Vain aito kilpailu tuo potkua Suomen arvopaperimarkkinoille

Suomen arvopaperimarkkinoiden kansainvälinen kilpailukyky on vaarassa romuttua, mikäli markkinoita ei avata aidolle kilpailulle. Se tarkoittaa, että suomalaisten yritysten mahdollisuudet hankkia kasvun ja työpaikkojen luomiseen tarvittavaa rahoitusta arvopaperimarkkinoilta jäävät jatkossakin kilpailijamaita heikommiksi. Kansallisen hallintarekisteröintikiellon poistaminen on kilpailun näkökulmasta oleellinen asia.

Valtiovarainministeri Antti Rinteen viime perjantaina esittämä uusi lakiluonnos EU:n arvopaperikeskusasetuksen voimaan saattamiseksi kumoaisi vain muodollisesti Suomessa voimassa olevan hallintarekisteröintikiellon. Suomen osakesäilytysmarkkinat jäisivät siten edelleen suljetuksi järjestelmäksi. Niin ikään osakkeiden säilytys ja liikkeeseenlasku jäisi Suomessa arvopaperikeskuksena toimivan Euroclear Finlandin monopoliksi.

”Ministeri Rinteen esittämä malli ei tuo arvopaperimarkkinoille kustannushyötyjä eikä eurooppalaista yhteensopivuutta, joita hallintarekisterimallilla tavoiteltiin. Valtiovarainministeriön omien vertailujen mukaan monopoliasemasta nauttivan Euroclear Finlandin kustannustaso on noin kolminkertainen pohjoismaisiin kilpailijoihin verrattuna”, toteaa Finanssialan Keskusliiton arvopaperiasioista vastaava johtava lakimies Tuomas Majuri.

EU:n arvopaperikeskusasetuksen tavoitteena on poistaa kaikki kansalliset rajoitukset ja avata arvopaperikeskuspalvelut kilpailulle. Käytännössä se tarkoittaa, että suomalaiset yritykset voisivat itse valita, missä päin Eurooppaa ne laskevat arvopaperinsa liikkeeseen. Sijoittajat puolestaan voisivat vapaasti valita sopivaksi katsomansa arvopapereiden säilytyspalvelun. Majurin mukaan näitä tavoitteita ei Rinteen esityksessä ole mahdollista täysimääräisesti saavuttaa, sillä Euroopassa yleisesti käytössä oleva ns. laarimainen hallintarekisteröinti olisi jatkossakin kiellettyä suomalaisille sijoittajille.

Käytännössä hallintarekisteröintikiellon poistaminen on kompastunut suomalaiseen pelkoon siitä, että osakeomistukset piiloutuisivat hallintarekistereihin ja omistusten avoin yleisöjulkisuus kärsisi. Finanssialan Keskusliitto (FK) on ehdottanut ongelman ratkaisuksi uutta mallia, jossa omistajatiedot kerättäisiin reaaliaikaisesti pyynnöstä suoraan suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä. Tuomas Majurin mukaan järjestelmä parantaisi nykyistä yleisöjulkisuutta ja toimittajien työkaluja.

Info: Mitä arvopapereiden moniportainen hallinta eli ns. hallintarekisteröinti tarkoittaa?

Jokaisen suomalaisen osakkeenomistajan osakeomistukset on kirjattu arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland) ylläpitämälle henkilökohtaiselle arvo-osuustilille. Kaikki henkilökohtaiset omistukset ovat yleisölle julkisia päivittäin päivittyvässä rekisterissä, jota voi käydä tarkastelemassa arvopaperikeskuksen näyttöpäätteellä.

Suuressa osassa Euroopan maita arvopaperien säilytys on järjestetty moniportaisen hallinnan, eli hallintarekisteröinnin kautta. Siinä osakkeenomistajilla ei ole henkilökohtaista arvo-osuustiliä arvopaperikeskuksessa, vaan pankit toimivat arvopaperien säilyttäjinä. Suurissa eurooppalaisissa arvopaperikeskuksissa arvopaperitilejä voi olla vain muutamia tuhansia.

Sijoittajien tarpeet tilimallien suhteen vaihtelevat. Kilpailukykyinen hallintajärjestelmä sallii sekä omistajakohtaisten että hallintarekisteritilien käytön. Tällainen sekamalli on käytössä muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa ainoastaan ulkomaisilla sijoittajilla on valintaoikeus. Suomalaisia sijoittajia koskee hallintarekisteröintikielto.

Kaikilla kehittyneillä osakemarkkinoilla merkittävään omistajavallankäyttöön yhtiössä oikeuttavat omistusosuudet julkistetaan. Kysymys on niin sanotusta osakkaan liputusvelvollisuudesta. Pienempien omistusosuuksien laaja yleisöjulkisuus on lähinnä pohjoismainen käytäntö. Muilla markkinoilla nämä pienet osuudet kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin.