Lobbauksemme avoimuustilinpäätös 2020

Finanssiala ry (FA) on lobbauksessaan sitoutunut avoimuuteen. Kannatamme lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön avoimuuden lisäämistä sekä kotimaassa että EU:ssa.

Oikeusministeriön johdolla valmistellaan vuoden 2021 aikana lakiin pohjautuvaa sääntelyä, joka velvoittaa lobbausta harjoittavat järjestöt ja yritykset avaamaan omaa vaikuttamistyötään ja liittymään Suomeen perustettavaan Pohjoismaiden ensimmäiseen avoimuusrekisteriin. Tavoitteena on, että rekisteri olisi toiminnassa vuoden 2023 aikana. FA kannattaa rekisteriä, jonka soveltamisala koskisi eduskuntaa ja ministeriöitä.

Jo ennen lobbauksen avoimuusrekisterin käyttöönottoa FA haluaa avata omaa vuosittaista vaikuttamistyötään: keitä poliittisia päättäjiä, eli kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä EU-parlamentaarikkoja ja komission virkamiehiä, olemme lobanneet tärkeimmissä ajankohtaisissa edunvalvontateemoissamme. Listalla olevien päättäjien nimet ovat valikoituneet julkaistaviksi heidän merkittävän poliittisen asemansa vuoksi.

Valvomme finanssialan etua myös Brysselin päättäjien keskuudessa. EU:n avoimuusrekisterissä FA on ollut jo pitkään mukana.

Brysselissä järjestämme erilaisia lobbaustilaisuuksia pohjoismaisten pankkiyhdistysten yhteisessä Nordic Finance –toimistossa, joka aloitti toimintansa marraskuussa 2019. Näissä tilaisuuksissa tapasimme vuonna 2020 EU-komission virkamiehiä, jäsenmaiden edustajia sekä EU-parlamentaarikkoja. Kävimme keskustelua myös monien muiden Brysselin sidosryhmien kanssa. Asiantuntijamme osallistuivat laajasti myös finanssialan EU-kattojärjestöjen kannanmuodostukseen.

Eri intressitahojen ja viranomaisten kanssa käydyt keskustelut ovat koskeneet kotimaassa ja EU:ssa vireillä olevien lainsäädäntöhankkeiden ohella myös muita finanssialan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijamme ovat lisäksi osallistuneet eri ministeriöiden asiantuntijatyöryhmiin, jotka liittyvät alalle keskeisen lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi asiantuntijoitamme on kuultu eduskunnan eri valiokunnissa.

Olemme listanneet vuoden 2020 ajankohtaisimmat edunvalvontateemamme. Listauksesta selviävät FA:n kannat sekä päättäjätapaamiset, joissa teemat ovat olleet esillä.

Finanssialan rooli selviämisessä koronan aiheuttamasta talouskurimuksesta

FA:n jäsenyritykset ovat työskennelleet tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja viranomaisten kanssa, että koronapandemian kielteisiä talousvaikutuksia saadaan lievennettyä. Vakavaraiset suomalaispankit ovat antaneet lyhennysvapaita asiakkailleen ja jatkaneet luotonantoa. Lisäksi alan yritykset ovat tarjonneet asiakkailleen mm. vuokrahelpotuksia, palvelu- ja eläkemaksujen alennuksia ja rahoitusneuvontaa. FA on laatinut julistuksen koronakriisin hoitoon, jossa mm. kerromme alan toimijoiden roolista talouden elvytystalkoissa.

Päättäjätapaamiset

 • Pääministeri Sanna Marin 
 • Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
 • Ympäristöministeri Krista Mikkonen
 • Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
 • Kuntaministeri Sirpa Paatero
 • Eduskunnan talousvaliokunnan taustatilaisuus

Kestävän rahoituksen lainsäädäntöhankkeet

FA:n kanta

Kannatamme toimia, joilla saavutetaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Tuemme EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeiden tavoitteita, mutta toivomme, että markkinoilla säilytetään joustavuus toteuttaa erilaisia kestävän rahoituksen liiketoimintamalleja. Koska sääntely vaikuttaa useamman vuosikymmenen säteellä tehtäviin investointeihin, sen valmistelun on oltava erityisen huolellista ja perustuttava riittävään vaikutusten arviointiin. Keskeisimmät kestävän rahoituksen lakihankkeet ovat taksonomia-asetus ja institutionaalisia sijoittajia ja sijoitustuotteita koskeva asetus tiedonantovelvoitteista. Uusia lainsäädäntölinjauksia on jo suunnitteilla.

Päättäjätapaamiset

 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri
 • Europarlamentaarikko Ville Niinistö
 • Europarlamentaarikko Elsi Katainen
 • Europarlamentaarikko Jonas Fernandez
 • Komission pääosasto DG FISMA
 • Suomen EU-edustuston suurlähettiläs Marja Rislakki
 • Komissaari Urpilaisen kabinetin jäsen Sandra Bartelt
 • Pääministeri Sanna Marin
 • Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
 • Ympäristöministeri Krista Mikkonen
 • Ympäristöministerin valtiosihteeri Terhi Lehtonen
 • Ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori
 • Valtiovarainministerin valtiosihteeri Maria-Kaisa Aula
 • Valtiovarainministerin valtiosihteeri Jari Partanen
 • Elinkeinoministerin valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen

Kaikki kestävästä rahoituksesta FA:n sivuilla

Kotitalouksen ylivelkaantumisen hillintä ja asuntolainoituksen sääntely

FA:n kanta

Kotitalouksien ylivelkaantumiseen on tärkeä puuttua. Yksi keskeinen keino ylivelkaantumisen torjunnassa on positiivinen luottorekisteri, jonka valmistelu on aloitettu. FA on pitkään lobannut sen puolesta, että Suomeen laaditaan talousosaamiselle kansallinen strategia.

Suhtaudumme kriittisesti toimenpiteisiin, jotka monimutkaistavat lainanmyöntöä ja vaikeuttavat työvoiman liikkuvuutta. Viranomaisten ehdottamassa tulosidonnaisessa velkakatossa olisi otettava ensiasunnon ostajat paremmin huomioon. Asuntolainojen enimmäispituutta ei Suomessa tarvita. Vaikutukset työvoiman liikkuvuuteen ja asuntomarkkinoihin on lainsäädäntöä uudistettaessa arvioitava huolella. Taloyhtiölainakatto on  tarpeellinen ja pienlainayhtiöt on saatava Fivan valvontaan. 

Päättäjätapaamiset

 • Pääministeri Sanna Marin
 • Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Valtiovarainministerin valtiosihteeri Maria-Kaisa Aula
 • Elinkeinoministeri Mika Lintilä
 • Elinkeinoministerin valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen
 • Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
 • Ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori
 • Ympäristöministerin valtiosihteeri Terhi Lehtonen
 • Eduskunnan talousvaliokunnalle taustatilaisuus

FA julkaisi 26.8.2020 yhteiskannanoton aiheesta SAK:n, Akavan ja STTK:n kanssa.

FA on mukana OM:n hankkeessa, joka valmistelee positiivista luottorekisteriä.  FA oli mukana VM:n työryhmässä, joka esitti toimia kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. FA jätti mietintöön täydentävän lausuman.  FA osallistui aktiivisesti talousosaamisen kansallisen strategian laadintaan, jota Suomen Pankin johdolla työstettiin.

Kaikki ylivelkaantumisesta FA:n sivuilla

Rahanpesun torjuntaan liittyvät uudistukset kotimaassa ja EU:ssa

FA:n kanta

Hyvien kansainvälisten kokemusten pohjalta FA on esittänyt yhteistyön ja tietojenvaihdon ulottamista myös rahanpesun torjuntaan ja pysyvää yhteistyöryhmää vuoropuhelun parantamiseksi sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ajantasainen tilannekuva ja säännöllinen viranomaispalaute ovat yksinkertaisia ja tehokkaita keinoja parantaa rahanpesun torjuntaa. Samoja tavoitteita on vahvistettava myös EU-tason sääntelyssä.. Valvontaa on vahvistettava rahanpesun torjumiseksi sekä kansallisella että EU-tasolla. Viranomaisten resurssit rahanpesuntorjumiseen on turvattava. EU-tason sääntelyä on harmonisoitava, koska rahanpesu on ilmiönä rajoja ylittävää.

Päättäjätapaamiset

 • Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
 • Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen

FA:n edustaja osallistui euroedustaja Eero Heinäluoman johtamaan eurooppalaisen ajatuspaja CEPSin työryhmään, jossa sovittiin suosituksista tulevaan rahanpesusääntelyyn.

FA on mukana rahanpesun lainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevassa valtiovarainministeriön ja sisäministeriön työryhmässä.  

Kaikki rahanpesun torjunnasta FA:n sivuilla

Pankkisääntely Basel III:n lopullisten standardien voimaansaattaminen

FA:n kanta

Uusien säännösten toimeenpanossa EU:ssa on otettava huomioon eurooppalaisten pankki- ja rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet. Pankeilla on keskeinen rooli yritysten ja kotitalouksien rahoittajina kaikissa EU-maissa, ja niiden sääntelyä ja vakavaraisuusvaatimuksia on jo tiukennettu 2010-luvulla. FA korostaa uudistusten oikeanlaisen toimeenpanon tärkeyttä, jotta vältetään pääomavaatimusten perusteeton nousu ja siten haitalliset vaikutukset kansantaloudelle ja yritysten rahoitusmahdollisuuksiin.

Päättäjätapaamiset

 • Pääministeri Sanna Marin
 • Valtiovarainministeri Katri Kulmuni 
 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
 • Eduskunnan talousvaliokunnan taustatilaisuus
 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
 • Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Europarlamentaarikko Ville Niinistö
 • Europarlamentaarikko Othmar Karas
 • Europarlamentaarikko Jonas Fernandez
 • Komissaari Valdis Dombrovskisin kabinettipäällikkö Michael Hager
 • Komissaari Paolo Gentilonin kabinetin jäsen Alienor Margerit

FA tekee tiivistä edunvalvontayhteistyötä Ruotsin ja Tanskan pankkiyhdistysten kanssa.

Kaikki Basel III:sta FA:n sivuilla

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusjärjestelmän (ns. Solvenssi II) tarkastelu

FA:n kanta

FA työskentelee sekä kotimaassa että EU:ssa sen eteen, että vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusjärjestelmän (ns. Solvenssi II) uudelleentarkastelu toteutetaan hyvällä harkinnalla. FA:n mukaan tarkastelussa on säilytettävä riskiperusteisuuden periaate ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista tulee tarkentaa. Uudistusten ei pidä johtaa perusteettomiin vakavaraisuusvaatimusten kiristyksiin, jotka voisivat heikentää mahdollisuuksia kestävän ja pitkäaikaisen rahoituksen tukemiseen. 

Päättäjätapaamiset

 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen
 • Sosiaali- ja terveysministerin valtiosihteeri Saila Ruuth

Kaikki Solvenssi II:sta FA:n sivuilla

Vakuutusyhtiöiden yhteistakuujärjestelmän luominen

FA:n kanta

FA ei kannata vakuutusyhtiöiden maksukyvyttömyyttä koskevan yhteistakuujärjestelmän luomista, jonka valmistelu on EU:ssa uudelleen vireillä. Muistutimme Suomen hallituksen ja valtioneuvoston vuonna 2015 tekemästä linjauksesta, jonka mukaan Suomi suhtautuu  jäsenvaltioiden lainsäädännön harmonisointiin kielteisesti, koska direktiivi voisi pakottaa Suomen heikentämään esimerkiksi lakisääteisen vahinkovakuutusjärjestelmän tarjoamaa suojaa. Suomen henkivakuutusmarkkinoilla yhteistakuujärjestelmä voisi lisätä systeemiriskiä, joka horjuttaisi terveiden vakuutusyhtiöiden tilannetta.

Päättäjätapaamiset

 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen
 • Sosiaali- ja terveysministerin valtiosihteeri Saila Ruuth

Kaikki vakuutusyhtiöiden yhteistakuujärjestelmästä FA:n sivuilla

Pankkien vakavaraisuus- ja kriisinratkaisusääntely (pankkipaketti)

FA:n kanta

Pankeille suunnatut lisäpääomavaateet eivät ole oikea ratkaisu, kun taloutta elvytetään koronan talouskurimuksesta. FA oli mukana VM:n  pankkipakettityöryhmässä, jossa laadittiin esitys EU:n pankkipaketin kansallisesta toimeenpanosta. Työryhmä esitti viranomaisille valtuutta asettaa pankeille nykyistä suurempia lisäpääomavaateita. FA jätti eriävän mielipiteen mietintöön. Vaadimme tarkempia perusteita järjestelmäriskien laskentatapaan sekä selkeitä sääntöjä viranomaisten harkintavallalle määrätä lisäpääomavaatimuksista. 

Päättäjätapaamiset

 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Kansanedustaja Juhana Vartiainen
 • Kansanedustaja Mari Holopainen
 • Eduskunnan talousvaliokunnalle taustatilaisuus

Talousvaliokunta haluaa enemmän läpinäkyvyyttä pankkien lisäpääomavaatimusten asettamiseen

EU:n pankkiunionin loppuunsaattaminen ja yhteisvastuun aikaistaminen

FA:n kanta

FA kannattaa pankkiunionia, mutta yhteis­vastuun lisäämisessä on edettävä varovasti. Yhteisen talletussuojan käyttöönotto edellyttää ensin pankkien nykyisten riskien vähentämistä ja järjestämättömien luottojen määrän pienentämistä. 

FA ei pitänyt viisaana euroryhmän päätöstä aikaistaa kriisinratkaisurahaston vararahoitusjärjestelyn käyttöönottoa. Samalla pankeilta perittävät ylimääräiset vakausmaksut tuodaan nopeutetussa tahdissa yhteisen taakanjaon piiriin. Alkuperäistä aikataulua ei olisi pitänyt muuttaa ennen kuin pankkiunioniin kuuluvien pankkien riskit ovat merkittävästi vähentyneet. 

Päättäjätapaamiset

 • Pääministeri Sanna Marin
 • Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
 • Valtiovarainministerin valtiosihteeri Maria-Kaisa Aula
 • Valtiovarainministerin valtiosihteeri Jari Partanen
 • Elinkeinoministerin valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen
 • Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Kansanedustaja Juhana Vartiainen
 • Kansanedustaja Mari Holopainen
 • Eduskunnan talousvaliokunnan taustatilaisuus
 • Suomen EU-edustusto suurlähettiläs Marja Rislakki
 • Komissaari Urpilaisen kabinetin jäsen Sandra Bartelt

Kaikki pankkiunionista FA:n sivuilla

EU:n finanssialan digipaketti

FA:n kanta

Digitaloutta vastuullisesti hyödyntämällä finanssiala voi tuottaa asiakkaille ja yhteiskunnalle entistä parempia ja edullisempia palveluita. Korostamme, että EU:n digitaalinen sisämarkkina vaatii yhteisiä pelisääntöjä. On tärkeää, että markkinoille tulevia uusia toimijoita kohdellaan sääntelyssä tasavertaisesti suhteessa perinteisiin finanssiyhtiöihin. Kovin tarkka ja yksityiskohtainen sääntely saattaa vanhentua nopeasti teknologian kehittyessä. Komission syksyllä 2020 julkistettuun digistrategiaan liittyvä uusi sääntely ei saa olla uudenlaista toimintaa tukahduttava jarru, vaan sen on mahdollistettava uudet liiketoimintamallit. 

Päättäjätapaamiset

 • Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
 • Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri
 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Europarlamentaarikko Henna Virkkunen

Kaikki finanssialaa koskevasta digipaketista FA:n sivuilla

Pääomamarkkinaunionin syventäminen

FA:n kanta

Työtä pääomamarkkinoiden kehittämiseksi on EU:ssa jatkettava. Toimivat ja monipuoliset pääomamarkkinat luodaan ensisijaisesti markkinoiden omin toimin. Sijoituspäätöksiin tai sijoitusten ohjautumiseen ei pidä vaikuttaa sääntelyn keinoin. Tavoitteena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille entistä paremmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi.

