Vakavissa ympäristöuhkissa viranomaisten toimivalta tehostumassa

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan
muutosta, joka lisää valtion valvontaviranomaisten toimivaltuuksia vakavissa
ihmistä ja ympäristöä uhkaavissa tilanteissa. Finanssialan Keskusliitto (FK) ja
Ympäristövakuutuskeskus (YVK) pitävät muutosta kannatettavana, sillä sen avulla
viranomaiset voivat nykyistä nopeammin ja tehokkaammin puuttua vakaviin
ympäristöuhkiin.

​Viranomaisten toimivaltuuksien selkiytys helpottaa myös toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien, kuten lakisääteisen ympäristövahinkovakuutuksen kehittämistä. Lakimies Outi Aalto FK:sta kertoo, että monesti ympäristövahinkoon tai sen konkreettiseen uhkaan vaikuttaa jälkivalvonnan puute ja erityisesti lupamääräysehtojen laiminlyönti esimerkiksi vaarallisten kemikaalien säilytyksessä.

”Lupavalvontaa tehostamalla ympäristövahinkoja voidaan ennaltaehkäistä. Samalla säästyy viranomaisten resursseja”, Aalto toteaa.

Ympäristönsuojelulakiin ehdotettu täydennys antaa valvontaviranomaisille valtuudet nopeisiin toimenpiteisiin vakavissa ympäristön pilaantumiseen liittyvissä vaaratilanteissa ilman tavanomaista hallintopakkomenettelyä. Valvontaviranomaisten ehkäisy- ja rajoitustoimiin ryhdytään kuitenkin vain silloin, jos tilanne uhkaa ihmisten terveyttä tai ympäristön pilaantumisriski on merkittävä. Edellytyksenä on myös, ettei vahingosta vastuussa oleva taho pysty hoitamaan tilannetta esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi. Valvontaviranomaisten toimivalta ei koske pelastusviranomaiselle kuuluvia tehtäviä.

Käytännössä uutta säännöstä sovellettaisiin vain harvoin. Ympäristöministeriön mukaan viimeisen viiden vuoden aikana on ilmennyt neljä sellaista vaaratilannetta, joissa valtion on ollut välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin. Yksi näistä on Talvivaara.