Viranomaisten sähköiseen tiedonvälitykseen ei tarvita päällekkäisiä järjestelmiä

Valtiovarainministeriö selvittää, voisivatko viranomaiset saada
sähköisesti tietoa pankki- ja maksutileistä. Finanssialan Keskusliiton
(FK) mielestä ministeriön tavoite on tärkeä, koska se parantaisi
entisestään viranomaisten ja pankkien välistä viranomaisyhteistyötä
talousrikollisuuden torjunnassa. Pankit ja viranomaiset ovat kuitenkin
jo yhdessä sähköistämässä tiedusteluja, joten päällekkäisen järjestelmän
rakentaminen olisi tarpeetonta.

FK suhtautuu myönteisesti viranomaiskyselyjen digitalisointiin. Viranomaiset tekevät pankeille vuosittain keskimäärin puoli miljoonaa kyselyä, joiden manuaalinen käsittely on sekä viranomaisissa että pankeissa työlästä.

Valtiovarainministeriön tavoitteena on tehostaa muun muassa poliisin ja verohallinnon toimintaa ja ehkäistä talousrikollisuutta. Pankki- ja maksutilitietojen hakeminen järjestelmästä nopeuttaisi esimerkiksi Kelan tukien käsittelyä. Nykyisin suurin osa viranomaisista tekee tietoturvasyistä pankkitilitiedustelut faksilla.

”Ratkaisu asiaan ei ole kuitenkaan keskitetty uusi pankki- ja maksutilirekisteri, joka sisältyy viidenteen rahanpesudirektiiviluonnokseen. Uutta rekisteriä ei tarvita, koska pankit ovat jo sähköistämässä viranomaistiedusteluja yhteistyössä viranomaisten kanssa, muistuttaa johtaja Risto Karhunen FK:sta.

Standardoitu tekninen rajapinta tähän on jo tehty. Valtiovarainministeriön tukema Poliisihallituksen projekti on tarkoituksenmukaista viedä loppuun ilman, että rakennettaisiin päällekkäinen rekisteri. Uuden rekisterin perustaminen saattaisi olla viranomaisten tiedonsaannin kannalta jopa heikompi ratkaisu kuin nyt käynnissä olevan sähköistyshankkeen lopputulos.

Jo käynnissä olevaa järjestelmää voitaisiin laajentaa myös kansalaisten tiedonsaannin parantamiseen. FK esitti jo vuonna 2014, että esimerkiksi arvopaperimarkkinoiden yleisöjulkisuutta voitaisiin parantaa hyödyntämällä viranomaisten käyttöön luotua kyselymallia.

”Kustannustehokkaampaa on viedä loppuun viranomaistiedustelujen kyselyjärjestelmän digitalisointi. Uuden päällekkäisen rekisterin rakentaminen olisi sekä julkisten että yksityisten varojen tuhlausta.Eduskunnan talousvaliokunta korosti lausunnossaan direktiiviluonnoksesta, että Suomen kannattaa käyttää kansallista liikkumavaraa ja välttää päällekkäisten ratkaisujen tekemistä”, Karhunen korostaa. ”Uuden pankkitilirekisterin tarpeellisuuden asettaa kyseenalaiseksi myös valtiovarainministeriön toinen tärkeä ja kannatettava rekisterihanke, kansallinen tulorekisteri, jonka odotetaan tuovan merkittäviä kustannussäästöjä viranomaistoimintaan”, hän jatkaa.