Päättäjätapaamiset

 • Komission DG FISMAn yksikönpäällikkö Tilman Lueder
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
 • Suomen EU-edustuston suurlähettiläs Marja Rislakki
 • Komissaari Urpilaisen kabinetin jäsen Sandra Bartelt

Kaikki pääomamarkkinaunionista FA:n sivuilla

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi

FA:n kanta

Rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sijoituspalveluiden tarjontaa koskevan direktiivin MiFID2:n uudistuksessa FA kannattaa muutoksia, joiden tavoitteena on auttaa EU:n pääomamarkkinoita toimimaan tehokkaimmalla tavalla, läpinäkyvyyden ja sijoittajansuojan vaatimukset huomioiden. Yrityksiä tulee auttaa saamaan erityisesti oman pääoman ehtoista markkinarahoitusta nykyistä helpommin ja edullisemmin. Muutosehdotukset, joilla halutaan vähentää sijoituspalveluiden tarjoajien ja yritysten hallinnollista taakkaa, ovat erityisen tervetulleita. Direktiiviin on sovittu tehtäväksi pikamuutoksia koronakriisin vuoksi. Samaan aikaan keskustellaan myös laajemmasta kokonaisuudistuksesta.

Päättäjätapaamiset

 • Komission DG FISMAn yksikönpäällikkö Tilman Lueder
 • Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma
 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

FA on tehnyt tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten arvopaperivälitysyhdistysten kanssa MiFID2 –sääntelyn muutoksiin ja tulevaan uudistukseen vaikuttamisessa.

Henkilötunnusuudistus

FA:n kanta

Henkilötunnuksen ongelmat on ratkottava ilman kallista kokonaisuudistusta. Esitämme, että hetun käyttöön liittyvien tietoturvaongelmien torjuminen, sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen ja tunnusten riittävyyden varmistaminen toteutettaisiin ilman koko järjestelmän uudistamista. FA on ilmaissut halukkuutensa osallistua asian jatkovalmisteluun. Hallitus päätti joulukuussa 2020 aloittaa hetun uudistushankkeen uudelta pohjalta.

Päättäjätapaamiset

 • Kuntaministeri Sirpa Paatero 
 • Pääministeri Sanna Marin
 • Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Valtiovarainministerin valtiosihteeri Jari Partanen
 • Ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori
 • Ympäristöministerin valtiosihteeri Terhi Lehtonen

FA on käynyt keskusteluja uudistuksesta päättäjien ja viranomaisten lisäksi mm. Kelan, Verottajan, ETK:n ja Kuntaliiton edustajien kanssa. Hetun sukupuolitiedosta FA on käynyt keskusteluja Setan ja Trasekin edustajien kanssa.

Kaikki henkilötunnusuudistuksesta FA:n sivuilla

Kansallinen varautuminen häiriötilanteisiin

FA:n kanta

Rahoitusala on sitoutunut toimiin, joilla varaudutaan vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Varautuminen tapahtuu tehokkaimmin rahoitusalan, muun elinkeinoelämän ja viranomaisten välisellä yhteistyöllä. Kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat lisävaatimukset eivät sovellu eurooppalaisille yhteismarkkinoille. 

Rahoitusalalta valmistui joulukuussa 2020 oma varautumisselvitys, jossa esitettiin ratkaisuja tilisiirtoihin ja korttimaksamiseen sekä arvopaperiliikkeen mahdollistamiseen poikkeusoloissa ja niihin rinnastuvissa häiriötilanteissa.  

Päättäjätapaamiset

 • Valtiovarainministeri Katri Kulmuni 
 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
 • Oikeusministerin valtiosihteeri Malin Brännkärr
 • Kuntaministeri Sirpa Paatero
 • Eduskunnan talousvaliokunnalle taustatilaisuus

Kaikki kansallisesta varautumisesta FA:n sivuilla

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat