Finanssialalla suhtaudutaan generatiiviseen tekoälyyn positiivisesti, mutta nopea kehitys lisää tarvetta yhteiselle keskustelulle

Finanssialalla suhtaudutaan generatiiviseen tekoälyyn positiivisesti. Kuva: Shutterstock
  • Finanssialan teettämä kysely kertoo, miten alalla suhtaudutaan generatiiviseen tekoälyyn ja sen käyttöönottoon. Kyselyn vastaajat koostuivat rahoitus- ja vakuutusalan toimijoista sekä alan oppilaitosten edustajista.
  • Vaikka generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksiin suhtaudutaan pääosin positiivisesti, on nopea kehitys nostanut tarpeen yhteiselle keskustelulle osaamistarpeista ja työpaikkojen pelisäännöistä.
  • Aihetta on käsitelty joulukuusta 2023 asti finanssialan yhteisessä Tulevaisuusvuoropuhelussa, ja se nostettiin keskusteluun FinanssiAkatemian ja työntekijäliittojen järjestämässä Ajatustori-tapahtumassa 12.3.2024.

Kyselyn toteutti konsulttiyhtiö Fountain Park. Kysely lähetettiin kaikille 15.12.2023 finanssialan Tulevaisuusvuoropuhelun aloitustapahtumaan ilmoittautuneille sekä myös Finanssiala ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenistöille uutiskirjeissä. Kyselyn vastauksia kerättiin 15.12.2023-2.1.2024 välisenä aikana, ja kyselyyn vastasi 136 henkilöä.

Finanssialan työpaikoille ja sidosryhmille toteutettu kysely selvitti, miten alan työpaikoilla suhtaudutaan generatiiviseen tekoälyyn. Vastaajat koostuivat rahoitus- ja vakuutusalan toimijoista sekä alan oppilaitosten edustajista. Kyselyllä selvitettiin eri henkilöstöryhmien kokemuksia generatiivisen tekoälyn käyttämisestä päivittäisessä työssä, sen käytön ohjeistamisesta sekä oman organisaationsa suhtautumisesta generatiiviseen tekoälyyn.  

Vastausten perusteella finanssialalla generatiivinen tekoäly nähdään saumattomana osana tulevaisuuden työelämää. Erityistä hyötyä sen nähdään tarjoavan rutiinitehtävien automatisoinnissa, asiakaspalvelussa sekä tiedon käsittelyssä, jolloin erityistä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin jää enemmän aikaa.

Vaikka suhtautuminen generatiivisen tekoälyn käyttöönottoa kohtaan on alalla positiivista, käytännön tasolla siihen liittyy edelleen paljon ratkottavaa ja matka on vasta alussa. Kyselyn mukaan henkilöstöä mietityttää erityisesti generatiivisen tekoälyn käytön turvallisuus ja oman osaamisen riittävyys. Rahoitusalalla 66 % ja vakuutusalalla 55 % vastaajista sanoo, ettei henkilöstöä ole vielä koulutettu generatiivisten tekoälytyökalujen käyttöön. Myös finanssialan toimijoiden kesken käydyissä alkukevään pienryhmäkeskusteluissa korostui riittävän laajan koulutuksen varmistaminen.

“Generatiiviseen tekoälyyn liittyvä kehitys on nopeaa ja yhteistyö koetaan tärkeänä keinona pysyä kehityksen kärjessä. Vaikka matka on vasta alussa, olemme vuoropuhelun aikana pyrkineet löytämään yhteisiä ratkaisuja tekoälyn käytön koulutukseen sekä suunnitteluun. Vastuu kehityksen suunnittelussa ei tulisi olla vain yhdellä toimijalla, vaan haluamme tuoda yhteen alan työntekijät, työnantajat sekä alan työntekijäliitot löytämään näitä ratkaisuja”, kertoo Finanssialan kehitysjohtaja Katja Repo.

Generatiivisen tekoälyn käyttöönotto edellyttää hyvää johtamista

Kyselyn mukaan koulutusten lisäksi alalla toivotaan avoimuutta, johdon tukea generatiivisen tekoälyn käyttöönoton suunnittelussa sekä selkeitä organisaatiotasoisia tekoälystrategioita. Tulevaisuudessa huomio kiinnittyy etenkin tekoälystrategioiden sekä käytännön toimenpiteiden kattavuuteen ja onnistumiseen. Kyselyn mukaan tällä hetkellä 39 % rahoitusalan ja 24 % vakuutusalan työpaikoista on käytössä oma generatiivisen tekoälyn strategia.

Tekoälyn käytön nopea yleistyminen finanssialalla on herättänyt alan keskuudessa erilaisia käyttöönottoon liittyviä turvallisuuskysymyksiä ja alalla koetaan kyselyn mukaan vielä epäselväksi, minkälaisissa tehtävissä tekoälyä saa ja on turvallista käyttää. Rahoitus- ja vakuutusala ovat tarkkaan säänneltyjä sekä valvottuja, ja alalla tarvitaan jatkuvaa arviointia nykyisistä toimintavoista, jotta ne vastaisivat tekoälysäädösten edellytyksiä. Vaikka yhteisten pelisääntöjen epäselvyys hidastaa osaltaan tekoälyn laajempaa käyttöönottoa työpaikoilla, avoin keskustelu yhdessä alan toimijoiden kesken auttaa sietämään epävarmuutta muuttuvan työympäristön keskellä.

Pelisääntöjen rakentamista yhteisen keskustelun avulla

Kysely on osa finanssialan yhteistä Tulevaisuusvuoropuhelua, jossa tavoitteena on tarjota alan työpaikoille tietoa ja ymmärrystä generatiivisesta tekoälystä sekä konkreettisia työkaluja työpaikkojen omaan kehitystyöhön. Joulukuussa 2023 alkunsa saaneen vuoropuhelun aikana on keskusteltu esimerkiksi erilaisten pienryhmien muodossa, millaista osaamista työelämässä tullaan jatkossa tarvitsemaan generatiivisen tekoälyn mullistaessa työelämää. Tulevaisuusvuoropuhelun järjestävät yhteistyössä Finanssiala ry, Ammattiliitto Pro ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä TYÖ2030-ohjelma.

Jatkona Tulevaisuusvuoropuhelulle Finanssiala kokosi yhdessä työntekijäliittojen kanssa tiistaina 12.3. alan ammattilaiset ja oppilaitokset yhteisen pöydän ääreen jakamaan tietoa ja osaamista generatiivisesta tekoälystä työelämässä. FinanssiAkatemian ja työntekijäliittojen Ajatustori -tapahtuman paneelikeskustelussa keskityttiin siihen, millaista osaamista muuttuva työelämä vaatii sekä miten tekoälytyökalujen käyttöönoton oppimista voitaisiin edistää oppilaitoksissa sekä työpaikoilla. Tilaisuudessa keskusteltiin myös generatiivisen tekoälyn käytännön hyödyntämisestä työssä.

“Tässä vaiheessa Tulevaisuusvuoropuhelua haluamme avata keskustelua generatiivisesta tekoälystä myös finanssialan oppilaitosten edustajille. Tavoitteena on tarjota oppilaitoksille tietoa siitä, minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämä vaatii ja miten oppilaitokset pystyvät tarjoamaan koulutusta sekä uusille osaajille sekä myös kokeneemmalle henkilöstölle”, korostaa Ammattiliitto Pro:n yhteyspäällikkö Liisa Halme Vuori.

Finanassialan Tulevaisuusvuoropuhelu saa päätöksensä 3.6. järjestettävässä webinaarissa, jossa kuullaan vuoropuhelun tuloksista. Myötätuulta ja kompastuskiviä -webinaarissa käsitellään oppeja generatiivisen tekoälyn vallankumouksesta finanssialalla. Päätöswebinaari on avoin myös muiden alojen osallistujille.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja