Finanssivalvonnan pakotteita koskevan ohjeistuksen eriyttäminen sekavoittaisi sääntelyä

Finanssivalvonnan esitys pakotesääntelyyn ja varojen jäädyttämiseen ja asiakkaan tuntemiseen liittyvistä määräyksistä ja ohjeista on sääntelyn turhaa monimutkaistamista. Kuva: Shutterstock
  • Finanssivalvonta (Fiva) esittää, että pakotesääntelyyn ja varojen jäädyttämiseen liittyvään asiakkaan tuntemiseen luodaan oma, muista rahanpesulain vaatimuksista erillinen määräys- ja ohjekokoelmansa.
  • Finanssiala ry pitää erillistä ohjeistusta epätarkoituksenmukaisena ja valvottavien kannalta hankalana.
  • Kaikkien Fivan rahanpesulain soveltamista ja tulkintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tulisi sisältyä samaan määräys- ja ohjekokoelmaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Finanssiala ry pitää Fivan esitystä pakotesääntelyyn ja varojen jäädyttämiseen ja asiakkaan tuntemiseen liittyvistä määräyksistä ja ohjeista sääntelyn turhana monimutkaistamisena. Riskilähtöinen ja tehokas toiminta edellyttää selkeää sääntelyä, jossa kaikki rahanpesulakia koskevat määräykset ja ohjeet ovat samoissa kansissa.

”Pakotteisiin liittyvästä asiakkaan tuntemisesta säädetään rahanpesulaissa. Ehdotetut määräykset ja ohjeet olisi perusteltua sisällyttää jo olemassa olevaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan määräys- ja ohjekokoelmaan”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Jos määräys- ja ohjekokoelmat päätetään kaikesta huolimatta pitää erillään, on niiden sisältöjen, sanamuotojen ja soveltamisalojen oltava johdonmukaisia. Määräysten ja ohjeiden kirjo ei saa edellyttää valvottavilta päällekkäisiä tai moninkertaisia asiakkaan tuntemisen toimenpiteitä.

”Määräysten ja ohjeiden tulisi ohjata valvottavia riskilähtöisiin ja tehokkaisiin menettelyihin, jotta pakotteiden noudattaminen varmistetaan ja sitä kautta saadaan ehkäistyä rikoksia ja väärinkäytöksiä. Ylimitoitetut ja päällekkäiset määräykset vaikeuttavat palveluiden saatavuutta ja käyttöä.”

Linna myös huomauttaa, että uuden ohjekokoelman on määrä tulla voimaan kuukauden kuluttua julkaisusta. Siirtymäaika on erittäin lyhyt, ja sitä tulisi pidentää vähintään kuuteen kuukauteen julkaisemisesta.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan