Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

  • Finanssitoimialan tavoitteena on turvata maksuliikenne myös vaikeissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Asiaa koskevat näkemyserot liittyvät keinoihin ja oikeudellisiin reunaehtoihin. FA:n käsityksen mukaan esityksestä tarvitaan EKP:n ja todennäköisesti myös EU:n komission lausunnot.
  • FA:lla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua HE:ssä ehdotettujen ratkaisujen määrittelyihin eikä siksi voi arvioida niiden hyötyjä, kustannuksia tai toteuttamiskelpoisuutta.
  • Välttämättömät säädös- ja määräystenantovallan delegoinnit tulee toteuttaa hyvän sääntelyn periaatteiden mukaisesti. Ne eivät saa johtaa ennakoimattomiin tai suhteettomiin kustannuksiin tai muuten vaarantaa toimijoiden laillisia oikeuksia.
  • Ehdotettuja ratkaisuja, niiden soveltamisalaa ym. kysymyksiä koskevat aineelliset muutokset tulee kuitenkin toteuttaa normaalia lainsäädäntöprosessia ja hyvän sääntelyn periaatteita kunnioittaen.
  • Häiriönhallinnan yhteistyöryhmää koskeva ehdotus tulee palauttaa jatkovalmisteluun, jossa voidaan varmistaa, että se täyttää perustuslain tällaiselle toimielimelle asettamat vaatimukset.

HE 104/2022 vp

Talousvaliokunta on 28.6.2022 pyytänyt Finanssiala ry:n (FA) kirjallista asiantuntijalausuntoa otsi­kossa mainittuun hallituksen esitykseen (HE).

Rahoitusala on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään järjestelmiään yhteistyössä muiden toimi­joi­den kanssa niin, että rahoitusmarkkinoiden ja maksuliikenteen toimivuus myös vaikeissa häiriö­tilanteissa kyettäisiin turvaamaan. FA:n näkemyksen mukaan varautuminen onnistuu tehok­kaim­min alan ja viranomaisten välisellä hyvällä ja aidolla yhteistyöllä. Sen sijaan kansalliset erityis­vaatimukset ja lisäsääntely eivät sovellu harmonisoidulle eurooppalaiselle rahoitus­markkinalle. Toimialan tekemä konkreettinen esitys varautumisesta valmistui ja toimitettiin valtio­varain­ministeriölle joulukuussa 2020.

FA:n jäljempänä esittämät eriävät näkemykset HE:n ehdotuksiin eivät liity tavoitteeseen varmistaa päivittäis­maksa­misen toimivuus, vaan keinoihin, joilla tavoite voidaan saavuttaa mahdol­lisimman turvalli­sesti, luotet­tavasti ja kustannustehokkaasti Suomea sitovien kansainvälisoikeudel­listen velvoittei­den puitteissa. HE:n ehdottamat ratkaisut voitaisiin ottaa valmiuslain yksityiskohtai­sesti määrittele­mien poikkeusolojen lisäksi käyttöön myös tarkemmin yksilöimättömissä normaa­liolojen häiriötilan­teissa, mitä FA pitää ongelmallisena kansallisen ja eurooppaoikeuden näkökulmista.

FA toteaa, ettei HE:stä ole pyydetty Euroopan keskuspankin lausuntoa siten kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa, 282 artiklan 5 kohdassa ja Euroopan unionin neuvoston päätöksen 98/415/EY 2 artiklan 1 kohdassa edellytetään. Mainittu päätös sallii sen, että Euroopan keskuspankin lausunnon määräaika voidaan erittäin kiireellisissä tapauksissa ja perustellusta syystä asettaa kuukautta lyhyemmäksi, mutta ei mahdollista sitä, että lausunto jätettäisiin kokonaan pyytämättä.

FA toteaa edelleen, että Euroopan keskuspankin aseman ohella HE:hen liittyy myös muita EU:n perussopimuksiin ja niiden nojalla annettuihin asetuksiin, direktiiveihin ja neuvoston päätöksiin liit­tyviä näkökohtia. EU:hun liittyessään Suomi on sitoutunut Euroopan unionista tehdyn sopimuk­sen 4 artiklan 3 kohdassa määriteltyyn vilpittömän yhteistyön periaatteeseen. Mikäli HE:n yhteen­sopivuus sitovien EU-oikeuden velvoitteiden kanssa on varmistettu tämän periaatteen mukaisesti, asian tulisi käydä ilmi HE:stä.

FA:lla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua HE:ssä ehdotettujen päivittäismaksamisen varajärjes­tel­män, huoltovarmuustilijärjestelmän tai Suomen Pankin ylläpitämän selvitys- ja katteensiirto­ratkaisun teknisiin, toiminnallisiin tai hallinnollisiin määrittelyihin. Nämä ovat kuitenkin keskeisiä arvioitaessa järjestelyjen hyötyjä, kustannuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. FA pitääkin välttämät­tö­mänä, että eduskuntakäsittelyn yhteydessä varmistetaan, ettei tällaisten määrittelyjen kautta jatkossa aiheuteta rahoitusalan toimijoille ennakoimattomia, yllättäviä tai todennettuihin hyötyihin nähden suhteettomia taloudellisia tai hallinnollisia kustannuksia.

Eduskunnan HE:tä koskevassa lähetekeskustelussa 28.6.2022 ministeri Saarikko toi selvä­sanai­sesti esille sen, että viranomaisten tarkoituksena on jatkaa rahoitusmarkkinoiden varautu­mis­vaatimuksia koskevan sääntelyn kehittämistä. FA pitää ehdottoman tärkeänä, että kaikki tällaiset muutokset tai laajennukset toteutetaan normaalin lainsäädäntöprosessin kautta. Jos HE:ssä esite­tyt lainsäädäntö- ja määräystenantovallan delegoinnit ylipäätään arvioidaan mahdol­lisiksi ja tarpeellisiksi, niihin liittyvät laintasoiset perussäännökset ja valtuutussäännökset on määriteltävä selvästi HE:ssä esitettyä täsmällisemmin ja tarkkarajaisemmin.

FA toteaa, että häiriönhallinnan yhteistyöryhmää koskeva ehdotus on lähes sanatarkka kopio valtio­varainministeriön Varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistamista koskevaan työryhmämuistioon (valtiovarainministeriön julkaisu 23/2018) sisältyneestä ehdo­tuk­sesta, jota ei syksyllä 2018 nähty mahdolliseksi ottaa jatkovalmistelun pohjaksi.

Mainitun ehdotuksen osalta professori Olli Mäenpää totesi FA:lle antamassaan ja valtiovarain­ministeriölle toimitetussa asiantuntijalausunnossa seuraavaa (laki- ja pykäläviittaukset perustuvat mainittuun työryhmämuistioon, eivät nyt käsiteltävänä olevaan HE:hen):

Rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmän asema ja tehtävät

Hallituksen esitysluonnokseen sisältyvän 7. lakiehdotuksen mukaan valtiovarainministeriö voisi asettaa rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmän. Sen tehtäviin kuuluisi laki­luonnoksen 2 §:n mukaan 1) suunnitella ja sovittaa yhteen poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriö­tilanteiden hallin­nassa tarvittavia toimenpiteitä, 2) hankkia ja toimittaa häiriötilanteiden hallinnassa tarpeellisia tietoja viranomaisten päätöksentekoon sekä välittää ryhmän kokoamaa ja analysoimaa häiriötilanteita koske­vaa tietoa alan toimijoille.

Säännösehdotuksen perusteella jää verraten avoimeksi, miten yhteistyöryhmän tehtävät liitty­vät 1.–6. lakiehdotuksessa täsmennettyyn luottolaitoksen varautumisvelvollisuuteen ja siihen sisältyviin toimimisvelvollisuuksiin. Myöskään toimenpiteiden yhteensovittamiseen sisältyvien tehtävien sisältö tai niiden toteuttamiseksi mahdollisesti käytettävä toimivalta taikka päätösvalta eivät käy ilmi säännök­sestä, vaan ne saattaisivat jäädä yhteistyöryhmän oman päätöksenteon varaan.

Yhteistyöryhmän kokoonpano määräytyisi siten, että sen jäseniksi voitaisiin kutsua 2 §:ssä mainit­tujen tahojen edustajia, viranomaisia, yrityksiä ja yhteisöjä. Yhteistyöryhmän kokoonpano on määri­telty erittäin väljästi, eikä esimerkiksi sen toimikautta ole määritelty.

Yhteistyöryhmän jäseniin sovellettaisiin lakiluonnoksen 4 §:n mukaan julkisuuslain vaitiolo­velvolli­suutta ja hyväksikäyttökieltoa koskevia säännöksiä sekä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Ehdotettu sääntely viittaa melko vahvasti siihen, että yhteistyöryhmän tehtävät ovat luon­teeltaan perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä, mihin viita­taan myös esitysluon­noksen perusteluissa (s. 83). Koska yhteistyöryhmän toimintaan tulevat sovellettaviksi hallinnon yleis­lait, niiden soveltamista ei voida ehdotetulla tavalla rajoittaa vain esi­merkiksi joihinkin julkisuuslain säännöksiin, mikä voitaisiin ymmärtää muiden yleislakien sovelta­misen poissulkevana erityissäännök­senä.

Yhteistyöryhmän tehtävien suhde rahoitusmarkkinoiden valvontaan sekä valvonnasta vastaa­viin viranomaisiin ja niiden valvontatoimivaltaan ei käy ilmi säännösehdotuksista. Yhteistyö­ryhmää kos­keva sääntely vaatisi ilmeisesti esitetyt näkökohdat huomioon ottaen täsmentämistä ja selkeyttämistä, jotta se täyttää perustuslain tällaiselle toimielimelle asettamat vaatimukset.

– – – – – – –

Yhteenveto: Varautumisvelvollisuus rahoitusalalla -työryhmän mietintöön sisältyvien säännös­ehdotusten julkisoikeudellinen arvio

9.  Rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmää koskevan sääntelyn perusteella jää verra­ten avoimeksi, miten yhteistyöryhmän tehtävät liittyvät 1.–6. lakiehdotuksessa täsmen­nettyyn varautu­misvelvollisuuteen ja siihen sisältyviin toimimisvelvollisuuksiin. Myöskään toimen­piteiden yhteensovit­tamiseen sisältyvien tehtävien sisältö tai niiden toteuttamiseksi mahdollisesti käytettävä toimivalta taikka päätösvalta eivät käy ilmi säännöksestä, joten ne saattaisivat jäädä yhteistyöryhmän oman pää­töksenteon varaan. Yhteistyöryhmän kokoonpano on määritelty erittäin väljästi, eikä esimerkiksi sen toimikautta ole määritelty.

10. Yhteistyöryhmän tehtävien suhde rahoitusmarkkinoiden valvontaan sekä valvonnasta vastaa­viin viranomaisiin ja niiden valvontatoimivaltaan ei käy ilmi säännösehdotuksista. Yhteistyö­ryhmää kos­keva sääntely vaatisi ilmeisesti esitetyt näkökohdat huomioon ottaen täsmentämistä ja selkeyttämistä, jotta se täyttää perustuslain tällaiselle toimielimelle asettamat vaatimukset.

Mäenpään lausunnossa esitettyjen näkökohtien ohella FA toteaa, että yhteistyöryhmää koskeva ehdotus poikkeaa erityisesti ryhmän kokoonpanon osalta muista HE:hen sisältyvistä lain­säädäntöehdotuksista ja myös sen yhteys päivittäismaksamisen varajärjestelmään, huolto­varmuustilijärjestelmään sekä Suomen Pankin ylläpitämään selvitys- ja katteensiirtoratkaisuun jää etäiseksi. FA esittääkin, että hallituksen esitys tältä osin palautetaan jatkovalmisteluun, jossa otetaan huomioon Mäenpään esittämät oikeudelliset näkökohdat ja reunaehdot.

FINANSSIALA RY

Piia-Noora Kauppi

toimitusjohtaja

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan