Vakuutusoikeuden toiminta tehostuu – Tarvittaisiin vielä puolueeton lausunnonantaja

Hallitus haluaa lyhentää vakuutusoikeudessa olevien juttujen käsittelyaikoja muun muassa keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja yksinkertaisissa tapauksissa ja keskittämällä resurssit vaikeiden tapausten käsittelyyn. Myös muutoksenhakijan tiedonsaanti häntä itseään koskevassa asiassa paranee. Vakuutusala olisi toivonut hallituksen esitykseen mukaan myös ehdotusta lääketieteellisiä lausuntoja antavasta puolueettomasta tahosta.

Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Pia Santavirta pitää viime viikolla eduskuntakäsittelyyn annettua uudistusesitystä tervetulleena. Ehdotetuilla toimenpiteillä lisätään vakuutusoikeuden avoimuutta ja sitä kautta luottamusta tuomioistuimeen. Vakuutusoikeuteen esitetään myös vakinaista ylilääkärin virkaa. Ylilääkäri huolehtisi muun muassa ratkaisukäytännön yhdenmukaisuudesta lääkärijäsenten osalta.

”Vakuutusoikeutta koskeva esitys on kaikin puolin kannatettava, mutta siitä jää puuttumaan eräs tärkeä seikka. Vakuutuslääketieteellisiin korvauskiistoihin tarvittaisiin lausunnonantajaksi erikseen nimetty puolueeton taho, kuten yliopistosairaalat. Riitatilanteissa tällaisen tahon puuttuminen johtaa oikeusturvaongelmiin”, Santavirta toteaa.

Ongelma koskettaa vakuutusoikeuden lisäksi erityisesti käräjäoikeuksia, joista puuttuu kokonaan lääketieteellinen asiantuntemus. Useat tahot ovat jo pitkään toivoneet asiaan pikaista ratkaisua sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira lopetti asiantuntijalääkärilausuntojen antamisen. Ratkaisua on toivonut muun muassa korkein oikeus. Puolueetonta tahoa tarvitaan erityisesti silloin, kun on kyse tietyn lääketieteellisen erityisalueen tuntemuksesta tai jos tapaukseen liittyy tulkinnanvaraisuutta.

”Puolueettoman tahon puuttuessa ulkopuolisten lääkärilausuntojen hankkiminen tulee kalliiksi ja pitkittää turhaan käsittelyaikoja”, Santavirta sanoo.

Hylkääville päätöksille paremmat perustelut

Sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perustelut selkiytyvät niin ikään. Päätöksestä on jatkossa käytävä nykyistä paremmin ilmi, miksi etuus on evätty. Myös tätä koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle viime viikolla.

Erityisesti silloin, kun kielteisen päätöksen taustalla on lääketieteellisiä seikkoja, on perusteluihin kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niistä on tehty. Vastaavat muutokset ovat tulossa myös tapaturmavakuutuslakiin sen kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Pia Santavirta uskoo muutoksen lisäävän kansalaisten luottamusta vakuutuslääkäreihin ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmään.

”Laadukkaat päätökset ja perustelut ovat monen tekijän summa. Etuuspäätöksessä hoitavan lääkärin kattava lausunto on avainasemassa. Päätöksenteossa on myös arvioitava, onko etuudenhakijalla lain mukaan oikeus hakemaansa etuuteen.Tavoitteena on, että samassa tilanteessa olevia henkilöitä kohdellaan tasavertaisesti”, Santavirta sanoo.