Vuosi 2021 oli tuottoisa erityisesti osakerahastoihin sijoittaneille – Yhteenlaskettu rahastopääoma päätyi vuoden lopussa 159 miljardiin

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2021 yhteensä 9,1 miljardia euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 159 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Joulukuussa rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 494 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 160 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 93 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin tehtiin uusia sijoituksia yhteensä 163 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 134 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 56 miljoonaa euroa. Vuoden aikana kaikkiin rahastoluokkiin kertyi uusia sijoituksia.

milj. EURNettomerkinnät joulukuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.12.2021
Osakerahastot1601 18363 954
Yhdistelmärahastot1632 42533 460
Pitkän koron rahastot-5691932 685
Lyhyen koron rahastot933 46318 700
Vaihtoehtoiset rahastot1341 08410 053
YHTEENSÄ4949 075158 852

Vuosi 2021 oli osakerahastosijoittajalle tuottoisa vuosi. Maailmantalouden elpyminen jatkui, vaikka rokotusohjelmista huolimatta koronapandemia pitkittyi. Keskuspankit jatkoivat elvytystoimia ja valtiot päättivät uusista talouden tukipaketeista. Kuluttajien luottamus vahvistui. Yritykset julkistivat aiempaa vertailukautta ja odotuksia parempia tuloslukuja. Talouden myötätuulen siivittämänä kaikki keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat.

Maailmantalouden elpymisen myötä inflaatiovauhti kiihtyi. Globaalin kysynnän kasvu, logistiikka- ja alihankintaketjujen vaikeudet sekä teollisuuden komponenttipula nostivat kuluttajahintoja. Erityisesti sähkön ja kaasun hinnat nousivat.

Yhdysvalloissa inflaatio kiihtyi poikkeuksellisen korkealle tasolle. Syksyllä Yhdysvaltain keskuspankki päätti nopeuttaa arvopapereiden osto-ohjelman päättymistä. Myös euroalueen inflaatio kiihtyi ja Euroopan keskuspankki ilmoitti joulukuussa supistavansa arvopapereiden osto-ohjelmaansa. Euroopan keskuspankin haasteena on kuitenkin euroalueen maiden rakenteelliset ongelmat.

Kehittyvillä markkinoilla Kiinan kiinteistösektorin investoinnit ovat vähentyneet ja huoli rakennus- ja kiinteistösektorin taloudellisesta tilasta kasvanut. Lisäksi Kiinan keskushallinnon teknoyhtiöihin kohdistama lisäsääntely loi epävarmuutta Aasian markkinoille.

Korkosijoittajalle vuosi 2021 oli haastava. Korot nousivat vuoden aikana, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Korkosijoittaja sai tuottoja pääasiassa korkeariskisistä yrityslainoista. Eniten nettomerkintöjä tehtiin lyhyen koron rahastoihin. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyi voittovaroja, joille etsittiin negatiivisen korkotason oloissa positiivista korkotuottoa.

”Vuosi 2021 jää osakerahastojen historiaan poikkeuksellisen tuottoisana vuotena. Osakerahastoluokat tuottivat erinomaisia vuosituottoprosentteja. Talousympäristö on kuitenkin asteittain muuttumassa. Ennusteiden valossa talouskasvu jatkuu aiempaa maltillisempana. Keskuspankkien mittava määrällinen elvytys supistuu tai päättyy kokonaan. Korkosijoittajan haasteet jatkuvat edelleen muuttuvassa korko- ja inflaatioympäristössä.”, arvioi asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

”Vuoden 2021 nettomerkintöjen perusteella rahastosijoittajat ovat yleisesti hajauttaneet pääomiaan globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin, joten sijoitusriskit selvästi tunnistetaan”, Somerla summaa.

Osakerahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 292 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 252 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,35). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät joulukuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.12.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi47777 65024 %
Pohjoismaat1373459 29429 %
Eurooppa-223-8027 11424 %
Pohjois-Amerikka604098 35033 %
Japani5-1186679 %
Tyynenmeren alue61779859 %
Kehittyvät markkinat-29-5516 01610 %
Maailma1551 74122 13225 %
Toimialarahastot3-941 74822 %
YHTEENSÄ1601 18363 954 

Pitkän koron rahastoissa varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 41 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 95 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 4,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,67).

milj. EURNettomerkinnät joulukuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.12.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR411355 950-2,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR114869 868-0,7 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-12383 7602,9 %
Valtioriski maailma10411652,9 %
Luokitellut yrityslainat maailma-543677 7481,6 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-101791 8804,0 %
Kehittyvät markkinat-41-3273 3131,2 %
YHTEENSÄ-5691932 685 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli noin 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa. Suomeen on rekisteröity 21 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan