Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle henkilöstörahastolain muuttamisesta

Finanssiala ry

  • Puoltaa ehdotettua sääntelyä, jossa henkilöstörahaston hallitus voi ratkaista, hyväksyykö se rahasto-osuuksien siirrot henkilöstörahastosta ja henkilöstörahastolle.
  • Kannattaa esitysluonnoksen ehdotusta henkilöstörahaston perustamisen edellytysten keventämisestä siten, että henkilöstörahasto voitaisiin perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto tai vastaava tuotto on vähintään 100 000 euroa.
  • Ehdottaa jatkovalmistelussa huomioitavaksi rahasto-osuuden vanhentumissäännökset.

VN/28637/2021

Luonnos hallituksen esitykseksi henkilöstörahastolain muuttamiseksi

  • FA kannattaa esitysluonnoksen ehdotusta henkilöstörahaston perustamisen edellytysten keventämisestä siten, että henkilöstörahasto voitaisiin perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto tai vastaava tuotto on vähintään 100 000 euroa.
  • FA pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että luonnoksessa helpotettaisiin joissakin kohdin henkilöstörahaston hallinnointia

4 § Yhteinen henkilöstörahasto

FA pitää perusteltuna esitysluonnoksessa omaksuttua laajennusta, jonka mukaan yhteinen henkilöstörahasto voitaisiin perustaa kahden tai useamman yrityksen yhteyteen edellyttäen, että yrityksillä on keskenään taloudellinen tai toiminnallinen yhteys. Tämä säädösratkaisu tukee tarkoituksenmukaisella tavalla lakihankkeen keskeistä tavoitetta siitä, että henkilöstörahastoja tultaisiin perustamaan myös pienemmissä yrityksissä. Samalla FA pitää tärkeänä säilyttää esitysluonnoksen mukaisesti voimassa olevan henkilöstörahastolain sääntelyratkaisu, jossa henkilöstörahasto voidaan edelleen perustaa samaan konserniin kuuluvan ulkomaisen yrityksen Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen henkilöstölle ja ulkomaisen tytäryrityksen henkilöstölle, jos emoyritys on suomalainen. 

43 § Yli- ja alijäämä

FA pitää tarkoituksenmukaisena, että noudatetun henkilöstörahastokäytännön mukainen laskentamalli, jossa jäsenen jäsenosuuspääoman tai hänen jäsenosuuspääomansa osan arvonmuutokset liitetään kunkin jäsenen rahasto-osuuksiin sijoituskohteiden toteutuneiden arvonmuutosten mukaisesti, kirjataan henkilöstörahastolain 43 §:ään.

Luonnoksen pykälämuotoilussa on toteutuneen arvonmuutoksen mukaisen laskennan osalta viitattu sijoituskohteiden arvonmuutoksiin. FA:n arvion mukaan ei olisi olemassa estettä sille, että vastaavasta laskentatavasta voitaisiin säännöissä määrätä myös jäsenosuuspääoman yli- ja alijäämän kohdalla. Yhtenäisen, toteutuneisiin arvonmuutosiin perustuvan laskentatavan noudattaminen todennäköisesti yksinkertaistaisi ja keventäisi henkilöstörahaston laskentamenettelyä, millä seikalla olisi merkitystä erityisesti pienten yritysten henkilöstörahastoissa. 

47 § Rahasto-osuuden suorittaminen tai siirtäminen toiseen henkilöstörahastoon työsuhteen päätyttyä

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetulla rahasto-osuuden siirtämisellä toiseen henkilöstörahastoon voi olla joissakin tilanteissa vaikutusta henkilöstörahastoon kuuluvan henkilön asemaan työsuhteen päättyessä. Henkilöstörahastojen esiintyvyys vaihtelee toimialoittain ja on tapauskohtaista, onko jäsenellä työsuhteen päättyessä mahdollista tulla uuden työsuhteen yhteydessä henkilöstörahaston jäseneksi. Nämä seikat huomioiden  FA pitää hyvänä luonnoksessa omaksuttua ratkaisua, jossa henkilöstörahaston hallitus voi ratkaista, hyväksyykö se rahasto-osuuksien siirrot henkilöstörahastosta ja henkilöstörahastolle.

Muut lainsäädäntötarpeet

FA kiinnittää huomiota siihen, että voimassa olevassa henkilöstörahastolaissa ei säädetä, eikä myöskään hallituksen esitysluonnoksessa ole esitetty säädettäväksi, jäsenen henkilöstörahasto-osuuden vanhentumisesta.

Henkilöstörahastokäytännössä on voinut esiintyä epäselvyyttä siitä, missä järjestyksessä rahasto-osuuden vanhentumista tulisi arvioida. FA esittää, että rahasto-osuuden vanhentumista koskeva sääntely huomioitaisiin henkilöstörahastolain jatkovalmistelussa.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan