Tutkijoiden suositus: Talousosaamisopetuksen alettava nykyistä aiemmin

Tutkijat suosittelevat, että talouosopetus aloitettaisiin jo alkuopetuksessa. Kuva: Shutterstock.com

Talousosaamista ja digitaitoja vahvemmin esiin koulujen opetussuunnitelmiin, vaaditaan tutkimushankkeen hiljattain julkaistuissa politiikkasuosituksissa. Suosituksen takana on nuorten talous- ja kulutustaitoja tutkiva ja niitä parantamaan pyrkivä laaja-alainen DigiConsumers-tutkimushanke.

Tutkimushanke luettelee kahdeksan toimenpidesuositusta, joista ensimmäinen on vaatimus talouden opetuksen aikaistamisesta alkamaan jo alkuopetuksessa ja jatkumaan läpi koulupolun aikuisuuteen asti. Nykyisin talousopetus alkaa neljänneltä vuosiluokalta. Mukana on myös kehote talousosaamisen lisäämisestä opettajankoulutukseen.

”Finanssiala on niin ikään kannattanut talousosaamisen lisäämistä eri koulutusasteille ja opettajankoulutukseen. Sujuvat digitaidot ovat nykyisin vahvasti kytköksissä taloustaitoihin, joten myös digitaitojen painottaminen tutkimushankkeen politiikkasuosituksissa on erittäin kannatettavaa”, sanoo Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Karhunen.

Taloustaitojen parantaminen on inhimillinen teko

Nyt julkaistujen politiikkasuositusten tavoitteena ei ole pelkästään nuorten talous- ja digitaitojen kehittäminen, vaan myös niiden myötä tulevan nuorten elämänhallinnan vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

”Taloustaitojen parantaminen on merkittävä teko kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. DigiConsumers-hankkeen yhteydessä esiin tuodun tutkimuksen mukaan esimerkiksi nuorena aikuisena koetut talousvaikeudet ovat yhteydessä masennusoireisiin ja tyytyväisyyteen elämään myöhemmällä iällä”, Karhunen toteaa. Mielenterveys ja tyytyväisyys rakoili tutkimuksen mukaan kuitenkin vain niillä, joilta puuttui taloudellista kyvykkyyttä.

”On tärkeää varmistaa, että nuorilla on taustoistaan riippumatta riittävä talousosaaminen, joka mahdollistaa oman elämän hallinnan. Jokaiselle nuorelle toivoisi myös rohkeutta unelmoida omasta tulevaisuudestaan”, Karhunen sanoo.

Tutkimusten mukaan lasten asenteet rahaan ja talouteen syntyvät erittäin varhain. Lapsi omaksuu seitsemään ikävuoteen mennessä tavan, jolla rahasta puhutaan. Näin ollen taloustaitojen opetusta kannattaisi opettaa mahdollisimman varhain.

DigiConsumers on monitieteinen tutkimushanke, jossa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja välineitä 13–25-vuotiaiden nuorten talous- ja kulutustaitojen parantamiseksi erityisesti digitaalisissa kulutusympäristöissä. Tavoitteena on ehkäistä nuorten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, sekä rakentaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kulutusyhteiskuntaa. Finanssiala ry on yksi tutkimushankkeen kumppaneista.

Politiikkasuosituksiin