Turvallisuutta painotettava uudessa tieliikennelaissa

Liikennevakuutuskeskus (LVK) kannattaa hallituksen esitysluonnosta tieliikennelaiksi. LVK:n mukaan muun muassa talvirenkaiden käytön arviointiin, pysäköintiin ja mobiililaitteisiin liittyvät ehdotukset saattaisivat kuitenkin heikentää liikenneturvallisuutta.

Lakiesityksessä arvio talvirenkaiden käytöstä siirtyisi ajoneuvon omistajalle. Nykyään talvirenkaita tulee käyttää tiettynä aikana vuodesta, mutta uudessa laissa tarpeen arvioisi omistaja. LVK arvioi uudistuksen heikentävän turvallisuutta. Esityksessä sallittaisiin myös pysäköinti vastakkaisen ajosuunnan puolella kaksisuuntaisella kadulla. Turvallinen pysäköinti edellyttää riittävän leveää ajorataa, ja useamman ajokaistan ylittäminen ajoradan reunaan pääsemiseksi kasvattaa onnettomuusriskiä merkittävästi, LVK muistuttaa. Esitysluonnoksessa mahdollistettaisiin myös teknisten laitteiden nykyistä laajempi käyttö ajon aikana. LVK muistuttaa, että havaintovirhe oli onnettomuuden taustariskinä peräti joka kuudennessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa vuonna 2015.

LVK kritisoi myös tulkinnanvaraisuuden lisääntymistä, sillä esitys laajentaisi tien määritelmän käsittämään myös esimerkiksi ojat ja luiskat. Tämä saattaa lisätä tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi vastuukysymyksiä pohdittaessa.

Lisäksi LVK:n mukaan tieliikennelaissa tulisi määrittää, että pysäköintialueilla noudatetaan yleisiä tieliikennesääntöjä eikä lähtökohtaisesti viereisen kadun nopeusrajoitusta. Vuonna 2015 liikennevakuutuksesta korvattiin lähes 43 000 pysäköintialueilla sattunutta liikennevahinkoa, mikä vastaa 45 prosenttia kaikista liikennevahingoista.

Suomessa tapahtuu joka vuosi noin 100 000 lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattavaa liikennevahinkoa. Tämän lisäksi vapaaehtoisesta autovakuutuksesta korvataan vuosittain noin 120 000 törmäysvahinkoa.