Syyskuussa rahastoista lunastettiin 359 miljoonaa euroa

Eniten pääomia lunastettiin lyhyen koron rahastoista, yhteensä 494 miljoonaa euroa. Myös osakerahastot menettivät pääomia 106 miljoonalla eurolla. Sen sijaan vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 144 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 53 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 45 miljoonaa euroa.

Vuoden alusta laskettuna yhdistelmärahastot ovat keränneet selvästi eniten uutta pääomaa, yhteensä 2,3 miljardia euroa. Yhdistelmärahastot ovat tyypillisin kotitalouksien valitsema rahastoluokka. Kotitaloudet ovat sijoittaneet rahastoihin vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 771 miljoonaa euroa uusia varoja. (Lähde: Tilastokeskus, rahoitustilinpito ajalta 1.1-30.6.2017)

milj. EUR

Nettomerkinnät

syyskuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

30.9.2017

Osakerahastot

-106

-101

43 469

Yhdistelmärahastot

45

2 277

21 707

Pitkän koron rahastot

53

711

31 351

Lyhyen koron rahastot

-494

804

14 515

Vaihtoehtoiset rahastot

144

489

3 310

YHTEENSÄ

-359

4 180

114 353

Osakekurssit Euroopassa ovat lähteneet ripeään nousuun kesän sahailujen jälkeen. Osakekurssien nousu kasvatti osakerahastopääoman yhteenlaskettua arvoa yli miljardilla eurolla syyskuun aikana. Syyskuun lopulla käydyt Saksan liittopäivävaalit eivät myöskään aiheuttaneet suuria liikkeitä osake- tai valuuttamarkkinoilla. Talouskasvun kiihtyminen, luottamusindikaattorien koheneminen, yritysten hyvät tulokset ja matala korkotaso ohjaavat edelleen varoja riskisempiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin.

Syyskuussa pitkät korot kääntyivät maltilliseen nousuun, mikä näkyi pitkän koron rahastojen arvonlaskuna. Koroilla ei silti edelleenkään ole merkittäviä nousupaineita, koska inflaatiovauhti on hyvin hidas kehittyneissä talouksissa. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed aloittaa lokakuusta lähtien hyvin maltillisen taseensa supistamisen 10 miljardilla dollarilla kuukaudessa, minkä lisäksi keskuspankki suunnittelee nostavansa ohjauskorkoaan vielä kertaalleen ennen vuoden loppua. Fedin päätökset hieman vahvistivat dollaria suhteessa euroon.

”Osakkeisiin uskotaan edelleen. Vaikka osakekurssien nousu on jatkunut jo pitkään ja arvostustasotkin ovat kohtalaisen korkeat, on globaalin talouden vahvuus ja yritysten hyvä tuloskunto yhdistettynä matalaan korkotasoon sellainen ympäristö, missä osakkeet tyypillisesti pärjäävät”, summaa Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista eniten pääomia lunastettiin globaalisti sijoittavasta rahastoluokasta. Myös Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastoluokat menettivät pääomia. Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot puolestaan keräsivät yhteensä 62 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

Vuoden alusta laskettuna Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot ovat menettäneet selvästi eniten varoja, lähes miljardi euroa. Eurooppaan ja globaalisti sijoittavat osakerahastot ovat olleet selviä voittajia nettomerkinnöillä mitaten.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Eurooppaan sijoittavat osakerahastot 17,5 prosentin tuotolla. Sen sijaan tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna Suomi-rahastot menestyivät paremmin (Sharpe 12 kk 1,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

syyskuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

30.9.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi

22

-203

5 541

17,3 %

Pohjoismaat

-11

-186

4 615

14,8 %

Eurooppa

-29

586

7 705

17,5 %

Pohjois-Amerikka

-72

-951

5 146

10,9 %

Japani

22

99

944

10,6 %

Tyynenmeren alue

2

44

337

8,7 %

Kehittyvät markkinat

62

24

6 486

13,6 %

Maailma

-122

577

11 353

10,6 %

Toimialarahastot

19

-90

1 342

8,6 %

YHTEENSÄ

-106

-101

43 469

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja lunastettin euroalueen valtionlainoihin sijoittavista rahastoista. Euroalueen valtionlainojen tuotot ovat alhaiset, minkä lisäksi sijoitetun pääoman herkkyys korkojen nousulle on vaikuttanut rahastoluokan houkuttelevuuteen.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 7,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 4,6).

milj. EUR

Nettomerkinnät syyskuu 2017

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

30.9.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-221

-603

5 813

-2,9 %

Luokitellut yrityslainat EUR

23

409

10 829

1,1 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

37

-109

2 884

7,5 %

Valtioriski maailma

-2

-49

166

-0,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

4

286

5 633

1,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

160

69

2 649

4,0 %

Kehittyvät markkinat

52

708

3 378

4,0 %

YHTEENSÄ

53

711

31 351

Rahastoraportti, syyskuu 2017

Markkinakatsaus,syyskuu 2017

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat