Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Finanssiala ry kannattaa kokeilukulttuuria, jossa säännöt ovat kaikille samat.

HE 278/2022 vp

Finanssiala ry kannattaa kokeilukulttuuria, jossa säännöt ovat kaikille samat

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, joka koskee hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 30.5.2022 asetuksen (EU) 2022/858 hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä ja asetusten (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 909/2014 sekä direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta. Yleisesti tätä kutsutaan DLT-pilotti asetukseksi tai DLT-pilottiregiimiksi.

FA pitää tärkeänä, että rahoitusmarkkinasääntely tunnistaa ja kattaa tulevaisuudessa myös uudet digitaaliset liiketoimintamuodot ja digitaaliset ilmiöt, joilla on oikeudellista merkittävyyttä asiakkaansuojan toteutumisen sekä markkinoiden häiriöttömän toiminnan ja rahoitusvakauden säilymisen näkökulmasta. FA kannattaa yleisesti sääntelytavoitteita, joiden lähtökohtana on säännellä samankaltaisia rahoituspalveluja niiden luonteen edellyttämällä tavalla – sama riski, sama toiminta, samat säännöt –periaatteen mukaisesti.

Esitys toteaa, että DLT-pilotti asetus on osa toimenpidepakettia, jolla Euroopan unionin komissio pyrkii edistämään ja tukemaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen rahoitus tarjoaa innovoinnin ja kilpailun näkökulmasta, ja samalla lieventämään tällaiseen rahoitukseen liittyviä riskejä. DLT-pilotti asetuksella pyritään siis edistämään uusien liiketoimintatarpeiden ja teknologioiden kokeilukulttuuria EU/ETA-alueella. Kaikki kokeiluihin osallistuvat toimijat pelaisivat myös samoilla säännöillä. DLT-pilotti asetuksen määräaikaisen kokeilun luonne (arvioidaan 2026) johtaa pitkässä juoksussa luultavasti myös tarkoituksenmukaiseen sääntelyyn. On vaikeata säännellä esim. ilmiöitä ja teknologioita, joita ei vielä täysin ymmärretä.

FINANSSIALA RY

Taina AhvenjärviJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan