Kryptovarat pitää saada syyniin rahoitusvakauden vuoksi

Baselin pankkivalvontakomitea kiinnostui kryptovaroista

Kuva: Cosma/Shutterstock
  • Baselin pankkivalvontakomitea on tarkentamassa kryptovarojen vakavaraisuuskohtelua ja käsittelyä pankkien maksuvalmiuslaskennassa.
  • Finanssialan kanta: Kun kryptovarojen vakavaraisuuskehystä luodaan, on kryptovarojen riskit otettava riittävässä määrin huomioon, mutta myös pankeilla on oltava kannustimet käsitellä kryptovaroja. Tämä edistää sijoittajansuojan ja riskienhallinnan kehitystä.
  • Olennaista on, että kryptovaratoiminnot eivät jää vain sääntelemättömille toimijoille.
  • Näkemys on yhteinen Euroopan pankkiyhdistyksen EBF:n kanssa.

Pankkien ja muiden talouden toimijoiden kiinnostus kryptovaroja kohtaan on ollut vähäistä. Esimerkiksi Finanssivalvonta on arvioinut, että Bitcoin ja muut virtuaalivaluutat ovat verrattain pieni ilmiö, eikä niillä ole ainakaan tällä hetkellä vaikutusta finanssimarkkinoihin tai rahoitusvakauteen.

Euroopan komissio on todennut, että kryptovaroilla on tiettyjä yhteisiä piirteitä perinteisempien rahoitusvarojen kanssa, mutta jotkin niiden ominaisuudet eroavat merkittävästi toisistaan. Tämän vuoksi on epäselvää, kattavatko nykyiset vakavaraisuussäännöt asianmukaisesti kryptovaroihin liittyvät riskit.

Samoin Baselin pankkivalvontakomitea on arvioinut, että vaikka pankkien kryptovarojen määrä on tällä hetkellä rajallinen, kryptovarojen ja niihin liittyvien palvelujen jatkuva kasvu ja innovaatiot yhdistettynä joidenkin pankkien lisääntyneeseen kiinnostukseen voivat lisätä pankkijärjestelmän riskejä ja vaikuttaa jopa maailmanlaajuiseen rahoitusvakauteen. Tämän vuoksi komitea on alkanut valmistella kryptovaroja koskevaa vakavaraisuussäännöstöä. Näkemyksiä asiaan on kerätty jo viime vuoden puolella ja kerääminen jatkuu jälleen. Komitean tarkoitus on viimeistellä kryptovaroihin liittyvät vakavaraisuusstandardit tämän vuoden loppuun mennessä.

Baselin komitean mukaan kryptovarojen arvonvaihtelu on ollut historiaa tarkasteltaessa suurta, ja ne voivat aiheuttaa pankeille erilaisia riskejä – mukaan lukien maksuvalmiusriskejä, luottoriskien kasvua, markkinariskiä, operatiivisia riskejä kuten petos- ja kyberriskit, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin sekä erilaisia oikeudellisia ja maineriskejä.

Maksamisen sijaan kryptovarat ovat spekulatiivisia sijoituskohteita

Viimeaikaiset voimakkaat markkinahintojen muutokset vahvistavat käsitystä siitä, että kryptovaroja käytetään ensisijaisesti spekulatiivisina sijoituskohteina, ja niiden käyttö maksamiseen on hyvin vähäistä. Kukaan ei takaa niiden arvoa, minkä vuoksi markkinahinnat heilahtelevat voimakkaasti. 

Virtuaalivaluuttajärjestelmissä tapahtuva arvonmuodostus ei Suomessa kuulu Finanssivalvonnan tai minkään muun viranomaisen valvonnan alaan. Finanssivalvonta toimii ainoastaan virtuaalivaluutan tarjoajien rekisteröintiviranomaisena ja valvovana viranomaisena. Rekisteröinnillä varmistetaan, että toimijat täyttävät lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat muun muassa toimijan luotettavuutta, asiakasvarojen säilyttämistä ja suojaamista, asiakasvarojen ja omien varojen erillään pitoa, palvelujen markkinointia sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn noudattamista.

Finanssiala kannattaa kryptovarojen vakavaraisuuskäsittelyn laajentamista

Eurooppalaisten pankkien edunvalvontajärjestö EBF on jo aiemmin esittänyt näkemyksenään, ettei pankkeja pidä asettaa erilaiseen asemaan kuin muita kryptovaluuttoja käsitteleviä tahoja. Finanssiala ry kannattaa EBF:n näkemyksiä asiassa.

EBF korostaa, että on tärkeää kehittää kryptovarojen vakavaraisuuskäsittelyyn kehys, joka on riittävän varovainen ja siten kattaa asiaankuuluvat riskit mutta joka myös asettaa pankeille oikeat kannustimet käsitellä kryptovaroja. Näin kryptovarojen riskienhallintamenetelmät kehittyvät ja sijoittajansuoja kehittyisi markkinoilla. Tämä edistäisi kryptovarojen markkinoiden turvallista kehitystä ja samalla vältettäisiin se, että suuri osa toiminnoista siirtyy sääntelemättömille sektoreille.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan