Uusilla velkarajoitteilla ei saa vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta

Ylivelkaantumisen suitsiminen kotitalouksissa on tärkeää, mutta keinovalikoima ei saa olla niin järeä, että se hyydyttää asuntomarkkinoita ja vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta. Tätä mieltä on Finanssiala ry (FA) valtiovarainministeriön velkaantumista pohtineen työryhmän ehdotuksista, jotka sisältyvät tiistaina 1.10. luovutettuun mietintöön. Sen sijaan positiivinen luottotietorekisteri on otettava käyttöön mahdollisimman pian.

Itsekin työryhmässä edustettuna ollut FA peräänkuuluttaa kattavaa kokonaisarviota ehdotusten vaikutuksista. Ehdotuksia on myös täsmennettävä, jotta niistä saataisiin selkeämpi ja toimivampi kokonaisuus.

Työryhmä ehdottaa muun muassa tulosidonnaisen velkakaton ja asuntolainojen enimmäispituuden käyttöönottoa sekä erityissääntelyä uudisrakentamista varten asuntoyhteisöille myönnettäville lainoille. Lisäksi ehdotuksiin sisältyy kuluttajansuojaa lisääviä toimia. FA on jättänyt mietintöön täydentävän lausuman, jossa esitetään työryhmän ehdotuksiin täsmennyksiä ja varaumia.

”On tärkeää, että kotitalouksien velkaantumiseen kiinnitetään huomiota. Eniten huolta herättää erilaisten kulutusluottojen sekä taloyhtiölainojen määrän nopea kasvu. Sen sijaan perinteisten asuntolainojen määrä on kasvanut jo useita vuosia maltillisesti”, toteaa FA:ta työryhmässä edustanut pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Mattila toteaa, että työryhmän ehdotukset muodostavat hankalasti hahmotettavan kokonaisuuden eikä niiden kokonaisvaikutuksista ole käsitystä. ”On epäselvää, miten luoton hakeminen ja saatavuus muuttuisivat kotitalouksien näkökulmasta ja minkälaisia kustannuksia ehdotusten toimeenpanosta koituisi luotonantajille. Ehdotuksista tarvitaan lisää vaikutusarviointeja.”

Velkaantumisen riskejä arvioitaessa olisi velkojen ohella otettava huomioon myös kotitalouksien rahoitus- ja muun varallisuuden määrä sekä sen jakautuminen kotitalouksien kesken. Tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan kotitalouksien velkaantumisaste on noussut. Samaan aikaan kotitalouksien rahoitusvarat ovat kuitenkin jatkaneet kasvuaan. Vuoden 2019 puolivälissä rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli yli 150 mrd. euroa. Työryhmäehdotusten jatkotyöstössä tämä pitäisi ottaa huomioon.

Jos ehdotukset toteutettaisiin sellaisenaan, ne vaikuttaisivat velkaantumisen ohella myös työvoiman liikkuvuuteen, asuntomarkkinoihin ja muun muassa kotitalouksien väliseen tasa-arvoon.

”Työvoiman liikkuvuuden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta hallituksen asettama 75 prosentin työllisyysaste voidaan saavuttaa. Työryhmän ehdotuksia on arvioitava myös tästä näkökulmasta”, painottaa FA:n Mattila.

Tulosidonnainen velkakatto edellyttää tulorekisterin hyödyntämistä

FA pitää perusteltuna työryhmän ehdotusta ottaa käyttöön taloyhtiölainoja koskeva lainakatto. Samoin pikavippiyhtiöiden ottaminen Finanssivalvonnan valvontaan on kannatettavaa. Osa ehdotuksista kaipaa kuitenkin uudelleen arviointia. Mattila korostaa, että tulosidonnainen velkakatto voidaan ottaa käyttöön vasta, kun positiivinen luottotietorekisteri on olemassa ja luotonantajille on luotu edellytykset käyttää kansallisen tulorekisterin tietoja.

Myös ehdotus enimmäisraja-arvon asettamisesta luotonhakijoiden maksukyvyttömyystodennäköisyyksille on Mattilan mielestä ongelmallinen. ”Muissa maissa ei ole sellaisesta kokemuksia. Tämän vuoksi ehdotuksen eteenpäin vieminen edellyttää huolellista harkintaa, jotta voidaan varmistaa muun muassa sen yhdenmukaisuus muun lainsäädännön kanssa”, Mattila sanoo.

FA:n täydentävä lausuma

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat