Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia yhdenmukaistetaan EU:ssa

Tasavallan presidentti on tänään esittelyssään vahvistanut, että vakuutusyhtiöiden nykyiset vakavaraisuusvaatimukset korvataan EU:n Solvenssi II -direktiivin mukaisilla säännöksillä.

Vakavaraisuuden mittaaminen perustuu jatkossa kokonaisvaltaiseen riskin arviointiin sekä varojen ja velkojen markkinaehtoiseen arvostamiseen. Uusi mittaustapa ottaa todellisen riskin huomioon nykyisiä menetelmiä tarkemmin. Tavoitteena on parantaa vakuutusyhtiöiden antamaa informaatiota taloudellisesta tilanteestaan. Vakuutusyhtiöitä koskee kaksi pääomavaatimusta: vähimmäispääomavaatimus ja vakavaraisuuspääomavaatimus. Vakuutusyhtiön on täytettävä pääomavaatimukset riittävän hyvälaatuisella omalla varallisuudella.

FK: Suomi hyvin aikataulussa

”Suomessa lainsäädäntö saadaan implementoitua direktiivin mukaisessa aikataulussa, mikä on tärkeää yhtiöiden valmistautumiselle. Sama ei onnistu kaikilta jäsenmailta. Nyt on varmempi pohja saattaa oma toiminta direktiivin edellyttämään kuntoon ja saada valvovan viranomaisen hyväksyntä sen hyväksymistä vaativille asioille”, varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari FK:sta kommentoi. ”Lisäksi nyt saadaan EU:ssa täysharmonisoitu lainsäädäntö vakuutusyhtiöiden varainhallinnalle. Se edesauttaa yhteismarkkinoiden kehittymistä”, Kivisaari jatkaa.

Sääntelyllä varaudutaan sijoitus- ja vakuutustoiminnan tappioihin

Solvenssi II -direktiivi koskee henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä. Direktiivi ei koske suomalaisia työeläkevakuutusyhtiöitä. Tasavallan presidentti hyväksyi myös työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevan erillisen esityksen. Vakuutusyhtiöiden valvontaa täsmennetään. Suomessa direktiivin mukainen valvontaviranomainen on Finanssivalvonta. Sen valvonta kohdistuu yksittäisten vakuutusyhtiöiden lisäksi myös vakuutusyritysryhmiin. Erityisesti valvotaan vakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmää, Solvenssi II -sääntelyn mukaista tasetta ja pääomavaatimusten täyttämistä. Vakavaraisuussääntelyllä varaudutaan sijoitus- ja vakuutustoiminnan tappioihin. Solvenssi II -direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia ja vakuutusvalvonnan periaatteita EU:ssa sekä parantaa vakuutuksenottajien ja edunsaajien suojaa. Pääasiallisesti lait tulevat voimaan 1.1.2016, ja niiden soveltamiseen liittyy paljon siirtymäaikoja. Osa direktiivin vaatimuksista on tullut Suomessa voimaan jo 1.1.2014.