan, kun työllisyysluvut ovat jo ennestään monessa maassa alkuvuotta heikommalla tasolla. Keskuspankkien mittava elvytys kuitenkin ohjaa pääomia matalia korkotasoja tuottoisempiin sijoituskohteisiin, mikä näkyy osakerahastojen nettomerkinnöissä.

Korkomarkkinoilla euroalueen lyhyet korot laskivat syyskuussa, mikä vaikutti lyhyen koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Myös Yhdysvalloissa pitkät korot ovat laskeneet hyvin matalalle tasolle. Tämä tekee korkomarkkinoista pitkällä aikavälillä haastavan sijoitusympäristön.

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on saanut myös parhaimmat 24 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana.

”Koronakriisin seuraukset ovat heijastuneet eri toimialojen yritysten osakekursseihin hyvin eri tavalla. Syyskuun kaltaisia osakemarkkinoiden toimialakohtaisia korjausliikkeitä vastaan pystyy suojautumaan hyvällä hajauttamisella. Kurssilaskut tarjoavat myös hyviä mahdollisuuksia sijoittaa. Omasta sijoitusstrategiasta ja sijoitushorisontista kannattaa kuitenkin pitää kiinni. Isoista megatrendeistä kumpuavat tulevaisuuden kasvukohteet on sijoituksia tehdessä hyvä pitää mielessä”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 326 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin Suomeen sijoittavista rahastoista, yhteensä 17 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,88). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät syyskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.9.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-17

-292

5 444

15 %

Pohjoismaat

34

142

5 922

24 %

Eurooppa

94

-207

5 731

-2 %

Pohjois-Amerikka

136

258

5 668

5 %

Japani

-1

-57

660

8 %

Tyynenmeren alue

-5

-8

632

7 %

Kehittyvät markkinat

49

13

5 103

-6 %

Maailma

96

338

13 904

6 %

Toimialarahastot

-5

-46

1 443

0 %

YHTEENSÄ

381

142

44 506

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 103 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 240 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 0,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,12).

milj. EUR

Nettomerkinnät syyskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.9.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-191

-194

5 649

0,3 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-49

-653

9 582

-0,4 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-11

162

3 536

-2,8 %

Valtioriski maailma

-1

-15

115

-0,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

103

82

7 036

-0,2 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-15

62

1 602

0,5 %

Kehittyvät markkinat

-1

-248

3 578

-3,2 %

YHTEENSÄ

-164

-804

31 097

Rahastoraportti, syyskuu 2020
Markkinakatsaus, syyskuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.