Toimittajat myönteisiä omistusten julkisuuden turvaavalle hallintarekisterille

Uudella omistusten julkisuusjärjestelmällä täydennetty arvopaperien
hallintarekisteröinti saa tukea päättäjiltä ja medialta. Asiaa selvitettiin
Finanssialan Keskusliiton (FK) tilaamassa kyselytutkimuksessa. Kantaa ottaneista
vastaajista kaksi kolmannesta sallisi arvopaperien hallintarekisteröinnin,
mikäli pankit rakentavat raportointiyhteyden uuteen reaaliaikaiseen
julkisuusrekisteriin. FK:n Aula Researchilta tilaama tutkimus toteutettiin
sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluin touko‐kesäkuussa 2015. Tutkimukseen
vastasi yhteensä 266 vaikuttajaa ja toimittajaa.

Toimittajista, jotka ottivat kantaa hallintarekisteröinnin sallimiseen, 73 prosenttia suhtautui asiaan myönteisesti. Edellytyksenä on, että pankit velvoitetaan jatkossakin järjestämään arvopapereiden yleisöjulkisuus. Toimittajista 42 prosenttia edellytti, että pankit rakentavat raportointiyhteyden uuteen reaaliaikaiseen omistusten julkisuusjärjestelmään. Myös neljästi vuodessa päivittyvä julkisuusrekisteri olisi riittänyt 31 prosentille toimittajista. Kyselyyn vastasi 69 talous‐, politiikan ja oikeustoimittajaa sekä päällikkötason toimittajaa.

Valtiovarainministeriö on esittänyt, että Patentti‐ ja rekisterihallituksen (PRH) yhteyteen rakennettaan tietojärjestelmä, jonka välityksellä toimittajat ja muu yleisö voivat hakea reaaliaikaisesti omistajatiedot sekä suorilta arvo‐osuustileiltä että hallintarekisteröidyiltä tileiltä. Tiedot saisi Suomen kansalaisten sekä suomalaisten yhteisöjen ja säätiöiden omistamista suomalaisten yhtiöiden osakkeista.

Aiemmin, kesällä 2014, arvopaperikeskusasetuksen lainsäädäntömuutoksia pohtinut työryhmä ehdotti julkisuusmalliksi rekisteriä, johon tiedot olisi raportoitu yli 500 osakkeen omistuksista neljä kertaa vuodessa. Tämä esitys hylättiin riittämättömänä.

Tukea myös poliittisilta päättäjiltä

Kantaa ottaneista poliitikoista 52 prosenttia hyväksyisi hallintarekisteröinnin. Puolueista perussuomalaiset, RKP, keskusta ja kokoomus suhtautuvat myönteisimmin. Vajaa 30 prosenttia kyselyyn vastanneista ei kertonut kantaansa. Kyselyyn vastasi 96 poliittista vaikuttajaa (kansanedustajia, ministereiden esikuntaa ja puoluetoimitsijoita).

Toimittajien ohella myönteisimmin hallintarekisteröintiin suhtautuvat virkamiehet ja järjestöjen asiantuntijat. Kantaa ottaneista virkamiehistä ja järjestöjen edustajista lähes 80 prosenttia kannatti hallintarekisteröintiä. Kyselyyn vastasi 46 virkamiestä ja 55 järjestöjen asiantuntijaa.
EKP:n TARGET2 Securities -järjestelmä (T2S) ja EU:n arvopaperikeskusasetus tuovat muutostarpeita Suomen lainsäädäntöön. T2S-järjestelmään siirtyminen tarkoittaa, että jatkossa arvopaperit ja raha selvitetään EKP:n järjestelmässä. EU:n arvopaperikeskusasetuksen tavoitteena taas on avata nykyiset kansalliset arvopaperien selvitys‐ ja säilytysmarkkinat kilpailulle. Tällä hetkellä belgialaisella Euroclear‐konsernilla on monopoliasema arvopaperien selvitys- ja säilytystoiminnassa Suomessa.
Kilpailun avaaminen edellyttää, että Euroopassa yleisesti käytössä oleva hallintarekisterimalli sallitaan myös suomalaisille osakkeenomistajille. Hallintarekisterimallissa arvopaperien säilytys tapahtuu pankkien omissa tilijärjestelmissä.

Lisätiedot:
Viestintä‐ ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli‐Huttula, puh. 040 652 9118
Partneri Juha Vekkilä, Aula Research, puh. 050 352 5335