Arvopaperimarkkinoille tervetullutta kilpailua – yleisöjulkisuus turvataan

Euroopan arvopaperimarkkinat ottavat syksyllä aimo askeleen kohti yhtenäisyyttä, kun EU:n arvopaperikeskusasetus tulee voimaan. Uudistus parantaa Suomen markkinoiden asemaa avaamalla arvopaperikeskuspalvelujen tarjonnan kilpailulle. Suomessa tärkeä osakeomistusten yleisöjulkisuus taataan perustamalla uusi, viranomaisen hallinnoima omistajarekisteri.

​Finanssialan Keskusliiton (FK) varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari kiittelee tänään ministeri Jan Vapaavuorelle luovutetun työryhmämuistion esityksiä, joilla arvopaperikeskusten palvelut avataan EU:n laajuisesti kilpailulle. Uudistus sallisi samalla suomalaisille sijoittajille oikeuden valita omistustensa säilytykseen joko nykyisin käytössä olevan suoran arvo-osuustilin tai hallintarekisteröidyn tilin.

”Uudistus takaa osaltaan sen, että Suomen markkinat ovat yhteensopivat meneillään olevien selvitysjärjestelmäuudistusten kanssa ja että suomalaiset pankit ja sijoituspalveluyritykset voivat jatkossakin tarjota asiakkailleen monipuolisia säilytyspalveluja. Uudistus piristää lisäksi kansainvälisille pääomamarkkinoille tähyävien suomalaisyhtiöiden rahoitusmahdollisuuksia, sillä ne voivat jatkossa kilpailuttaa liikkeeseenlaskussa käyttämänsä arvopaperikeskuksen.”

Kivisaari pitää tärkeänä myös sitä, että suomalaisten osakkeenomistajien omistukset säilyvät jatkossakin julkisina. Työryhmä on ehdottanut, että vastuu julkisten osakasrekisterien ylläpidosta tulisi liikkeeseenlaskijayhtiöille itselleen. Ne voisivat julkistaa omistustiedot esimerkiksi internetsivuillaan tai valtuuttaa arvopaperikeskuksen ylläpitämään luetteloja. Ehdotuksen mukaan omistustiedot sekä suoraan että moniportaisesti hallituista tileistä kerätään neljä kertaa vuodessa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yleisölle julkiseen omistajarekisteriin. Kerättävät tiedot koskisivat yli 500 osakkeen ylittäviä omistuksia.

”Ensisijaisen tärkeää on, että viranomaisten tiedonsaanti turvataan kaikissa tilanteissa. Tätä tavoitetta palvelee parhaiten jo pitkälle edennyt kansainvälinen automaattinen verotietojen vaihto”, toteaa Kivisaari.

Suomessa myös osakeomistusten yleisöjulkisuus on ollut perinteisesti tärkeää muun muassa median toiminnan kannalta. Finanssiala kannattaa laajaa julkisuutta. Suomalaiset hallintarekisteröinnin hoitajina toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset pystyvät tehokkaasti raportoimaan omista asiakasjärjestelmistään tiedot uuteen rekisteriin. Tiedot toimitetaan nykyiseen tapaan myös Verohallinnolle esitäytetyn veroilmoituksen pohjaksi.

Arvopaperikeskusasetus on Kivisaaren mukaan tärkeä vaihe kohti aitoja ja yhtenäisiä sisämarkkinoita. Yhdessä arvopaperitilien teknisen käsittelyn yhtenäistämiseen liittyvän TARGET2-Securities –hankkeen kanssa eurooppalaisen arvopaperimarkkinan rakenteet muuttuvat tulevaisuudessa merkittävästi. Jatkossa sijoittajat, liikkeeseenlaskijat ja säilyttäjäpankit voivat kilpailuttaa palveluntarjoajan useiden eurooppalaisten arvopaperikeskusten joukosta.

”Markkinavaikutuksia voi verrata vaikkapa SEPAan, jonka myötä eurooppalaiset maksujärjestelmät yhtenäistettiin.”

”Suomen kannalta on keskeistä, että arvopaperimarkkinamme säilyvät elinvoimaisina. Nykylainsäädännön takaama monopoli arvopaperikeskuspalveluissa ei palvele enää markkinoidemme intressiä”, Kivisaari sanoo.

Arvopaperikeskusasetuksen vaatimia lainsäädäntömuutoksia pohtineen valtiovarainministeriön työryhmän ehdotusten jatkovalmistelu alkanee elokuussa. FK on osallistunut työryhmän sekä siihen liittyneen seurantatyöryhmän työhön.