Vakuutusyhtiöiden hallintoon Solvenssi II -direktiivin edellyttämiä muutoksia

Vakuutusyhtiöiden hallinnosta ehdotetaan säädettäväksi entistä kattavammin lain tasolla.

Vakuutusyhtiölakiin lisättäisiin säännökset muun muassa vakuutusyhtiöiden sisäisestä tarkastuksesta, aktuaaritoiminnosta, riskienhallinnasta ja palkitsemisesta. Esimerkiksi palkitsemisjärjestelmän olisi oltava sopusoinnussa yhtiön liiketoiminnan, strategian ja tavoitteiden kanssa eikä se saisi kannustaa riskinottoon. Muutosten tavoitteena on parantaa vakuutusyhtiöiden vakautta ja riskienhallintaa. ”Finanssialan kannalta pidämme hyvänä, että lakiesitykseen on sisällytetty luotettavaa hallintoa ja palkitsemista koskevat yleiset säännökset”, kommentoi Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari STM:n ajamaa lakihanketta. ”Toisaalta lakiehdotuksessa olisi syytä selkeämmin toteuttaa niin sanottua suhteellisuusperiaatetta. Liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus tulisi ottaa lakiuudistuksessa huomioon”, Kivisaari toteaa. Vakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmän muutokset perustuvat vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevaan EU:n Solvenssi II -direktiiviin, jonka voimaantulo on viivästynyt. Hallintoa koskevat säännökset vietäisiin Suomen lainsäädäntöön etukäteen.

Koko Solvenssi II -direktiivin arvioidaan tulevan sovellettavaksi vuoden 2016 alusta, ja sen toimeenpanosta säädetään erikseen. Solvenssi II -direktiivi ei koske työeläkevakuutusyhtiöitä, joten niiden hallintosäännöksiä on tarkoitus muuttaa erikseen. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 8. elokuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014 lukuun ottamatta finanssikonglomeraattidirektiiviin liittyviä säännöksiä, jotka tulisivat voimaan mahdollisimman pian. ”Esitys toteuttaa tietyiltä osin Euroopan Unionin Solvenssi II -hanketta, johon liittyviä neuvotteluja parhaillaan käydään. Pidämme tärkeänä, että lakiehdotuksen kautta ei toteudu seikkoja, jotka voivat olla ristiriidassa neuvottelujen lopputuloksen kanssa”, Esko Kivisaari tähdentää.