Generatiivinen tekoäly mullistaa työelämää sekä vaatii aivan uudenlaista osaamista

  • FinanssiAkatemian Ajatustori-tilaisuudessa 12.3.2024 keskusteltiin yhdessä alan asiantuntijoiden sekä oppilaitosten kanssa osaamistarpeista, joita generatiivinen tekoäly tuo työelämään.
  • FinanssiAkatemia on Finanssiala ry:n yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset, ja jakaa tietoa sekä osaamista verkoston sisällä.

Generatiivinen tekoäly nähdään finanssialalla saumattomana osana tulevaisuuden työelämää. Erityistä hyötyä sen nähdään tarjoavan rutiinitehtävien automatisoinnissa, asiakaspalvelussa sekä tiedon käsittelyssä, jolloin erityistä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin jää enemmän aikaa.

”Generatiivista tekoälyä voidaan ajatella asiantuntijan apuälynä, jonka käytössä inhimillisyyttä ei saa unohtaa”, korostaa LähiTapiolan pääluottamusmies Iiro Ketola.

Ketola puhui Ajatustori- tilaisuudessa, joka on keväällä 2022 lanseerattu konsepti, jossa FinanssiAkatemian jäsenet keskustelevat yhdessä valituista teemoista jäsenistön asiantuntijoiden alustusten inspiroimina. Vuonna 2023 mukana keskustelussa olivat ensi kertaa myös työntekijäliitot. Tilaisuuden tavoitteena on yhteisen ymmärryksen löytäminen sekä jäsenten välisen yhteistyön kehittäminen.

“Tekoälyllä voidaan tehostaa ja jopa automatisoida rutiininomaisia tehtäviä, mutta sillä ei kuitenkaan pysty syrjäyttämään tehtäviä, joissa tarvitaan inhimillisiä ominaisuuksia kuten empatiakykyä. Esimerkiksi vakuutusalalla empatiakykyä tarvitaan etenkin tehtävissä, joissa luodaan ja syvennetään luottamusta asiakkaaseen”, Ketola jatkaa.

Vaikka generatiivisen tekoälyn käyttöönotto nähdään alalla positiivisena muutoksena, käytännön tasolla siihen liittyy edelleen paljon ratkottavaa ja matka on vasta alussa. Alan henkilöstöä mietityttää erityisesti oman osaamisen ja ymmärryksen riittävyys tekoälytyökalujen käytössä.

“Generatiivisen tekoälyn käyttäjällä tulisi olla ymmärrystä tekoälytyökalujen toimintalogiikasta, jotta on mahdollista ymmärtää, miten tekoäly toimii. Tekoäly suorittaa todennäköisyyslaskentaa, jossa se käyttää valtavan määrän tietoa. Lähdekriittisyys on siis hyvä pitää mielessä tekoälytyökalujen kanssa ja on tärkeää muistaa, etteivät generatiiviset tekoälytyökalut poista tai vähennä substanssiosaamisen ja asiantuntemuksen olennaisuutta, koska tekoälyn tuotostakin pitää osata arvioida relevantissa kontekstissa”, sanoo Sanna Sandholm, Nordean Head of Technology and Sourcing Legal.

Oppilaitokset vahvasti mukana muuttuvan työelämän myllerryksessä

Tulevaisuuden työelämän muuttuvat tarpeet tulisi huomioida mahdollisimman laajasti myös oppilaitosten opetuksessa. FinanssiAkatemian Ajatustori kytkee oppilaitokset mukaan generatiivisen tekoälyn keskusteluun. FinanssiAkatemiassa on mukana 21 alan oppilaitosta sisältäen kaikki koulutusportaat ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoille.

Myös oppilaitoksissa ollaan uuden edessä generatiivisen tekoälyn käyttöönoton kanssa. Esimerkiksi opetusmateriaalit- sekä tehtävät sopeutuvat entistä enemmän tekoälytyökalujen käyttöön. Tekoälytyökalut on otettu oppilaitoksissa innolla vastaan, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin keskuudessa ja niiden käyttöön halutaan kannustaa kaikkia.

”Muutosvastarinta oppilaitoksissa on generatiivisen tekoälyn käyttöönotossa ohitettu suhteellisen nopeasti. Olemme sopeutuneet uuteen muokkaamalla opetusmateriaaleja, luomalla organisaation yhteisen tekoälypolitiikan sekä käyttämällä mentoreita tekoälyn käytön oppimisessa. Meillä apuna ovat olleet niin sanotut tekoälyn sanansaattajat, jotka ovat levittäneet tekoälytietämystä innokkaasti kaikille oppilaitoksen sisällä”, kertoo Helsinki Business Collegen koulutusasiantuntija Teijo Tikkanen.

Finanssialalla jo on pitkä perinne työpaikkojen ja oppilaitosten hyvästä yhteistyöstä. FinanssiAkatemia-yhteistyöverkosto mahdollistaa finanssialan yrityksille ja alan opintoja tarjoaville oppilaitoksille mahdollisuuden avoimeen keskusteluun muun muassa työelämän murroksesta ja sitä kautta muuttuvista osaamistarpeista. Akatemian tavoitteena on lisätä työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä niin, että työelämän muuttuvat tarpeet huomioidaan mahdollisimman laajasti oppilaitosten opetuksessa. FinanssiAkatemiasta ovat lähtöisin useat eri konseptit kuten opeTET, jossa finanssialan opettajat pääsevät tutustumaan finanssialalle keskeisiin teemoihin helposti etäyhteyksin.

Paneelikeskusteluun osallistuivat Nordean pääyhteyshenkilö Johanna Samun sekä Head of Sourcing Legal Sanna Sandholm, LähiTapiolan tiedolla johtamisesta vastaava johtaja Mikko Vastela ja pääluottamusmies Iiro Ketola sekä Helsinki Business Collegen koulutusasiantuntija Teijo Tikkanen. Paneelikeskustelun jälkeen asiantuntijat ja osallistujat kävivät pienryhmissä innostavaa ja inspiroivaa keskustelua.

Ajatustorin pienryhmäkeskusteluissa nousseita ajatuksia käsitellään laajemmin finanssialan tulevaisuusvuoropuhelun päätöswebinaarissa 3.6.2024 Webinaarissa kuullaan koko kevään kestäneen vuoropuhelun tuloksista sekä oppeja generatiivisen tekoälyn vallankumouksesta finanssialalla. Päätöswebinaari on avoin myös muiden alojen osallistujille.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja