Pankit voivat ohjata yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan – työryhmän loppuraportti korostaa rahoitusmarkkinoiden roolia vihreässä siirtymässä

Pankit ovat keskeisessä asemassa lisäämässä tietoisuutta ja vaikuttamassa kuluttajien valintoihin. Ne voivat siis ohjata sekä kotitalouksia että yrityksiä valinnoissaan kestävään suuntaan. Kuva: Shutterstock
  • Jotta yritykset voivat edistää vihreää siirtymää, sääntelyn on oltava selkeää ja vaikutuksiltaan tarkoituksenmukaista, linjataan vihreän siirtymän rahoituksen työryhmän loppuraportissa.
  • Sääntelyn selkeyttä edistää kattavien vaikutusarvioiden tekeminen ja sidosryhmien kuuleminen laajasti.
  • Tiivistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja raportointivaatimusten selkeyttä on korostettava.
  • Suomalainen finanssiala on vahvasti mukana edistämässä vihreää siirtymää ja pitää raportin johtopäätöksiä perusteltuina.

Vihreän siirtymän rahoituksen loppuraportti listaa avaintavoitteet vihreän siirtymän investointien ja rahoituksen kehittämisessä ja kuvaa ratkaisuja ja investointitarpeiden suuruusluokkaa. Raportti käsittelee myös eri toimijoiden roolia vihreän siirtymän rahoituksessa sekä rahoitusmarkkinoiden viimeaikaista kehitystä. Työryhmän asettivat tammikuussa 2022 valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Ryhmässä oli edustettuina asiantuntijoita monipuolisesti julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

Finanssiala ry:tä vihreän siirtymän rahoituksen työryhmässä edustanut asiantuntija Jussi Kettunen pitää raportin johtopäätöksiä perusteltuina. Pankit ovat keskeisessä asemassa lisäämässä tietoisuutta ja vaikuttamassa kuluttajien valintoihin. Ne voivat siis ohjata sekä kotitalouksia että yrityksiä valinnoissaan kestävään suuntaan. Erityisen suurella ilolla Kettunen tervehtii raportin kohtaa, joka korostaa rahoittajien tarvitseman ajantasaisen tiedon vaatimusta.

”Kaikilla toimijoilla on oltava ajantasainen ymmärrys tiedoista, joita rahoittajat tarvitsevat rahoituspäätösten kestävyysarvioinnin tekemiseen ja raportoimiseen. Tämä edellyttää paitsi vihreän siirtymän rahoitukseen liittyvän osaamisen kehittämistä, myös yhteistyön ja tiedonvaihdon käytäntöjen vahvistamista.”

Toimivalla ja vakaalla rahoitusjärjestelmällä on keskeinen rooli vihreän siirtymän investointien rahoittamisessa. Rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn keskeinen tavoite on luoda edellytyksiä kestävälle talouskasvulle ja parantaa rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä.

”Rahoitusmarkkinoiden ja sitä koskevan sääntelyn kehittyessä nopeasti kaikki keskeiset osapuolet hyötyvät tiiviimmästä yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Kestävyystietojen laajaan raportointiin liittyvään hallinnolliseen taakkaan tulee kiinnittää huomiota, kuten myös raportointivaatimusten selkeyteen”, Kettunen muistuttaa.

Vakuutussektori sijoittaa ja hillitsee riskejä

Rahoitusmarkkinoiden ohella raportti korostaa vakuutusyhtiöiden roolia sekä suurina sijoittajina että käyttämänsä omistajaohjauksen kautta. Vakuutussektorilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa myös vakuuttajina ja riskien rahoittajina.

”Vakuutusala rakentaa taloudellista sietokykyä äärimmäisiä tilanteita ja fyysisiä riskejä varten tarjoamalla riskien hinnoitteluosaamista, riskiensiirtotuotteita ja -palveluja sekä tietämystä vahinkojen ennaltaehkäisystä”, Kettunen muistuttaa.

Julkisen vallan tehtävänä on erityisesti varmistaa sääntelyn tavoitteellisuus ja ennakoitavuus. Monilta rahoitusmarkkinoilla toimivilta yrityksiltä vaaditaan kansainvälisen tai EU-tason kestävyysraportointia. Tiedonvaihtoon tulee panostaa kestävän rahoituksen hallinnollisen taakan ja kustannusten pitämiseksi kohtuullisina. 

”Toimintaympäristön ennakoitavuus ja vakaus ovat edellytyksiä investointivarmuudelle. Sitä tarvitaan suuren mittakaavan kestävyyshankkeitten toteuttamiseksi”, Kettunen kiteyttää.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan