Komissiolla hyvän sääntelyn periaatteet hukassa – talouskasvulle tulossa uusia esteitä?

Euroopan talous on taantumassa. Samaan aikaan Brysselistä kantautuu tietoja, että EU:n komissio on esittämässä pankeille uutta sääntelyä vastoin lainsäädännön hyviä periaatteita ja prosesseja.   

Komissio on laatinut asiasta epävirallisen asiakirjan neuvoston työryhmälle. Se liittyy pankeille asetettaviin lisäpääomavaatimuksiin, jotka ovat osa makrovakaussääntelyä.  Alun perin komission oli tarkoitus valmistella laaja uudistus, jossa eri makrovakausvälineiden keskinäinen toiminta ja istuminen yleiseen vakavaraisuuskehikkoon käytäisiin huolellisesti läpi. Näin merkittävä lainsäädäntöhanke edellyttäisi kattavia vaikutusarvioita, eri tahojen kuulemisia ja Suomessa eduskunnan kannanmuodostusta. Uudistuksella olisi suora vaikutus pankkien lainanmyöntökykyyn ja sitä kautta muun muassa talouskasvuun.

Nyt komissio on työntämässä tämän laajemman uudistuksen sivuun ja viemässä osia siitä oikotietä eteenpäin. Se tiedustelee jäsenvaltioilta, onko mahdollista tuoda lyhyellä aikataululla, ilman kunnollista valmistelua, merkittäviä osia makrovakaussääntelystä neuvottelupöytään, jossa käsitellään lopullisten Basel III -standardien toimeenpanoa EU:ssa.

Basel III -uudistuksen valmistelu aloitettiin Baselin komiteassa jo lähes 15 vuotta sitten, ja sen toimeenpanoa on valmisteltu vuosia EU:ssakin. Makrovakaussääntelyn kehittämisestä Baselin komitea on julkaissut uutiskirjeen viime syksynä ja todennut, että asioita pitää selvitellä lisää. Toisin sanoen näillä asioilla ei ole keskenään juurikaan yhteyttä, paitsi että Baselin komitea on historiallisesti säädellyt kumpaakin aihealuetta.

======
Asioiden tuominen nurkan takaa osaksi lainsäädäntöprosessia

olisi demokraattisen lainsäätämisen perusperiaatteiden vastaista.
======

Asian myyminen EU:ssa Basel III -liitännäisenä olisi poliittisten päättäjien harhaanjohtamista. Tämän tyyppinen asioiden tuominen nurkan takaa osaksi lainsäädäntöprosessia olisi demokraattisen lainsäätämisen perusperiaatteiden vastaista. Se olisi myös komission julkisesti ilmoittamien hyvän sääntelyn periaatteiden ja tavoitteiden vastaista.

Tässä ja muussa lainsäädäntövalmistelussa Suomen on oltava hereillä ja osoitettava, että se ei ole vain lastu EU-laineilla. Suomen on vaadittava kunnon valmistelua ja lainsäädäntöprosessia. Komission on valmisteltava huolella esityksensä pankkien lisäpääomavaatimuksista ja muista makrovakausvälineistä noudattaen normaaleja lainsäädännön laadinnan periaatteita ja prosesseja. Jäsenmailla on oltava riittävästi aikaa perehtyä uudistukseen ja muodostaa siihen kansallisesti oma kantansa eri sidosryhmiä kuullen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan