Kestävän rahoituksen määrittelyn kivinen tie lähestyy loppuaan

Kestävän rahoituksen lakikokonaisuuden keihäänkärki, sijoitustuotteiden kestävyysluokittelu eli niin sanottu taksonomia-asetus tullee voimaan ensi vuoden alussa. Komissio julkaisi kuun vaihteessa esityksen kestävän rahoituksen kriteereistä. Kun kriteerit on käännetty kaikille EU-kielille, neuvostolla ja parlamentilla on maksimissaan kuusi kuukautta aikaa joko vahvistaa tai hylätä ne.

Luokittelujärjestelmä vaatii isoja ponnisteluja sekä yrityksiltä että viranomaisilta. Onnistuessaan yhdenmukainen määrittely helpottaa kestävää sijoittamista ja tekee siitä oikeasti vertailtavaa.

Finanssiala kannattaa sijoitusten kestävyyden määrittelyn yhdenmukaistamista. Luokittelu parantaa yritysten mahdollisuuksia kerätä rahoitusta investoinneilleen kohti hiilineutraalia taloutta.

======
Yhdenmukainen määrittely helpottaa kestävää sijoittamista ja
tekee siitä oikeasti vertailtavaa.

======

Finanssiala on taksonomian kriteereissä ottanut kantaa vain muutamiin yksityiskohtiin, jotka liittyvät asuinrakentamiseen ja metsäteollisuuteen. Lopullisessa ehdotuksessaan komissio viisaasti muutti kantaansa rakennusten energiatehokkuuskriteereistä teknisen asiantuntijaryhmän TEG:in (Technical Expert Group) suositusten mukaiseksi.

Sen sijaan uusia rakennuksia koskevat kriteerit jäivät ennalleen. Taksonomian mukaan ei ole kestävää rakentaa metsäalueille, koska se on haitallista biodiversiteetille. Suomen olosuhteissa on vaikeaa saada uudisrakennuksia taksonomian mukaisiksi, koska täältä on vaikea löytää rakennuskelpoista aluetta, jolla ei kasvaisi puita.

Taksonomian mukaisille kohteille on todennäköisesti helppo löytää tulevina vuosina yksityisiä rahoittajia. Kestävyyskriteerien yleistymistä EU:ssa kannattaisi edistää esimerkiksi tarjoamalla yrityksille asiantuntija-apua ja kehittämällä yritysten kestävyysraportointia. Pidämme erittäin tärkeänä komission aloitetta keskitetystä yritystietokannasta. Hanke tulee yhdistää kestävän rahoituksen tavoitteisiin kokoamalla sinne yrityksiä koskevat olennaiset kestävyyteen liittyvät tiedot helposti kaikkien saataville.

Kestävän rahoituksen lakihankkeiden tie on ollut kivinen. Kokonaisuus on hengästyttävän laaja, monimutkainen ja monin osin myös poliittisesti vaikea. Sääntelyä on tehty erittäin tiukalla aikataululla, minkä seurauksena finanssialan yrityksille jää vain vähän aikaa tehdä tarvittavat muutokset toimintaansa ja järjestelmiinsä.

Kestävän rahoituksen sääntelyn seurauksena finanssialan yritysten täytyy muun muassa uudistaa kaikkien sijoitustuotteiden tuotemateriaalit ja julkistaa yksityiskohtaisia tietoja sijoitusten kestävyysvaikutuksista. Taksonomia-asetuksen tullessa voimaan finanssiala alkaa raportoida kuinka suuri osa sen rahoituksesta kohdistuu taksonomiakriteerien mukaisiin taloudellisiin toimiin.

Komission arvion mukaan EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii vuosittain arviolta 175–290 miljardia euroa lisärahoitusta yksityiseltä sektorilta. Kun kestävä taloudellinen toiminta on määritetty, finanssialan yritykset voivat tukeutua siihen perustellessaan ja mitatessaan rahoituspäätöstensä kestävyyttä.