Koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vuoksi on tehty useita toimia, joilla talouteen aiheutuvia vaikutuksia pehmennetään. Tässä on listattu tärkeimmät valtion tekemät toimenpiteet, jotka heijastuvat myös finanssisektoriin.

Pankkien pääomapuskureiden alentaminen

Koronaviruksen myötä pankkien lisäpääomavaatimusta lievennettiin. Finanssivalvonta laski pankeilta vaadittuja puskureita, jotka on asetettu pankeille pankkisektorin vakavien ongelmien varalle kriisitilanteissa. Nykyisissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa puskureita oli kuitenkin perusteltua alentaa, jotta luottolaitosten kyky myöntää luottoja erityisesti yrityssektorille ei heikkenisi. Viranomaisten arvion mukaan tämä päätös yhdessä muiden maiden makrovakausvalvojien päätösten kanssa lisää laskennallista luotonantokapasiteettia suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille jopa 30 miljardilla eurolla.

Lue lisää: Finanssivalvonnan johtokunta laskee luottolaitosten pääomavaatimuksiaLue lisää: Fivan päätös laskea pääomavaatimuksia lisää pankkien luotonantokykyä

Yrityksille lisää rahoitusta Finnveran takausvaltuuksin

Kriisin kärjistyessä Finanssiala ry ehdotti valtiolle, että valtion erityisrahoituslaitos Finnvera ryhtyisi takaamaan yksityisten yritysrahoittajien, kuten esimerkiksi pankkien ja työeläkeyhtiöiden, yrityksille myöntämiä lainoja. Takauksen myötä yksityisen lainarahoituksen virtaaminen vaikeuksista kärsiville yrityksille helpottuisi. Valtio päätti nostaa Finnveran takausvaltuuksia aina 12 miljardiin euroon asti. 
Lue lisää: Finnveran takausvaltuuksia nostettava helpottamaan luototusta
Lue lisää: Hallitukselta mittava paketti yritysten tueksi – Finnveran kautta 10 miljardin euron lisärahoitus yrityksille


Yrityksille lainoitusta suoraan valtiolta

Sen lisäksi, että valtio takaa Finnveran kautta liikepankkien yritysluototusta, on valtio lisännyt rahoitusta yrityssektorille myös muuta kautta.

Suomen Pankki on päättänyt koronapandemian yrityksille aiheuttamien maksu- ja kassavaikeuksien helpottamiseksi ostaa 1000 miljoonalla eurolla yritystodistuksia. Suomen Pankki toimi vuosina 2009–2018 sijoittajana kotimaisilla yritystodistusmarkkinoilla, mutta toiminta loppui, kun yritysten rahoitustarpeet pienenivät. Koronan vuoksi Suomen Pankki päätti palata kotimaisille velkamarkkinoille. Yritystodistusmarkkinan toimintakyky vapauttaa pankkien taseita niiden yritysten käyttöön, joilla ei ole pääsyä yritystodistusmarkkinoille.
Lue lisää: Suomen Pankin päätös yritystodistusten ostosta
Lue lisää: Kysymyksiä ja vastauksia Suomen Pankin yritystodistusostoista

Myös valtion eläkerahasto päätti lisätä sijoituksia yritystodistusmarkkinoille enintään miljardin euron verran.
Lue lisää Valtion eläkerahaston ostoista

Koronasta kärsiville pienille ja keskisuurille yrityksille on saatavissa Business Finlandin kautta liiketoiminnan kehitysrahoitusta. Lue lisää Business Finlandin rahoituksesta

Työnantajan eläkemaksujen tilapäinen alentaminen ja työeläkemaksujen maksamisen lykkäys, vakavaraisuuden vahvistaminen

Työnantajan työeläkemaksuja on alennettu väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä. Maksunalennus on voimassa toukokuun alusta vuoden 2020 loppuun. Lisäksi TyEL-maksua lykättiin kolmella kuukaudella työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla. Lisäksi yritys voi saada työeläkevakuuttajalle esitetystä pyynnöstä työeläkemaksuille enintään kolmella kuukaudella pidennetyn maksuajan nykyisellä 2 prosentin korolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi työeläkevakuuttajille luvan poiketa vakavaraisuusvaatimuksista taloustilanteen vuoksi. Finanssivalvonta on myös pidentänyt aikaa, jossa työeläkeyhtiöiden on tehtävä taloudellinen tervehdyttämissuunnitelma. Nykyisen lainsäädännön mukaan työeläkevakuuttajan tulee tehdä taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma, mikäli vakuuttajan vakavaraisuuspääoma laskee alle vakavaraisuusrajan. 

Lue myös työeläkevakuuttajat TELA:n listaus: Koronavirusepidemian vaikutukset työeläkejärjestelmälle

Muutoksia raportointivelvoitteisiin ja stressitesteihin, suositus pidättäytyä osingonjaosta

Finanssialaa valvovat viranomaiset Euroopassa ja kotimaassa ovat kertoneet useista lievennyksistä koskien finanssialalla toimivien yritysten raportointivelvoitteita. Raportoinnin toimittamiseen on esimerkiksi annettu lisäaikaa. Pankkisääntelyyn liittyvän Basel III-sääntelykehikon voimaansaattamisen aikatauluja on myöhäistetty.

Myös pankeille suunniteltujen stressitestien ajankohtaa siirretään.

Euroopan keskuspankki ja Finanssivalvonta ovat antaneet pankeille ja vakuutusyhtiöille suosituksen pidättäytyä määräajaksi osingonjaosta