Vieläkö 200-vuotias vakuutus on elinvoimainen?

Suomalainen vakuutustoiminta täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Turun palovakuutuskonttorista liikkeelle lähtenyttä suomalaista vakuuttamista koettelee digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos. Kysyimme kolmelta vakuutusasiantuntijalta, vieläkö vakuutus koetaan solidaarisena tuotteena ja miten vakuutusala muuttuu tulevaisuudessa.

Kaikki kolme haastattelemaamme asiantuntijaa ovat paneutuneet vakuutukseen tieteellisen tutkimuksen kautta. Jyri Liukko (kuvassa vasemmalla) tutki kolme vuotta sitten ilmestyneessä väitöskirjassaan elämän vakuuttamisen ja vastuuajattelun muutosta. Nyt Liukko työskentelee Eläketurvakeskuksessa erikoistutkijana. Jarna Kulmala on vakuutustieteen yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Pekka Puustinen on väitellyt vakuutustieteestä tohtoriksi ensimmäisenä Suomessa. Tällä hetkellä Puustinen toimii työeläkeyhtiö Ilmarisen digitalisaatiosta vastaavana johtajana.

Vieläkö vakuutuksen perimmäinen idea solidaarisuudesta ja keskinäisestä riskien jaosta on ihmisten mielissä elinvoimainen?


Pekka Puustinen

”Jos oletetaan että ihmiset tätä aktiivisesti miettisivät, niin uskon että vakuutuksen idea keskinäisestä riskin jaosta on elinvoimainen. Sen sijaan vakuutuksen solidaarisuus kokee painetta ihan eri tavalla. Kysymykset, kuten haluanko jakaa henkiriskin tupakoivien tai vahinkoriskin nuorten autoilijoiden kanssa nousee yhä useammin esiin. Sama pätee myös perinteisten vakuutusyhtiöiden toimintaan, joissa nähdään yhä enemmän asiakasvalintaa. Riskisiä asiakkaita ei joko oteta tai vakuutukset hinnoitellaan niin korkeaksi, ettei niitä käytännössä voi ottaa. Myös eläkevakuuttamisen solidaarisuuteen on kohdistunut huolestuttavaa keskustelua, jossa tietty sukupolvi haluaa parempia etuja toisten kustannuksella. Eläkevakuutus on ja sen pitää olla menneiden, nykyisten ja tulevien sukupolvien välinen sopimus.”

Jarna Kulmala
”Vakuutuksen alkutaipaleeseen verrattuna solidaarisuutta ei ehkä koeta samalla tavoin. Yksityisvakuutuksessa solidaarisuus on viime aikoina kuitenkin noussut tietynlaiseksi valtiksi, ja esimerkiksi keskinäiset vakuutusyhtiöt nostavat asiakasomisteisuuden etuja aktiivisesti esille. Lisäksi orastavana ilmiönä erilaiset vertaisvakuutukset ja kaveriporukoiden ympärille syntyvät vakuutuspalvelut ovat tuoneet keskinäistä solidaarisuutta taas muotiin.”

Jyri Liukko
”Varsinkaan yksityisvakuutuksien kohdalla ei luultavasti juuri ajatella vakuutusta yhteisvastuun tai riskien jakamisen välineenä. Sosiaalivakuutuksessa tämä ajattelu kuitenkin elää vahvemmin, vaikka siinäkään se ei ole itsestään selvää. Esimerkiksi työeläke mielletään usein yksilön myöhennettynä palkkana, jolloin työkyvyttömyyteen, perheenhuoltajan kuolemaan tai pitkään elämiseen liittyvä riskin jakamisen elementti voi unohtua taka-alalle.”

Mainitse kolme suurinta muutosta, jotka lähitulevaisuudessa koskevat vakuutuspalveluja.

Pekka Puustinen
”Vakuutustoiminnan muutos pelkästä korvauksen maksajasta riskien ennaltaehkäisyyn on muutoksista ylivoimaisesti suurin. Muutos on mahdollinen teknologian kehityksen myötä ja koskee niin vahinko-, henki- kuin eläkevakuuttamistakin. Tämä muutos on hyvä. Toinen muutos on automatisaatio, jonka seurauksena vakuutusalan työnkuvat muuttuvat rajusti. Kolmas vähän pidemmän aikavälin muutos koskee riskejä itseään ja sitä kuka on vastuussa riskeistä. Robotiikan ja automatisaation myötä vastuu hämärtyy, sillä esimerkiksi ilman kuljettajaa kulkevat liikennevälineet ovat jatkossa jonkun muun kuin kuljettajan vastuulla.”

Jarna Kulmala

  1. ”Asiakaskäyttäytymisen muutokset. Digitaalisten palvelujen ja niihin liittyvien lisäpalvelujen arvostus nousee edelleen. Asiantuntijoiden neuvojen sijaan moni ottaa itse selville olennaiset asiat ja vertailee tuotteita ja palveluita itse.”
  2. ”Alan uudet toimijat. Perinteisten toimijoiden rinnalle tulevat teknologiayritykset ja verkkokaupat, jotka tarjoavat vakuutuspalveluja. Myös suuri joukko start up-yrityksiä pyrkii osaksi vakuutusliiketoiminnan arvoketjua. Pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa perinteisten vakuutuslaitosten on löydettävä uusista toimijoista ne oikeat kumppanit, joiden kanssa voidaan tuottaa lisäarvoa omaan liiketoimintaan.”
  3. ”Teknologian kehittyminen. Kun robotisaatio etenee ja esineiden internetin myötä erilaiset laitteet ja järjestelmät kytkeytyvät toisiinsa, vaikuttaa se riskinarviointiin ja -hallintaan. Robotteja ja yhteen kytkeytyviä järjestelmiä on vakuutettava erilailla kuin ihmisiä. Toisaalta teknologia myös mahdollistaa täysin uudenlaisia vakuutuspalveluja tulevaisuudessa.”

Jyri Liukko
”Suurimmat muutokset liittynevät ensinnäkin big datan hyödyntämiseen vakuutustoiminnassa, riskitiedon yksilöllistymiseen ja yleisemmin teknologiseen kehitykseen. Toiseksi sote-uudistuksella saattaa olla merkittäviä vaikutuksia vakuutuspalveluille. Myös vakuutusyhtiöiden ja terveyspalveluita tuottavien tahojen yhteistyö muuttaa vakuutusalaa.”

Millaiselle innovaatiolle vakuutusmaailmassa olisi mielestäsi tällä hetkellä suurin tarve?


Pekka Puustinen

”Vakuutustoiminta on keskeisimpiä talouden aloja. Meillä ei ole mitään liiketoimintaa ilman vakuutusta sillä riskejä on olemassa aina. Pelkkä rahallinen korvaus tapahtuneesta riskistä ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto kenellekään osapuolelle. Parasta innovointia on riskien ennaltaehkäisy. Esimerkiksi minua motivoi omassa innovaatiotyössäni se, että suomalaiset voisivat paremmin työssään ja saisivat ehjän työuran. Silloin yritykset koosta riippumatta voisivat parantaa henkilöstötuottavuutta. Henkilöstön tuottavuuden kasvu on talouskasvumme edellytys.”

Jarna Kulmala
”Tarvitsemme innovaatioita, joiden avulla vakuutukset saadaan osaksi ihmisten arkea niin, että vakuuttaminen, riskienhallinta ja korvaustoiminta toimivat yhdessä saumattomasti, helposti ja vaivattomasti. Ei riitä, että maksetaan vakuutusmaksua vuosittain ja sitten vahingon sattuessa saadaan korvauksia. Vakuutuspalvelusta on saatava kokonaisvaltaista niin, että asiakas kokee saavansa siitä aitoa hyötyä. Ne voisivat olla vaikkapa riskienhallintaan liittyviä asioita! Tällaiset innovaatiot saattavat edellyttää liittoutumista uudenlaisten toimijoiden kanssa.”

Jyri Liukko
”Yksi innovoinnin paikka on siinä, miten yksilöllistyvän riskitiedon maailmassa voidaan luoda kollektiivisia vakuutusjärjestelyjä mahdollisimman laajalle joukolle oikeudenmukaisiksi koetuilla ehdoilla. Lisäksi innovaatioita tarvittaisiin hoivapalvelujen vakuuttamisessa niin lakisääteisesti kuin vapaaehtoisestikin.”