Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pääomamarkkinastrategiasta: Tuottavuuden lisäys ja järkevä sääntely edellytyksenä uudelle kasvulle

Finanssialan Keskusliitto, FK, pitää pääomamarkkinastrategiaa valmistelleen työryhmän tänään julkistettuja toimenpide-ehdotuksia hyvinä ja välttämättöminä. Jotta hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen voidaan turvata, tarvitaan Suomessa lisää panostuksia kansainväliseen kilpailukykyyn ja talouskasvuun.

Kansainvälisen talouskriisin seuraukset vaativat Suomelta uudenlaisia keinoja tukea kasvua ja parantaa työllisyyttä. Toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mielestä finanssisektorin rooli kilpailukyvyn vauhdittajana on keskeinen.

”Talouden palautuminen vankalle pohjalle edellyttää nykyistä parempaa tuottavuutta sekä työvoiman tarjonnan lisäämistä. Jotta yhteiskunta voi jatkossakin tarjota nykytasoiset palvelut, tarvitsemme noin 200 000 uutta työpaikkaa ja työlle tekijöitä. Tämän toteutumiseksi työurien on pidennyttävä sekä alku- että loppupäästä”, Kauppi toteaa.

Ei tuhoisaa ylisääntelyä

Kansainvälisen finanssikriisin jälkihoito on synnyttänyt valtaisan määrän rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn kohdistuvia muutoshankkeita. Piia-Noora Kauppi pitää sääntelyn kehittämistä hyvänä asiana, kunhan ei syyllistytä kasvua ja kilpailuedellytyksiä heikentävään ylisääntelyyn. Sääntelyuudistusten vaikutusarvioinnit on syytä tehdä huolella. Vain näin finanssisektoria voidaan parhaiten hyödyntää kansantalouden tarpeisiin.

”Talouskasvun ja pääomamarkkinoiden kannalta finanssitransaktioveron haitat ovat merkittäviä, jopa tuhoisia. Valtiovallan ei siten tule tukea sen käyttöönottoa. Myöskään erillistä pankkiveroa ei tule ottaa käyttöön. Verot heikentäisivät huomattavasti terveellä pohjalla toimivien suomalaisten pankkien luotonantokykyä ja vaikuttaisivat kielteisesti myös asiakkaiden rahoituskustannuksiin”, sanoo Kauppi.

Toimivien arvopaperimarkkinoiden turvaamiseksi Kauppi pitää välttämättömänä, että arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus toteutetaan asiaa valmistelleen yksimielisen työryhmän esittämässä muodossa. Suomalaisten yritysten rahoituksen kannalta asia on ensiarvoisen tärkeä.

Täydentäville eläkkeille lisää roolia

Ikääntyminen on Suomessa vuoteen 2030 saakka selvästi muita EU-maita nopeampaa. Vanhuuden hoivan ja terveydenhoidon palvelujen rahoittamiseen kohdistuu huomattavia paineita. Työeläkettä täydentävien vapaaehtoisten eläkkeiden rooli on meillä kuitenkin varsin vaatimaton. Kertamaksuiset, elinikäiset lisäeläkkeet puuttuvat markkinoilta kokonaan. Lisäeläkkeiden lisääntyminen toisi Suomeen myös enemmän pitkäaikaista sijoituskohdetta etsiviä rahastoja, jotka tervehdyttäisivät suomalaista pääomamarkkinaa.

”Työryhmän ehdotus kertamaksuisen ja muun ei-verovähennyskelpoisen eläkevakuutuksen kaksinkertaisen verotuksen poistosta on erittäin tervetullut. Verotuksen korjaaminen antaisi ikääntyville henkilöille mahdollisuuden vapauttaa omaa asuntovarallisuuttaan eläkkeen muotoon”, Kauppi toteaa.

Kauppi pitää niin ikään hyvänä ehdotusta yksilöllisen eläkevakuutuksen ja ps-säästämisen kiinteästä veroprosentista. Veroprosentti olisi sama sekä sijoituksia tehtäessä että niitä nostettaessa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Valtiovarainministeriön raportti: Pääomamarkkinat ja kasvu

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat