Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin, pitkän koron rahastoista lunastettiin

  • Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin lokakuussa yhteensä 144 miljoonaa euroa pääomia.
  • Eri rahastoluokkien välillä oli kuitenkin suuria eroja.
  • Osakerahastot kasvattivat lokakuussa suosiotaan. Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 483 miljoonaa euroa.
  • Pitkän koron rahastoista puolestaan lunastettiin yhteensä 598 miljoonaa euroa.
  • Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen takia.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia euroa.
milj. EURNettomerkinnät lokakuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.10.2023
Osakerahastot48345053 737
Yhdistelmärahastot-2016529 388
Pitkän koron rahastot-59819328 066
Lyhyen koron rahastot221 99016 360
Vaihtoehtoiset rahastot-31-17810 931
YHTEENSÄ-1442 620138 482

Lokakuussa globaalit pääosakeindeksit laskivat. Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden laskun syynä oli pääasiassa pitkien korkojen nousu. Yhdysvaltain valtion kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainan korko nousi viiden prosentin tasolle. Yhtä korkeita korkotasoja nähtiin viimeksi vuonna 2007. Maan talousluvut ovat edelleen vahvoja ja inflaatio ylitti keskuspankin tavoitetason.

Yhdysvalloista alkanut osakemarkkinoiden lasku heijastui Euroopan osakeindekseihin. Euroalueen teollisuusyritysten suhdannetilanne on heikko. Uusien tilausten määrä on vaatimaton ja keskeiset ostopäällikköindeksit ovat laskeneet. Euroalueella pohjainflaatio ja inflaatio hidastuivat selvästi. Euroopan keskuspankin kymmenen perättäisen koronnoston putki tuli lokakuussa päätökseen, kun se piti ohjauskorkonsa ennallaan.

Korkosijoittajalle lokakuu oli hyvin vaihteleva. Korkomarkkinat olivat herkässä tilassa, koska Yhdysvalloissa taloustilanne on hyvin erilainen kuin euroalueella. Korkomarkkinoihin vaikutti myös kasvaneiden geopoliittisten riskien mahdolliset heijastusvaikutukset. Euroalueella 6 kuukauden ja 12 kuukauden euriborkorot laskivat.

”Vaikka lokakuussa globaalit pääosakeindeksit laskivat, sijoittajien katse pysyi tulevaisuudessa. Yhdysvalloissa ja euroalueella keskuspankit seuraavat nyt tarkkaan jo tehtyjen ohjauskorkojen nostojen vaikutuksia inflaatiokehitykseen. Yritysten kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistukset antoivat osaltaan näkyvyyttä tulevaisuuteen. Toisaalta geopoliittisten riskien kohoaminen Lähi-idässä mahdollisine heijastusvaikutuksineen lisäsi epävarmuutta. Sijoituksia osakemarkkinoille hajautettiin rahastojen avulla”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Suomeen, Pohjois-Amerikkaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 598 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin Eurooppaan, Pohjoismaihin ja toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 183 miljoonaa euroa. Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,18). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät lokakuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.10.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi1014595 577-5 %
Pohjoismaat-38-3915 976-7 %
Eurooppa-118-4754 9004 %
Pohjois-Amerikka2031147 9160 %
Japani18-1134455 %
Tyynenmeren alue391491 0332 %
Kehittyvät markkinat974 2790 %
Maailma29479322 2450 %
Toimialarahastot-27-931 367-3 %
YHTEENSÄ48345053 737 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 107 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoista yhteensä 704 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 7,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,43).

milj. EURNettomerkinnät lokakuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.10.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR916475 673-1,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR-3622009 3623,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR16-53 4817,3 %
Valtioriski maailma-2-11173-3,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma-76-985 775-2,2 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-240-3531 0930,6 %
Kehittyvät markkinat-24-1872 5103,1 %
YHTEENSÄ-59819328 066 

Tilastokeskuksen vuoden 2022 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,51 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 018 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan