Vakuutusyhtiöt selvisivät vakavaraisuustestauksesta hyvin

Suomalaiset henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt ovat valmiita siirtymään luottavaisin mielin uuden vakavaraisuussääntelyn, Solvenssi II:n maailmaan. Sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA että kansallinen Finanssivalvonta, Fiva, testasivat yhtiöiden markkina- ja vakuutusriskien sietokykyä kesällä. Fiva arvioi testeissään myös koko finanssisektorin vakavaraisuutta. Tulokset osoittavat toimialan olevan hyvässä kunnossa.

​Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari painottaa, että henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä koskeva, uusi Solvenssi II –vakavaraisuuslainsäädäntö on tärkeää saada käyttöön suunnitellulla aikataululla vuonna 2016. Kivisaaren mukaan EIOPAn ja Fivan stressitestit osoittavat, että suomalaisten yhtiöiden valmius uuteen sääntelyyn on jo nyt hyvällä pohjalla, vaikka valmistautuminen on vielä kesken.

”Lähtötilanne, jossa testit tehtiin, oli valmiiksi haasteellinen. Valvojien tavoitteena olikin arvioida yhtiöiden riskinkantokykyä varsin ankarissa olosuhteissa. Siihen nähden tuloksia voi pitää hyvinä. Alan kannalta olisi nyt erityisen tärkeää, ettei eurooppalaisen täysharmonisoinnin päälle tuotaisi enää kansallisia lisärasitteita.”

EIOPAn euroopanlaajuisessa stressitestissä testattiin markkina- ja vakuutusriskien lisäksi myös matalan koron vaikutuksia henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaan. Testin tavoitteena oli arvioida erilaisten ääritilanteiden vaikutuksia yhtiöihin ja niiden haavoittuvuuteen. Testatut tilanteet liittyivät muun muassa osakemarkkinoihin, luonnonkatastrofeihin sekä pitkäikäisyyden vaikutuksiin. Tärkeämpää kuin yksittäisen toimijan onnistuminen tai epäonnistuminen testissä oli löytää ne alueet, joissa valvojan toimenpiteitä tarvitaan. Testit tehtiin tulevien Solvenssi II –säännösten pohjalta.

EIOPAn pääviesti testauksen tuloksien pohjalta on, että Euroopan vakuutusala kokonaisuudessaan on vakavaraisuutensa puolesta vahva, mutta joillain yksittäisillä toimijoilla on vielä tehtävää ennen Solvenssi II –sääntelyyn siirtymistä. EIOPA korostaa myös, että vakuutusyhtiöiden testejä ei voi verrata vastikään julkaistuihin pankkien testeihin. EIOPAn testeihin osallistui yhteensä 167 vakuutusalan toimijaa.

Suomessa Finanssivalvonta yhdisti EIOPAn stressitestiin myös vuosittaisen, koko finanssisektoria koskevan stressitestinsä. Stressitestien perusteella Suomen pankkisektori ja työeläkevakuutusyhtiöt kestäisivät vahvoina toimintaympäristön äkillisen heikentymisen. Henki- ja vahinkovakuutussektorin valmistautuminen uuteen Solvenssi II –sääntelyyn edellyttää vakuutusyhtiöiltä vielä toimenpiteitä, mutta Kivisaaren mukaan ne ehditään hoitaa hyvin uuden sääntelyn voimaan tuloon mennessä.

Solvenssi II pähkinänkuoressa

• Solvenssi II -direktiivillä yhdenmukaistetaan EU-alueella vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset, vastuuvelan laskenta ja vakavaraisuusvalvonta.
• Vakavaraisuusvaatimusten lisäksi direktiivissä on hallintojärjestelmää koskevia vaatimuksia. Solvenssi II myös yhdenmukaistaa valvontakulttuuria.
• Tarkoitus on parantaa vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja korvauksensaajien turvaa ja sisämarkkinoiden toimintaa.
• Direktiivin myötä eri maissa toimivia vakuutusyhtiöitä on helpompi verrata keskenään, kun vakuutusyhtiöiden taloudellinen informaatio on ymmärrettävämpää ja yhdenmuotoista.
• Solvenssi II –sääntely on tulossa voimaan vuoden 2016 alusta lukien.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat