Ulkomaalaisen henkilökortti voidaan myöntää jatkossa kaikille oleskeluluvan saaneille

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen henkilökorttilaiksi. Uudistetussa laissa säädettäisiin muun muassa henkilökortin hakemisesta, myöntämisestä ja peruuttamisesta.

Lakiin lisättäisiin säännökset henkilökorttihakemuksen sähköisestä vireillepanosta, kevennetystä sähköisestä hakemusmenettelystä ja valmiiden korttien suoratoimituksesta.

Henkilökorttia voisi jatkossa hakea poliisilaitoksen lisäksi myös Suomen ulkomaan edustustosta. Henkilökorttilaissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin hakijan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta henkilökorttia haettaessa.

Lisäksi ulkomaalaisen henkilökorttia koskevia säännöksiä tarkennettaisiin.

”Lainmuutosehdotuksilla mahdollistetaan ulkomaalaisen henkilökortin myöntäminen kaikille jatkuvan oleskeluluvan saaneille. Henkilökortilla voisi osoittaa henkilöllisyytensä esimerkiksi pankissa asioidessa”, johtaja Risto Karhunen FK:sta kertoo.

Henkilökortti edistää kotoutumista

Taustalla on jo useita vuosia vallinnut tilanne, jossa osalla oleskeluluvan saaneista ei ole ollut henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Toimenpiteellä toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta kotouttamisen tehostamisesta.

”FK esitti hallitukselle helmikuussa kuutta eri toimenpidettä pakolaisten pankkiasioinnin helpottamiseksi. Tavoitteena oli, että pakolaisten pankkiasiointiin etsitään mahdollisimman pian kestävä ja toimiva ratkaisu. Suomeen jäävien pakolaisten täysipainoisen kotouttamisen kannalta on ratkaisevaa, että heillä on sujuvat mahdollisuudet viranomaisasiointiin, pankkipalveluihin ja työllistymiseen”, Karhunen jatkaa.

Lakiin sisältyisi säännökset myös tietyissä rikosepäilyyn, suorittamattomaan rangaistukseen ja asevelvollisuuteen liittyvissä tilanteissa myönnettävästä matkustusasiakirjaksi kelpaamattomasta Suomen kansalaisen henkilökortista. Henkilökorttilaissa ei enää säädettäisi sairausvakuutustietojen merkitsemisestä henkilökortille.

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin tehtäisiin uuden henkilökorttimenettelyn edellyttämät muutokset.

Lisäksi pakkokeinolakiin, konkurssilakiin ja kansalaisuuslakiin tehtäisiin uudesta laista aiheutuvat muutokset.

Lait tullevat voimaan syksyllä 2016. Henkilökorttilain säännöksiä kevennetystä hakemusmenettelystä ja Suomen edustustojen toimivallasta sovellettaisiin kuitenkin vasta myöhemmistä ajankohdista lukien.